Sacred Space User Settings Menu

Modlitba se Svatým otcem

duben 2014

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.

Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.

Úmysl našich biskupů

Úmysl našich biskupů:

Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Je smutné neustále pozorovat, jak v různých zemích naší planety velké množství lidí strádá. Příčinou je nedbalost a neochota správců životního prostředí podělit se.

Druhý vatikánský koncil připomíná, že Bůh stvořil Zemi a její bohatství k užívání pro všechny lidi všech národů. Současné pomalé tempo ekologie je navíc ohrožením pro dodávky přírodních zdrojů nejen pro současnou generaci, ale i pro generace příští.

Zraněná Země volá po uzdravení. To může nastat jedině skrze duchovní obrození všech lidí, a to jak veřejné, tak soukromé. Je třeba si uvědomit, že všechno máme od Boha a Bůh nám to svěřil, abychom to zde v čase spravovali. Jednou ze svého správcovství budeme muset vydat účty.

Modleme se za všechny lidi, aby toto poslání, ke kterému nás Bůh povolal, správně pochopili.

Misijní úmysl

Zmrtvýchvstání Ježíšovo je unikátní událostí v historii lidstva. On je jediný, kdo se po smrti znovu sám vrátil zpět do našeho života. Jeho zmrtvýchvstání je zdrojem velké naděje pro každého z nás.

Náš život je plný těžkostí, nemocí a utrpení. Musíme všechno prožívat z lásky k Ježíši, protože i on všechno vytrpěl z lásky k nám. Naše spojení s Ježíšem v tomto životě musí projít utrpením, protože každý, kdo chce z lásky políbit ukřižovaného Ježíše, nutně se poraní o jeho trnovou korunu. Avšak Ježíšovo vzkříšení je pro všechny nadějí, že utrpení není cíl, ale jen prostředek k dosažení účasti na Boží slávě.

Toto všechno prožili již svatý František z Assisi, svatý Pio z Pietrelciny a další, kteří na svém těle zakusili stigmata, která na ně Bůh z lásky seslal. Trpěli z lásky k Bohu, avšak Bůh je ve své lásce přijal k sobě.

Pro všechny, kteří ve svém životě prožívají nějaké těžkosti, utrpení a nemoci, ať je Zmrtvýchvstalý Ježíš velkou nadějí, že nikoho, kdo
s ním trpí, neopustí, ale odmění ho společenstvím s ním.

Národní úmysl

Každá farnost je vlastně malou církví. V ní prožíváme společenství s Bohem i ostatními farníky, jako s Božím lidem, putujícím do věčného Božího království.

Při každé mši svaté se zdravíme pozdravením pokoje, abychom si připomínali odpovědnost jeden za druhého na této společné cestě k Bohu. Máme se za sebe vzájemně modlit a pomáhat si tak, jako tomu bylo u prvních křesťanů.

Většinou se v církvi křtí malé děti. Tyto malé křesťany vedou k Bohu především rodiče a jejich kmotři. Avšak o Velikonocích - na Bílou sobotu bývá pokřtěno hodně dospívajících a dospělých. V přípravě na křest za ně přijímá zodpovědnost vedle jejich kmotrů také celá farnost a má jim pomáhat i po křtu. Tuto odpovědnost za nové křesťany si mají farníci neustále uvědomovat, prosit za ně v modlitbě, pomáhat jim při řešení různých životních problémů a hlavně jim být příkladem správného křesťanského života. Ve všem se však musí opírat o Boží pomoc a ochranu. Bez nich se nedá ničeho dosáhnout.

Dále v Posvátném prostoru