User Settings

Modlitba se Svatým otcem

červenec 2014
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.

Evangelizační: 

Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.

Úmysl našich biskupů: 

Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Pro katolickou církev jsou radosti, naděje, utrpení a starosti mužů a žen dneška, zvláště chudých a trpících, radostmi, nadějemi, utrpeními a starostmi Kristových učedníků. Opravdu není člověka, který by nebyl zapsán v Kristově srdci.

Učení II. vatikánského koncilu (Gaudium et spes) naznačuje, že tato zásada platí i pro sport. Každý sportovec má věnovat pozornost Božím plánům a naslouchat Božímu hlasu, aby ve svém týmovém kolegovi i svém soupeři viděl Krista.

Každá sportovní činnost vyžaduje loajalitu v soutěži, respekt vůči zdraví druhých. Pocit solidarity vede potom k radosti a spokojenosti. Sport je vzdělávací a kulturní dobro, v kterém člověk odhaluje hloubku a hodnotu svého života.

Sport je příležitost k setkávání různých typů lidí, ať věřících nebo nevěřících, možnost radostného sdílení života různých kultur, jazyků i náboženství.

Evangelizační úmysl

Laici jsou také povoláni k hlásání evangelia, a to na základě přijetí všeobecného kněžství skrze svátost křtu.

Jasně to vyjadřuje ve svých dokumentech II. vatikánský koncil: „jako účastníci Kristova povolání mají laici aktivní podíl na kněžském, prorockém a královském poslání, což dosvědčují Ježíšova slova: 'jděte do celého světa a učte všechny národy…'“

Dnes vypomáhá v misiích velké množství laiků, kteří se především věnují dětem a mládeži. Učí je náboženství, aby po třech letech mohli přijmout svátost křtu, a dalších šest let je připravují na svátost biřmování. Pomáhají tak kněžím, kteří na všechno nestačí.

Děti to přijímají s láskou a vděčností a laici v této službě pociťují naplnění zodpovědnosti za budoucnost církve a společnosti. Je to obdivuhodné doplnění misijního díla, konaného s nadšením mužů a žen v různých oblastech života církve.

Vyprošujme všem těmto pracovníkům v misiích sílu Ducha Svatého, aby jim pomáhal, doplňoval jejich nadšení, a především je vedl.

Národní úmysl

Ježíš Kristus nám odkázal přikázání lásky: "Zůstaňte v mé lásce. Budete-li zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem k vám mluvil, aby radost, která je ve mně, byla i ve vás, a aby se vaše radost naplnila. Toto je moje přikázání: Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás." (Jan 15,9-12).

Bůh je Otec všech lidí a chce, abychom jako jeho děti zůstávali spojeni poutem lásky v jednotě. Ježíš nám dává recept k zachování lásky a svornosti: "Budete-li plnit má přikázání, zůstanete v mé lásce." Ten, kdo zachovává přikázání, neubližuje druhým, zůstává s nimi duchovně spojen. Působením Ducha Svatého zůstáváme ve svornosti Božích dětí.

Opačným způsobem působí zlý duch, který lidi rozděluje, vytváří nepřátelství, nesváry a nenávist. Je potřeba, abychom těmto lidem pomáhali. Víme, že vlastními silami to nezvládneme. Musíme se za ně modlit, prosit Ducha Svatého, aby jim pomohl a vlil do jejich srdcí lásku Kristovu, aby se obrátili a našli cestu ke svornosti a jednotě.

Stejně tak musíme prosit za ty, kteří žijí v lásce a svornosti, aby vytrvali a nedali se zlým duchem svést ze správné cesty.

Dále v Posvátném prostoru

připravují irští jezuité