User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

říjen 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační: 

Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Národní: 

Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu svým slovem se jasně vyjadřovat k problémům ve společnosti.

 

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Sdělovací prostředky jsou profesionální tehdy, když událost předkládají v jejím celistvém kontextu a varují se obvyklých hříchů – mylné informace, očerňování a pomluvy. Jinak vytvářejí virtuální realitu, která mnohdy nepropustně zamezuje Pánu, aby mohl do neřešitelných situací vstoupit. Náhled na realitu však neovlivňují pouze média, ale také ten, kdo je sleduje. Sdělovací prostředky nás mohou zotročovat a zbavovat svobody, jestliže dovolíme, aby formovaly naše nitro. Náš život není videohra či telenovela, jeho cílem je věčný život: pravda vztahu, který nikdy nekončí. Buďme nároční na to, čemu dopřáváme sluchu.

Evangelizační úmysl

Zápal pro hlásání evangelia roste tam, kde roste mystika důvěrného spojení s Pánem. Mnoho práce ve světě mohou odvést nevládní organizace, křesťanské misie se však přece jen zakládají na něčem jiném. Misie, které utvářejí církev a udržují ji ve službě spásonosné Boží vůli, se sytí mystikou světců a mučedníků: každodenním svědectvím věrnosti Pánu ve svěřeném díle. Misie se neopírají o naši dokonalou organizaci, ale o zanícení vyvěrající z přátelství s Pánem. Nesmí se proto omezit na starost o shromažďování fondů a pečlivé rozdílení hmotné pomoci, byť jsou tato hlediska nezbytná. Misijní díla jsou nesena křesťany hořícími láskou k Pánu a naslouchajícími jeho přáním. Misijní dílo bez mystiky je zbytečné.

Národní úmysl

Děti se dnes ve školách učí, že příslušnost k ženskému či mužskému pohlaví závisí na vlastním přání a "svobodné" volbě. Jsou tak vystaveny matoucím výchovným východiskům, která jsou výsledkem zájmů vlivných institucí a podpory mnohých zemí. Škola by neměla vnášet zmatek, nýbrž dětem pomáhat, aby se zorientovaly v množství protikladných nabídek a nabyly pevnost ve své vlastní identitě. Krása lidství spočívá v tom, že se muž a žena navzájem doplňují – jeden pomáhá druhému, vnášejí svá rozdílná specifika, která tvoří celek jediného života. Vysvětlovat dětem rozdíl mezi mužem a ženou jako něco nežádoucího vede ke ztrátě základní orientace. Kontrast dvou pohlaví je naopak jako umělecké dílo Božího Ducha, který v lásce spojuje protikladné osoby. Nebojíme se někdy promluvit tam, kde je to nejen na místě, ale kde se to od nás i očekává?

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku