User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

září 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.

Evangelizační: 

Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.

Národní: 

Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

 

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Člověk je Božím obrazem ne tak proto, že je vybaven lidskou přirozeností, nýbrž nakolik je osobou. Lidská přirozenost je otrokem přírodních zákonů, a tedy podřízena nutnosti. Naopak osoba je neopakovatelná a podstatně svobodná: svobodná ke vztahu a lásce. Osoba se rodí prostřednictvím vztahů k druhým a k Bohu. Prostřednictvím Ježíše člověk může vstoupit do svobodného vztahu k Bohu a právě v tomto vztahu se stává Božím obrazem a plnou osobou. Tento vztah vzniká, roste a zdůvěrňuje se v modlitbě. Člověk se stává podstatně „modlícím se“, to znamená podílejícím se na věčném rozhovoru mezi třemi osobami v klínu nejsvětější Trojice. A jestliže lidská osoba je ukotvená ve vztahu s Osobami Trojice, také vztahy mezi lidmi se urovnávají.

Kristus nepřišel jenom učit, ale především bojovat se zlem. Zlo je osobní a musí se proti němu osobně bojovat. Ačkoli k tomuto zápasu patří i úsilí o politický a sociální řád ve světě, křesťan neztrácí ze zřetele, že jenom vzkříšení dává hodnotu lidským obětem. V Kristu se společenský život posvěcuje a lidské úsilí získává svou věčnou hodnotu.

Evangelizační úmysl

Čtenář Písma má prosit o duchovní porozumění, protože jediný autentický vykladač svatých textů je Duch Svatý. Kněz během bohoslužby proměňuje chléb a víno v Kristovo Tělo a Krev. Podobně čtenář Bible proměňuje slovo, když jej vtěluje do svého života. Právem máme velkou úctu k proměněnému chlebu a vínu v Tělo a Krev Kristovo. Ale také Boží slovo přijímáme na způsob eucharistie: také Božím slovem se sami stále více stáváme součástí těla Kristova.

Křesťanská spiritualita je pozváním k odlišnému chápání hodnot: v čem spočívá plnost a plodnost života. Povzbuzuje k prorockému životnímu stylu: k umění nahlížet Boha ve všech okolnostech života. Nitro křesťana, který se nechá uchvátit krásou tradice církve a Bible, se stává zřídlem hluboké radosti, která proměňuje jeho vlastní životní styl i inspiruje druhé.

Národní úmysl

Pro dítě je důležité, abychom dovedli s velkou láskou iniciovat procesy zrání jeho svobody, integrálního růstu a pěstovat v něm správně chápanou samostatnost. Jedině tak mu poskytneme to, co potřebuje, aby se dovedlo bránit a jednat rozumně a obezřetně v obtížných situacích. Hlavní otázkou není, kde se dítě nachází fyzicky a s kým je v této chvíli, nýbrž kde se nachází v existenciálním smyslu, jakou polohu zaujímá z hlediska svých názorů, cílů, přání a svých životních plánů. Položme si otázku, jestli v tomto smyslu máme o dítě zájem! (František, Amoris laetitia, 261).

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku