User Settings

Modlitba se Svatým otcem

prosinec 2014
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.

 

Evangelizační: 

Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.

 

Úmysl našich biskupů: 

Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Svatý otec žádá, abychom se při příležitosti narození Vykupitele modlili za dvě základní dobra pro lidi: za pokoj v srdci a naději na věčný život.

Tento úmysl ukazuje, že právě toto dítě, syn pokorné vesnické ženy zasnoubené s tesařem, Ježíš z Nazareta, je odpovědí na potřeby naší planety. Přišel na svět bez moci, násilí, bez nějakých privilegií, beze zbraní, v chudobě, jako vzor pokory pro všechny své lidské bratry a sestry.

Ve společnosti zraněné nespravedlností a násilím, kde hodně lidí zemřelo a stále umírá kvůli ctižádosti, touze po moci a penězích, nám papež říká, že Ježíš je Králem pokoje. Povzbuzuje nás, abychom dokázali spolu s ním, zbraněmi pokory a lásky, být více vyzbrojeni než všichni sofistikové. Máme hlásat, že Ježíš je pro všechny časy a na všechny způsoby ten nejlepší dar, který církev může dát světu.

Ať si tedy více připomínáme narození Vykupitele, dobra, která člověku přineslo evangelium, ukazujeme jeho lásku hlavně těm, kteří v něho dosud neuvěřili.

"V Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán." (Fil 2,10-11)

Evangelizační úmysl

Každý den života v rodině je zakoušení života církve. Rodina je ve skutečnosti malou církví. Tak jako mají zodpovědnost za hlásání a předávání víry v církvi biskupové a kněží, tak v rodině připadá tato zodpovědnost na rodiče.

Domácí církev je přirozenou a základní školou pro formaci víry: otec a matka přijali svátost manželství, která dává milosti k vykonávání služeb: křesťanského vzdělávání svých dětí, společné modlitby v rodině a především k vydávání svědectví o živém Kristu v rodině.

S prvními slovy, která děti rodiče učí, mají je také učit prvním jednoduchým pravdám o Bohu, pocítění jeho lásky, milosrdenství a odpuštění.

Vyprošujme všem rodičům, aby se jim podařilo toto poslání s pomocí Boží naplnit.

Národní úmysl

Když Bůh stvořil člověka, tak mu dal rozum a svobodnou vůli. Rozumem má poznávat Boha – jeho lásku, dobrotu, milosrdenství atd. a svobodnou vůli se má rozhodovat pro něho, protože on je naším cílem. Svatý Augustin ve svých Vyznáních říká: "Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě."

Ve světle Ducha Svatého máme rozpoznávat skutečné hodnoty pozemského života, neupínat se k něčemu, co je v Božích očích bezcenné a očišťovat se od všeho špatného, k čemu nás svedl zlý duch a tento svět. Potom můžeme s nadějí a radostí očekávat Kristův příchod.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku