User Settings

Modlitba se Svatým otcem

únor 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.

 

Evangelizační: 

Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křest'anskou vírou a asijskými národy.

 

Národní: 

At' nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a Iáskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

"Příroda je často pojímána jako systém, který se analyzuje, chápe a řídí. Avšak stvoření může být chápáno pouze jako dar, který vychází z otevřené ruky Otce všech, jako realita osvícená láskou, která nás svolává ke všeobecnému společenství."

"'Jeho slovem vznikla nebesa' (Zj 33,6). Tím je nám ukázáno, že svět pochází z rozhodnutí, nikoli z chaosu či náhody, a to jej činí ještě vznešenějším. Je tu svobodná volba vyjádřená stvořitelským slovem. Vesmír nevznikl jako výsledek svévolné všemohoucnosti, jako důkaz síly nebo touhy po sebepotvrzení. Základním důvodem veškerého stvoření je Boží láska: 'Vzdyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to' (Mdr 11,28). Takto je každý tvor objektem něhy Otce."

(František, Laudato si', 76, 77)

Evangelizační úmysl

Asie je největší kontinent s nejmenším podílem katolíků v populaci ve srovnáni s Evropou, Amerikou a Afrikou. Přibližně jsou zde asi 3% katolíků z celkového počtu obyvatel. Křesťané se zde setkávají se starobylými naboženstvími jako islám, hinduismus, buddhismus , taoismus a šintoismus. Prosme za to, aby Jubilejni rok milosrdenství usnadnil setkáni s těmito náboženstvími.

Nesmíme ani zapomínat na pronásledované křesťany. Perzekuce křesťanů se stává jedním z nejzávažnějších globalních témat počátku 21. století. Převážná většina perzekucí se děje v Asii a Africe. Naproti tomu v Evropě nabíra averze vůči křesťanství podobu kulturního konfliktu.

Národní úmysl

V rodinném prostředí je nemoc těch, které máme rádi, prožívána s větší bolestí a úzkostí. To, že ji pociťujeme více, způsobuje láska. Často je pro otce a matku onemocnění syna či dcery obtížněji snesitelné než jejich vlastní nemoc. Lze říci, že rodina byla vždycky tou nejbližší "nemocnicí". Dodnes je v mnoha částech světa nemocnice privilegiem jenom některých, a často je vzdálená. Péči zajišťují a k uzdravení pomáhají maminka, tatínek, bratři, sestry a babičky.

Církev vybízí k ustavičné modlitbě za vlastní blízké, kteří jsou stiženi chorobou. Modlitba za nemocné nikdy nesmí chybět. Ba dokonce je třeba modlit se více, jak individuálně, tak společně. Oslabení a strádání našich nejdražších a nejposvátnějších citů může být pro naše děti a vnuky školou života. Je důležité vychovávat děti a vnuky k pochopení této rodinné blízkosti v nemoci.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku