User Settings

Modlitba se Svatým otcem

březen 2015
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.

 

Evangelizační: 

Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.

 

Úmysl našich biskupů: 

Za sílu k odpuštění kdo v srdci uchovává nenávist.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Bůh dal člověku rozum, aby mohl spolupracovat se Stvořitelem při dotváření tohoto hmotného světa a vytvářet tak podmínky k důstojnějšímu životu na zemi. Za ta tisíciletí, po která zde lidé žijí, dokázali vymyslet a zhotovit mnoho užitečného pro život člověka.

Avšak působením zlého ducha vzrostla také v lidských srdcích neláska, nenávist a vzájemné nepřátelství. Lidé začali vymýšlet nejen užitečné věci, ale také zbraně, kterými by mohli zničit jeden druhého, oloupit ho o jeho majetek, dostat druhého do područí, aby jim musel sloužit. Výsledkem toho jsou války, různé teroristické útoky, lidé bez domova, život v utrpení a násilí...

Toto všechno je proti záměrům Boha, který chtěl, aby lidé všechny jeho dary využívali k vzájemné spolupráci pro dobro všech.

Modleme se proto za vědecké pracovníky, aby všechny své síly vložili do výzkumu pozitivních hodnot pro dobro a blaho všech lidí. Tak si to Bůh přeje a k tomu dal člověku schopnosti, aby je k těmto dobrům využíval.

Evangelizační úmysl

V některých zemích nemají ženy stejná práva jako muži. Mnohdy tato nesrovnalost vychází z náboženských předsudků, hlavně v orientálních zemích. Žena ve společnosti má být rovnocenným partnerem muži. Spolu se mají starat o rodinu, spolu mají vychovávat děti, mají právo na stejné vzdělání a i v práci mají mít nárok na stejné zařazení jako muži. V kulturních zemích již ženy těchto práv dosáhly, v jiných o ně ještě bojují.

Nesmíme také přehlédnout význam žen z náboženského hlediska. Jako matky mají první kontakt s dětmi, učí je poznávat Boha, modlit se atd. Když se podíváme také na složení věřících při bohoslužbách, vidíme, že je tam převážná část žen.

Modleme se za to, aby ženy ve světě dosáhly svých práv a u nás, aby stále kladně ovlivňovaly duchovní život našich rodin.

Národní úmysl

Když se apoštol Petr ptal Ježíše, kolikrát má odpustit, když se někdo proti němu proviní - jestli sedmkrát - odpověděl mu Ježíš: třeba sedmasedmdesátkrát (srov. Mt 18,21-22). Číslo sedm znamenalo v hebrejštině číslo plnosti a Petr tím chtěl vyjádřit slovo „vícekrát“. Ježíš mu však v přeneseném slova smyslu říká "vždycky!"

Máme tedy odpustit vždy, zvláště když vidíme, že ten druhý toho lituje a touží po odpuštění. Jestliže totiž nechceme odpustit z jakési falešné spravedlnosti, živíme v sobě nenávist, která v nás může stále více narůstat. Vyprošujme si u Boha sílu k tomu, abychom dokázali vždycky protože Bůh nám odpouští neustále.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku