User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 2,22-40

Po přečtení

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Díte rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Lukáš 2,22-40
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Narození dítě je znamením dalšího kroku v Božím plánu spásy. Boží prozřetelnost – Boží Duch usměrňující dějiny – nespí. Tentýž Duch spočinul na Simeonovi a dnes ho vede do chrámu.
  • Chrám je místem přebývání Boha mezi jeho lidem a Simeon and Anna patří k věrnému zbytku lidu, k chudým Božím. Anna se modlila a postila – dělala to, co sám Ježíš později označí jako prostředek zápasu proti zlu. Boží lid se dlouho modlil za příchod Mesiáše. Nazýval jej útěchou a slávou Izraele, vykoupením Jeruzaléma a světlem pohanů.
  • V minulosti byli proroci nositeli zvěsti o Boží slávě. Byli vyvoleni od počátku života a Bůh jim prokazoval přízeň. Totéž se nyní děje s Mariiným dítětem: poroste v síle a moudrosti a Boží přízeň bude s ním. Ježíš má být novým místem přebývání Boha mezi lidmi: v něm začíná nová éra pro lid Izraele i pro pohanské národy. Bude mečem soudu a ani jeho matka nebude ušetřena bolesti s tím spojené
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš byl určen, aby se stal znamením, kterému bude odpíráno. My jsme jeho následovníci a také tedy můžeme očekávat odpor. Pokusme se odpor vítat a přijímat a růst skrze něj.
  • Marii bylo řečeno, že její srdce pronikne meč. Uvítala to a přijala to. Také my se pokusme vítat bolest, která nám přichází do cesty, jako od Boha, a vědomě ji přijímat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Stojím poblíž toho, co se děje, raduji se spolu se Simeonem a Annou a žasnu nad tím, co prohlašují o čtyřicetidenním dítěti chudé a zbožné židovské rodiny.
  • Jak soucítím s jeho rodiči, když slyším, co pro ně chystá budoucnost?
  • Simeonova modlitba se den co den opakuje, když se církev modlí kompletář. Dokážu ji vzít za svou a přijmout perspektivu vlastní smrti, ať už přijde potichu, nebo náhle?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Při uvedení Pána do chrámu přinesli Marie s Josefem „oběť chudých“ - dvě holoubata namísto jehněte, které bývalo darem těch majetnějších. Setkali se se Simeonem, jedním z „mírumilovných v zemi“, kteří namísto vyhlížení vítězného vojevůdce očekávali příchod Boha ke svému lidu v duchu modlitby a tiché pozornosti. Připojím se k Marii a spolu s ní budu naslouchat krásnému Simeonovu poselství plnému významů.
  • Moderní mentalitě je pojem „očištění“ velmi cizí. Pro Izraelity měly určité světské i posvátné věci, včetně narození dítěte, tajemné vlastnosti, které se předávaly každému, kdo s nimi přišel do kontaktu, a stavěly tyto lidi mimo společnost ostatních. Aby se pak mohli vrátit do každodenního světa a činností, museli být takoví lidé „očištěni“. Ačkoli tento postoj odráží primitivní mentalitu, pravidla týkající se očišťování odlišovala Izraelity od ostatních národů a dávala jim větší pocit vlastní identity.
  • Když medituji o příběhu Uvedení Páně do chrámu, nechávám Boha, aby ke mně promlouval především prostřednictvím Simeonových slov.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Duch svatý je u svatého Lukáše velmi významný, především v tom smyslu, že nikdy není daleko. V tomto textu Duch svatý pomáhá starci Simeonovi rozpoznat a chválit Boha a žehnat Ježíšovým rodičům. A co já? Ve mně také žije Duch svatý. I já jsem jeho chrám! Není však u mne jen tichým nájemníkem, kterého si sotva všimnu? Nezamkl/a jsem ho uvnitř? Může se stát mým rádcem, na kterého se spoléhám, když potřebuji radu a podporu? Můžeme Duch a já vytvářet společný život?
  • Raní křesťané oznamovali významná rozhodnutí tak, že říkali: „Rozhodl Duch svatý i my...“ (Skutky 15,28). Pane, učiň mě při mém rozhodování citlivým/vou k vnuknutím Ducha svatého. Pak půjde všechno dobře.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nepřichází v nádheře, ale jako dítě v matčině náručí. Pane, vidím tě tu ve zranitelném těle dítěte jako znamení, proti němuž se bude mluvit. Když říká Simeon Marii, že její vlastní duši pronikne meč, padá na ni již stín Kalvárie.
  • Ježíši, sdílíš mé lidství v každém směru. Stejně jako ty chci růst v síle a moudrosti. Ještě mě čeká dlouhá cesta života. Kéž je milost Boží se mnou tak jako byla s tebou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Svátek Uvedení Pána do chrámu se může dít každý den, budu-li si to přát. Když se totiž modlím, uvádím se do Boží přítomnosti. Setkávám se přímo s Bohem. Když nám Ježíš říká, abychom se stále modlili, vybízí nás tím k tomu, abychom žili s vědomím Boží přítomnosti.
  • I já mohu jako Simeon vzít dítě do svých rukou. Možná se probudí a usměje se na mě. Co se v tu chvíli odehraje v mém srdci? Simeon chválil Boha. Poděkuji za to, že se mi Bůh představuje tak zjevně a zranitelně.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku