User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

prosinec 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza zneužívání dětí k vojenské službě.

Evangelizační: 

Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

Národní: 

Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.

 

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Za dětské vojáky jsou považovány všechny děti, které jsou jakýmkoliv způsobem zapojeny do pravidelné či nepravidelné ozbrojené skupiny. Nejen jako vojáci, nýbrž také jako poslíčci, kuchaři, nosiči nebo sexuální otroci. Bůh miluje maličké duše a učí milovat maličké a slabé také nás. Učí nás tímto způsobem správnému postoji vůči dětem. Když se díváme do jesliček na Dítě Ježíše, na jeho chudobu a bídu, připomínají nám jesličky všechny trpící a zneužívané děti, narozené i nenarozené. Proto myslíme na děti, které jsou jako vojáci vsazeny do světa násilí, které musí žebrat, které trpí bídou a hladem, které nezakoušejí žádnou lásku. Ve všech těchto je betlémské dítě, které nás volá k odpovědnosti. Modleme se v tyto dny, aby se těmto dětem dostalo více našeho zájmu a pomoci. Apelujme na mocné tohoto světa, aby byla respektována důstojnost dětí.

Evangelizační úmysl

Jeden spisovatel užíval příměr, že dnes je zásadní uskutečnit "transfúzi paměti". Musíme „pamatovat“, tedy naučit se pohlížet na přítomnost s trochou odstupu a naslouchat hlasu těch, kteří krásu evangelia žili před námi. Paměť nám nejenom dovolí neopakovat chyby minulosti, ale umožní nám, abychom za zkušenostmi, které pomohly našim národům pozitivně překonat krize minulosti, s nimiž se musely konfrontovat, dokázali zahlédnout Pána, který věci sám uspořádává. Taková transfúze paměti nás osvobozuje od tendence chvatně stavět na tekutých píscích bezprostředně viditelných výsledků, které mohou poskytovat snadný, rychlý a prchavý zisk, ale nepředstavují lidské naplnění. Bůh chce přebývat mezi lidmi, ale může tak činit jedině skrze křesťany, kteří jsou Kristem zasaženi, žijí evangelium a nehledají nic jiného. Jedině církev bohatá na svědky může znovu přinést čistou vodu evangelia kořenům Evropy.

Národní úmysl

Ježíš nás neposílá na druhý břeh věčnosti samotné, ale vždy nás posílá s druhým. Do nebe vejdeme jen společně. Ale nestačí být jen s druhými. Abychom prošli branou věčnosti, musíme do našich společenství dovolit vstoupit Kristu Zmrtvýchvstalému. Vytváříme rodinu Božích dětí – a to je více než jen pokrevní svazky. Moc Boží lásky neustupuje před ničím, ani před chvějícím se nebem, před hořící zemí a rozbouřeným mořem. Bůh je mocnější a silnější než všechno. Toto přesvědčení dodává věřícímu klid, odvahu a sílu vytrvat v dobrém i v těch nejtěžších zkouškách.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku