User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 1,43-51

Po přečtení

Ježíš se rozhodl, že půjde do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho: "Pojď za mnou!" Filip pocházel z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip potkal Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta." Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem." Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."

Jan 1,43-51
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tomto evangeliu Ježíš volá další dva učedníky. Jednoduše a prostě „potkal Filipa a vyzval ho: Pojď za mnou.“ Druhé povolání je složitější. Zprostředkuje je Filip, který „nalezl“ Natanaela (podobně Ježíš „nalezl“ Filipa). Natanael je nejprve skeptický, ale nechá se k Ježíšovi dovést. V následující konverzaci vyslovuje Natanael rané vyznání víry: „Ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele.“
  • Pán s námi komunikuje mnoha způsoby. Povolání bývá zprostředkováváno jinými lidmi. Vzpomenete si na osoby, které vás přivedly k Ježíšovi nebo které vám pomohly uvědomit si, co po vás Ježíš žádá? Jste za ně vděční?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní čtení hovoří o povolání křesťanů, o vašem povolání být s Ježíšem jako svým přítelem. Co dnes znamená být křesťanem? Uvažujte o tom, jak Ježíš získává přátele, aby je uváděl do svého vztahu k Otci.
  • Pobuďte chvíli s Ježíšem na klidném místě a zeptejte se ho, jako představu (sen) má o vás jako o svém příteli.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Natanael Ježíše oslovuje jako „krále Izraele“, skládá mu tím poctu. I druhý z použitých výrazů, „Syn Boží“, byl často vztahován k vůdci Izraele. Natanael již dosáhl jistého stupně víry, Ježíš jej ale vede k víře ještě hlubší. Natanael ještě zakusí, že na Ježíše budou vystupovat a sestupovat andělé jako na „Syna člověka“ (což je ve skutečnosti ještě vyšší titul).
  • Natanael je ochoten přijít a přesvědčit se. Ježíš jej ale vede dál. Rovněž i my musíme být otevření vůči jeho vedení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Natanael je skeptický. Co dobrého může vzejít z Nazareta? Předsudky ovlivňují náš pohled na druhé. „Pojďte a podívejte se.“ Ne chytré argumenty, ale setkání s Ježíšem získává a otevírá lidi pro evangelium. Jinak by nám mohl říci: „Jsem Ježíš, kterého uctíváte jen ústy.“
  • Ježíši, synu Mariin, cítím teplo tvé blízkosti, když mě zveš k sobě, abych šel/šla a viděl/a, kde a jak žiješ. Jenom tak mohu proniknout k podstatě tvého soucitu a tvého způsobu lásky.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nazaret byl v Natanaelových očích bezvýznamným místem. Filip se o to nepře. Říká prostě: ‘Pojď a podívej se.’ Pomáhá mi Posvátný prostor jít za Ježíšem a dívat se na něj? Nemohu zvát druhé, aby ‘šli a dívali se’, dokud nejprve sám/sama Ježíše nepoznám.
  • ‘Odkud mě znáš?’ Natanaela nepřekvapilo to, že ho Ježíš viděl pod fíkovníkem, ale že četl jeho nejvnitřnější myšlenky. Když tak s tebou sedím, Ježíši, ptám se: ‘Jak mě vidíš? Co čteš v mých myšlenkách, v mém srdci?’

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku