User Settings

Modlitba se Svatým otcem

říjen 2014
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.

 

Evangelizační: 

Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.

 

Úmysl našich biskupů: 

Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

"Každý by měl nahlédnout do hlubin svého svědomí a naslouchat slovu, které nám říká: zanechte svého sobectví, které zatvrzuje vaše srdce, zbavte se lhostejnosti, která činí vaše srdce necitlivým vůči ostatním a zdůvodňuje i usmrcení, a otevřete se dialogu a usmíření.“ Tak vybízel papež František lidi v den modliteb za mír v roce 2013.

Války a jiné násilné konflikty naší doby berou životy milionům lidí, připravují je o životní prostředky a práci a zvyšují životní náklady všech.

Ježíš Kristus založil svou církev a za ni položil svůj život na kříži. A zde vidíme odpověď Boží na situaci ve světě. Na utrpení, násilí a smrt se nemá odpovídat válkou, násilím a smrtí dalších.

V tichu, pohledem na kříž, by si měl každý uvědomit své hříchy a slabosti, najít cestu k vzájemnému odpuštění a smíření a hledat způsoby budování lepšího a spravedlivějšího světa.

Evangelizační úmysl

Papež František prohlásil, že se slavením Světového dne misií, vedle podpory celého misijního díla, má být především spojeno hlásání radostné zvěsti o Božím království. Vtělené Boží Slovo nás zahrnuje nejen jako příjemce, ale také jako hlasatele o jeho životě a poslání.

To se týká každého z nás a stává se pro nás závazkem a prostředkem evangelizace. Je proto nutné v církvi stále hledat hlasatele evangelia, kteří by hlásali Boží slovo s přesvědčením a v plnosti.

Pro dnešní dobu je rozhodujícím závazkem podporovat zahraniční misie v zemích, kde miliony lidí čekají na radostnou zvěst o Božím království, především dostačujícím množstvím misionářů – hlasatelů evangelia. Je to nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby bylo Boží slovo hlásáno efektivněji.

Pro misionáře je ale důležité být plně napojen na Krista, vtělené a ukřižované Boží Slovo. Vyprošujme misiím hodně nových misionářů, dobrých hlasatelů evangelia.

Národní úmysl

Panna Maria je pro nás učitelkou dobré modlitby. V celém jejím životě byl pro ni nejdůležitější vztah k Bohu. V evangeliu ji vidíme stále při modlitbě a rozjímání o vůli Boží: od zvěstování, přes narození Krista, na křížové cestě, při seslání Ducha Svatého atd.

Panna Maria je pro nás příkladem jak máme prožívat přítomnost Boží v našem životě. Bůh nás všechny stvořil a pro každého z nás připravil určitou životní cestu. Je však důležité být v neustálém kontaktu s Bohem, tak jako Panna Maria, abychom dokázali plnit Boží vůli, protože to je pro nás nejjistější cesta ke spáse.

Panna Maria je pro nás také učitelkou lásky k bližním. Starostí o svou tetu Alžbětu, o svatebčany v Káni Galilejské, o Svatou rodinu aj. nám ukazuje, že potřeby našich bližních nám nemají být lhostejné.

Vyprošujme si na přímluvu Panny Marie, naší nebeské Matky, ať máme velkodušné srdce ve vztahu k Bohu a plnění jeho vůle, ale také ve vztahu k potřebám našich bližních.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku