User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 2,16-21

Po přečtení

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.

Lukáš 2,16-21
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes je osmý den po Vánocích, slavnost Panny Marie, Matky Boží. Evangelium nás zve, abychom s pastýři navštívili v Betlémě právě narozené dítě a spolu s nimi se podivovali a radovali. Přivedly nás letošní svátky blíž Ježíšovi a jeho matce? Nebo jsme jen těžce hledali oázy ticha, kdy bychom hlouběji vstoupili do vánočních tajemství?
  • Dnes je také první den nového roku. Jak se cítíme, když vstupujeme do nového úseku své životní cesty? Cítíme očekávání a naději nebo skleslost a apatii? Ať už prožíváme cokoliv, pohovořme si o tom s Bohem a požádejme jej o požehnání do dnů a měsíců, které leží před námi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní evangelní příběh nám odhaluje úžasnou věc, že totiž Boží sebe-zjevení jako Boha lásky není určeno jen několika vyvoleným, ale všem, i mně a vám. Mariina velikost spočívá v tom, že si našla čas, aby o tomto zjevení uvažovala – a to ne pouze ve své mysli, nýbrž i „ve svém srdci“.
  • V modlitbě můžete Marii poprosit, aby vám vyprávěla o tom, co se tehdy stalo, a pak o tom spolu s ní uvažovat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Podle evangelia se před několika měsíci zjevil anděl Marii a nyní se andělé zjevují pastýřům. Nebeští poslové přinášejí ujištění: „Uvidíte, že Bůh poslal na svět prince z nebeského království.“ Slib naplnil všechny očekáváním a splnění slibu naplnilo všechny – Marii a pastýře – vděčností.
  • Postavím se vedle Marie k dítěti a pokusím se otevřít své srdce vděčnosti za všechno, co pro mne Bůh v životě udělal.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Začínáme rok tak, jak začínáme svůj život, pod matčinou ochranou. Oslavujeme dnes nejvřelejší a nejtrvalejší ze všech lidských vztahů, vztah matky a dítěte. Když se Marie dívala na své dítě a když je kojila, věděla, že tu je ještě jiný rozměr, daleko přesahující její představy.
  • Křesťané o tom uvažovali po tři staletí až do koncilu v Efezu, kde se odvážili posvětit užívání Mariina titulu Theotokos, Bohorodička. Tak jako Marie uchovávám v mysli slova vyřčená o Ježíšovi a rozvažuji o nich v srdci.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • První den nového roku se může stát i novým začátkem v následování Ježíše. Mohli bychom se nechat unášet obavami, ale víme, že jsme lidmi velkých příslibů, a tak začínáme s odvahou a důvěrou. V Mariině synu máme pevnou naději, že Boží Slovo, které se stalo tělem, žije mezi námi a bere na sebe naše strachy a břemena.
  • Milující Otče dobrých začátků, prožíváš s námi počátky nových etap a okolností našeho života. Děkujeme ti, že jsi v Ježíšovi vždycky s námi. S ním se těšíme na to, že po celý nový rok 2013 s plným vědomím poneseme světu jeho zvěst víry, pokoje a naděje.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jedním z hlavních rysů Lukášova evangelia je to, že ohlašuje boření přehrad a bariér. Pastýřům, kteří neměli žádné společenské postavení, věnoval Pán zvláštní pozornost. Andělovu zprávu přijali ti, kdo neměli nic. Odpověděli s radostí a chválou na tajemství lásky, které se před nimi odhalilo: křehké dítě a dva nezkušení rodiče.
  • Pane, ať dokážu jako Maria najít ve svém životě prostor, v němž bych mohl/a v klidu spočinout ve tvé přítomnosti. Mariino srdce bylo jakýmsi posvátným prostorem, mé srdce je také. Naplň je radostí ze tvé přítomnosti.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku