User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

červenec 2022
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Papežův: 

Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

Naléhavý

Modleme se za obrácení těch, kteří nesou odpovědnost v ozbrojené agresi vůči Ukrajině, a za obnovení skutečného jednání o míru

 

Národní: 

Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Papežovy úmysly

Stáří vnímáme dvojím způsobem: stáří coby čas, který uplynul od našeho zrození, který je vnímaný individuálně. I osmnáctiletý vnímá svoje stáří: konečně má věk, kdy se nemusí ohlížet na rodiče a může si dělat, co chce, protože je „dost starý“. A stáří coby závěrečná etapa života, kdy se před člověkem otevírá třetí věk i čtvrtý věk. Ti první, mladší senioři uvažují nad svými aktivitami. Cestují, baví se nebo navštěvují univerzitu třetího věku. Hrdost čerpají z vědomí „úspěšného“ či „aktivního“ stárnutí. Snaží se oddálit čtvrtý věk, v němž převažuje nemoc, vetchost, nesoběstačnost a umírání. Staří ale přináší nové životní úkoly! Co naše duchovní závěť – nechat se podnítit příkladem Mojžíše (Dt 32,1–32)? Stát na prahu života se může stát chvílí požehnanou: „Schopnost vidět, skutečně vidět, dokonce vidět symbolicky, jak to mají starší lidé, kteří vidí hlubší smysl věcí. Životnost jeho pohledu je vzácným darem: umožňuje mu s potřebnou jasností předávat dědictví dlouhé životní zkušenosti a víry. Mojžíš vidí historii a předává ji dál; staří vidí historii a předávají ji dál.“ (papež František)

Naléhavý úmysl

V březnu letošního roku se naši biskupové ve svých pastýřských listech obrátili na věřící. Děkovali za projevenou ochotu pomoci trpícímu ukrajinskému národu dary, hmotnou i morální podporou, ochotou sdílet s uprchlíky jejich tíživý, nespravedlivý a lidskou důstojnost ohrožující úděl. „Každá nenávist, každá zvednutá pěst proti bratru je prohrou,“ zazněla v pražské katedrále slova kardinála Stefana Wyszyńského. Zaznívá hlas solidarity s těmi, kteří demonstrují v ruských městech proti válce na Ukrajině. Jsou odsuzováni do těžkého žaláře kvůli tomu, že vysloví slovo válka. Bolí, ba hluboce zarmucuje, že dokonce v řadách katolíků Kreml u nás nachází své zastánce. Popírání zločinů do nebe volajících je hanebnější než zločin sám. Proč? Protože okrádá oběti na obou stranách o jejich lidskou tvář. Dokonce není možné se za mrtvé veřejně modlit. Ne nemalou odpovědnost má, bohužel, Ruská pravoslavná církev. Předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner patriarchovi Kirillovi píše: „Naléhavě Vás prosím a žádám, abyste využil svého vlivu a jako nejvyšší duchovní představitel v zemi se zasadil o okamžité ukončení válečného konfliktu.“ Papež František je neúnavný: „O Letnicích se Boží sen o lidstvu stal skutečností; padesát dní po Velikonocích se setkaly národy mluvící různými jazyky a vzájemně si rozuměly. Nyní, sto dní po zahájení ozbrojené agrese proti Ukrajině, se však na lidstvo opět snesla noční můra války, která je popřením Božího snu: národy se střetávají, národy se navzájem zabíjejí, lidé jsou vyháněni ze svých domovů, místo aby se k sobě přibližovali. A protože zuřivé ničení a smrt zuří dál a konflikty se rozhořívají a eskalují, což je pro všechny stále nebezpečnější, znovu vyzývám vůdce národů: prosím, nepřivádějte lidstvo do záhuby! Nepřivádějte lidstvo do záhuby, prosím! Nechte proběhnout skutečná jednání, skutečná jednání o příměří a udržitelném řešení. Ať je slyšet zoufalý křik trpících lidí, ať je respektován lidský život a zastaveno hrůzné ničení měst a vesnic na východě Ukrajiny! Prosím, pokračujme v modlitbách a usilujme o mír, aniž bychom se unavili.“

 

Národní úmysl

„Máme dvě uši a jen jedny ústa, protože musíme více naslouchat a méně mluvit,“ říká filosof. Učíme se naslouchat národům, především hlasům těch, kteří nemají hlas a nosí v sobě nejen bezmeznou touhu, ale také reálnou potřebu být vyslyšen. Vytvořit prostor pro trpělivé, někdy namáhavé naslouchání druhým – taková je jediná cesta k míru. To je možná hlavní úkol českého předsednictví. Trpělivost přináší rozšířený prostor pro utišení mediálních bouří a pro naději, která roste ve spolupráci člověka s Božím působením. Modleme se, abychom my, křesťané, byli kvasem milosrdenství, pokory a tichosti, který má moc skrytým způsobem hýbat dějinami.

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku