User Settings

Modlitba se Svatým otcem

srpen 2014
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.

Evangelizační: 

Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.

Úmysl našich biskupů

Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Bůh nás upozorňuje na nebezpečí vzájemného nepřátelství a varuje nás: "Krev tvého bratra volá ke mně!" (Gen 4, 10) V dnešní době daleko víc než dříve pociťujeme zodpovědnost jeden za druhého. Je to v důsledku válek, násilí a nespravedlností, které ve světě existují.

Přijetí cizího člověka, znamená přijetí samotného Boha. Hospodin v Bibli mluví k Izraelitům: "Nepřevrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdově nezabavíš roucho. Ale pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vykoupil. Protio ti přikazuji, abys to dodržoval.." (Dt 24, 17-18)

Mělo by být pro nás přirozené pomoci tomu, kdo ztratil domov, střechu nad hlavou atd. Prosme často: "Pane, zbav nás netečnosti vůči utrpení a bolesti těch, kteří jsou kolem nás, a dej nám sílu a odvahu jim pomáhat, neboť nevíme, kdy se můžeme i my dostat do podobné situace jako oni.

Evangelizační úmysl

Víra je dar a úkol. Lidé v Oceánii dostali tento dar jako Boží požehnání již v 16. století, když na ostrovy přišli misionáři a oni od nich přijali evangelium. Obyvatelé ostrovů přijali tuto Radostnou zvěst prakticky ze dne na den a začali podle ní žít. Další úkol hlásání evangelia na tichomořských ostrovech je stále nejistý. Plnění výzvy hlásat evangelium, zvláště v naší době, kdy pozemské hodnoty ovlivňují dobra víry, není jednoduché.

Papež Jan Pavel II. ve své exhortaci "O církvi v Oceánii" napsal: "Modernizace má své negativní dopady. Oceánie se snaží udržet svou identitu, která přichází do styku se sekularizovaným Západem a s rostoucím kulturním vlivem asijských imigrantů. Na jedné straně dochází k oslabení vlivu přírodních náboženství, ale na druhé straně jsou lidé dezorientováni a ohroženi v morálním životě a ve svém svědomí."

Prosme za věřící v Oceánii, aby mohli hlásat evangelium a podle něho žít, neovlivňováni sekulárními vlivy přicházejícími z jiných zemí.

Národní úmysl

Je hodně těch, kteří stále ještě hledají smysl života. Náš život je ovlivněn vnějšími faktory a člověk, který se v těchto situacích neorientuje, a může být zmatený.

Najít smysl života je opravdu velmi důležité, aby člověk věděl, proč žije, odkud vyšel a kam směřuje. Je to někdy záležitost na celý život. V dnešní době má na člověka vliv ateismus nebo různá náboženství, ale také sekularizovaný způsob života, který nás odvádí od všeho duchovního.

Někdy člověk dospěje k pravdě až po prožití nějakého utrpení, nemoci, ztráty svých bližních atd. Potom pozná, že smysl života není v pozemském blahobytu, ale v nalezení duchovních hodnot.

Když se dostane člověk k evangeliu a pozná Ježíše Krista, jeho lásku k nám lidem, jeho odpuštění a milosrdenství, pak pochopí, že smysl lidského života je v následování Krista a v dosažení věčného života, který on nám svou smrtí na kříži získal.

Dále v Posvátném prostoru

připravují irští jezuité