User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

červen 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.

Evangelizační: 

Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

Národní: 

Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Modlitební nasazení dědečků, babiček a seniorů vůbec, a stejně tak modlitba za ně, je velkým darem pro církev! Je to nezměrné bohatství a velká „injekce“ moudrosti také pro celou lidskou společnost, zejména pro tu, která je příliš zaneprázdněná, schvácená a roztěkaná. Vždyť musí někdo jejím jménem opěvovat Boží znamení. Velký věřící teolog pravoslavné tradice O. Clément říkával: "Civilizace, kde už se nikdo nemodlí, je civilizací, v níž stáří už nemá žádný smysl." A to je děsivé. Potřebujeme ty, kteří i kvůli svému stáří požívají úctu pro svoji moudrost života. Jejich modlitba je krásná, když velkoryse šíří Boží světlo.

Senioři mohou děkovat Pánu za obdržená dobrodiní, a tak zaplňovat prázdnotu nevděčnosti. Mohou se přimlouvat za touhy nových generací a dávat důstojnost paměti a obětem z minulosti. Mohou připomínat ambiciózním mladým, že život bez lásky je vyprahlý. Mohou mladým žijícím ve strachu říci, že úzkost z budoucnosti lze překonat.

Evangelizační úmysl

Bůh si volí ke službě, koho chce. Vzpomeňme na scénu, kdy je prorok Samuel poslán pomazat izraelského krále a jde do Betléma do domu jistého Jesse, který měl osm synů. Bůh prorokovi řekl, že jeden z nich bude králem. Spatřil jednoho z nich a hned si řekl: "To je on!", protože byl největší, silný, krásný. Zdálo se, že je zdatný. A Bůh mu řekl: "Ne, to není on."

Boží pohled je jiný než pohled lidí. Prorokovi jsou tak postupně předvedeni všichni synové. Až přijde mladíček a Bůh prorokovi sdělí: "To je on!". Vzali jej od ovcí na pokyn proroka, který se řídil pokyny Božími. – Říkejme si spolu s ním: "Kdo jsem, když mne vzali od ovcí?" A přesto Bůh přikázal pomazat jej na krále. Nezapomínejme, odkud jsme byli vzati. Kdo je povolán, ať nezapomíná, odkud byl vzat, a ať stojí v úžasu nad tím, k čemu byl povolán.

Národní úmysl

Při každém slavení eucharistie se připravujeme a přibližujeme ke konečnému shromáždění na zlatém náměstí, před trůnem Beránka, kde na naší tváři budeme vnímat dech Trojice, společné dýchání Boha a člověka v Trojici ukrytého. Při každém slavení eucharistie Bůh sám v nás překračuje podmíněnost, ubohost, hříšnost a rozdělení. Pevně si nás vine do svého Srdce a dává nám tak záruku, že společenství s ním jednou budeme zakoušet v plnosti.

Slunce, které se rozzáří při přijetí eucharistie v člověku, je světlo Trojice. K tomu, kdo usiluje o pokoru vůči tak velkému daru, a zároveň naprosto důvěřuje milosrdnému Bohu, Bůh přichází stále nově a obdarovává ho nad pomyšlení.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku