User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

srpen 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.

Evangelizační: 

Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

Národní: 

Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

 

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Sport je velmi vhodnou branou k objevení krásy života. Může člověka vyvádět z uzavřenosti vlastního já k otevřenosti vůči druhým, k „zapojení do hry“. Člověk se tak učí účasti na životě jiných a překonává sám sebe. To vše napomáhá k tomu, abychom se stávali aktivními členy společnosti a také církve. Sport je důležitý proto, že napomáhá překonávat všechny formy nespravedlivého kastování lidí.

Z druhé strany vrcholový sport nás může snadno „nakazit“ klamným přístupem, který chce dosáhnout ekonomického úspěchu, vítězit za každou cenu, razit individualismus. Obyčejný sport je třeba chránit a obhajovat ho jako zakoušení lidských hodnot. Jestliže je sport prožíván duchu loajálnosti a solidarity, stává se nástrojem k meziosobnímu setkání.

Evangelizační úmysl

Jednota křesťanských společenství a rodin je svědectvím toho, že Otec poslal Ježíše ke všem. A dosáhnout jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, instituci či křesťanské rodině je snad jednou z nejtěžších věcí – ale také jedním z nejdůležitějších úkolů a největší radostí Ježíšova Srdce! Ďáblovou závistí vstoupil na svět hřích. Jako důmyslný rozsévač rozepří vyvolává sváry a rozděluje, nabádá k rozdělení a očerňování. Víme, že ďábel a hřích mají obrovskou sílu a neustále nás tlačí, abychom byli nejednotní, ale jako křesťané jsme si také vědomi, že nikdo nemůže zvítězit nad jediným Vítězem, Kristem! S touto nadějí radostně prosíme Pána o dar jeho Svatého Ducha, protože jedině On působí skutečnou harmonii, jedině On je slávou našich svědectví evangelia pro dnešní svět.

Národní úmysl

Maria, matka pečující o Ježíše, pečuje nyní se zanícením a s mateřským bolem o tento raněný svět. S probodeným srdcem plakala nad Ježíšovou smrtí a nyní má soucit s utrpením křižovaných chudých a tvorů tohoto světa, vyhlazovaných lidskou mocí. Zcela proměněná žije s Ježíšem a všechna stvoření opěvují její krásu. Je Ženou „oděnou sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1). Nanebevzatá je Matkou a Královnou veškerého stvoření. V jejím oslaveném těle spolu se vzkříšeným Kristem dosáhlo tvorstvo naprosté plnosti svojí krásy. Ve svém srdci nejen „uchovává“ (Lk 2,19.51) celý Ježíšův život, ale také chápe smysl všech věcí. Proto ji můžeme prosit, aby nám pomáhala dívat se na svět moudřejšíma očima (František, Laudato siʼ, 241).

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku