User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 2,13-22

Po přečtení

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat? Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!" Tu židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

Jan 2,13-22
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Lateránská bazilika je papežova katedrála a dnešní svátek nám připomíná, že jsme jako věřící Božím lidem, všeobecnou církví. Někdy to může být zdrojem frustrace nebo dokonce hněvu, ale nakonec také velké vděčnosti a útěchy: dostal/a jsem víru díky církvi, která je církví hříšníků, ale také svatých. Ať i díky mně zůstává církev živá a její tradice ať se předává lidem, kteří přijdou po mně. Zvlášť se budu modlit za papeže Františka a za jeho poslání všeobecného pastýře.
  • Ježíš hovoří o svém těle jako o chrámu, o živém chrámu. Svatý Petr hovoří o nás jako o živých kamenech, ze kterých se staví duchovní chrám kolem Ježíše jako základního kamene. Bohužel příliš často zůstáváme u mrtvých kamenů, ať v budovách nebo v tradicích, které jsou mrtvé, a jsou pro nás důležitější než živé kameny živých lidí. Ať jako Ježíšovi učedníci chápeme jeho slova a důvěřujeme jim.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš respektoval posvátné místo a čas a šel o velikonočních svátcích do chrámu. Časy, místa a lidé v našich životech si zaslouží naši pozornost a úctu, když nám pomáhají uvědomovat si Boží vztah vůči nám.
  • Ježíš nás varuje před nedbalostí a lehkovážností. Podívám se s pomocí Ducha svatého na svůj život a uvážím, v čem bych měl/a brát Ježíše vážněji. Co je v mém životě opravdu důležité?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš respektoval posvátné místo a čas a šel o velikonočních svátcích do chrámu. Časy, místa a lidé v našich životech si zaslouží naši pozornost a úctu, když nám pomáhají uvědomovat si Boží vztah vůči nám.
  • Ježíš nás varuje před nedbalostí a lehkovážností. Podívám se s pomocí Ducha svatého na svůj život a uvážím, v čem bych měl/a brát Ježíše vážněji. Co je v mém životě opravdu důležité?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovo razantní jednání nás může překvapit. Prodej zvířat a práce směnárníků jsou přece spojeny s obětováním Hospodinu. Ježíš však viděl, že se od svého cíle příliš vzdálily a že nad pravým účelem chrámu, kterým byly modlitba a bohoslužba, převážil obchodní aspekt.
  • V rozmluvě dnešního úryvku o sobě Ježíš mluví jako o chrámu Božím. Pavel nám připomíná, že chrámem Božím jsme i my. Upřednostňujeme-li však v životě komerční hlediska, snadno na to zapomeneme.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Obchodování bylo pro zachování bohoslužby v chrámě nezbytné: musela se prodávat zvířata k obětování, musely se měnit římské mince za židovské, jimiž se platila chrámová daň. Ale kde mělo toto obchodování probíhat? Ne v chrámovém okrsku! Ježíš se hněvá, že se „dům jeho Otce“ změnil v tržnici. Vyjadřuje Ježíš svůj hněv přiměřeně? Co může dnes znesvěcovat naše místa bohoslužby?
  • Janovo evangelium často využívá dvojího významu slov. Zde v dialogu mezi Ježíšem a Židy dojde k chybě v komunikaci. Židé chápou „chrám“ pouze jako budovu, ve které stojí. Ježíš však termín používá pro své vlastní tělo a prorokuje jeho vzkříšení. To mělo být oním znamení, které žádali.
  • Setkali jste se někdy v rozhovorech o náboženských záležitostech s podobným nepochopením?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • I v chrámě mého srdce může být pěkný nepořádek. Jak ho uklidím, abych v něm dnes Pánu vytvořil/a posvátný prostor?
  • Význam různých událostí často chápeme až ve zpětném pohledu. Vzpomenete si na nějakou podobnou nedávnou situaci? Maria “uchovávala ve svém srdci” to, čemu ještě nerozuměla. Proč bychom nemohli být jako ona?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíše hněvá, když vidí, jak málo úcty a respektu mají lidé k domu jeho Otce, místu modlitby a Boží přítomnosti. Lidé nevidí, kdo je Ježíš a jsou hluší k jeho slovům. Jak často se navzájem nechápeme, odvracíme se od sebe a pokyvujeme hlavou nad domnělou hloupostí druhých?
  • Jakou trpělivost s námi, Pane, máš, když klopýtáme zákrutami své životní cesty a neuvědomujeme si, že jsi stále tiše a neokázale námi a že v nás chceš probudit vědomí tvé nekonečené lásky.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Budu se modlit: „Pane Ježíši, v chrámě ses opravdu rozhněval. Nerozčiluje tě něco i na mně? Mé srdce je tvým chrámem: neuzavírám ho tak, že do něj nemáš přístup?“
  • Když kolem sebe vidím špatné věci, podnikám něco proti tomu? Musím požádat Ježíše aspoň o část jeho odvahy postavit se za pravdu a nevzdávat se, ani když mi vyhrožují.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Představím si, že stojím na chrámovém nádvoří právě ve chvíli, kdy vchází mladý rabi z Galileje. Pozoruji nádvoří, zvuky, pachy, cinkání mincí na stole, pach a řev zvířat. Sleduji Ježíše, vidím, jak se do jeho tváří hrne krev. Přišel, aby projevil v chrámu zbožnou úctu a aby se modlil. Místo toho vidí, že pozornost všech je zaměřena na obchod. Náhle pociťuji smršť jeho hněvu, když bičuje prodavače a rozmetává jejich peníze. Je to pro mne u Ježíše něco nového, co mne šokuje. Setrvám u toho.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku