User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 19,45-48

Po přečtení

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě." Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.

Lukáš 19,45-48
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Při čtení tohoto textu si uvědomte, že vám Ježíš připomíná, že se s vámi chce setkat v pokoji vašeho srdce – ve vašem „domě modlitby“. Aniž bychom si to uvědomovali, často prostor svého srdce zahlcujeme méně důležitými zájmy. Je velkým darem komunikovat s Pánem a snažit se s ním spolupracovat při vytváření prostoru pro to, co je v našem životě skutečně důležité.
  • „Lidé byli okouzleni tím, co slyšeli.“ Když poslouchám Boží slovo nebo si ho čtu, musím to dělat tak, jako bych ho nikdy předtím neslyšel/a. Každý den ke mně přichází čerstvé, originální. Je jako chléb právě vytažený z pece, připravený nasytit mě na celý den.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zdá se nám, že Ježíš nikdy neztrácel nervy, ale když vstoupil do chrámu a uviděl ho proměněný v tržiště, opravdu se rozčílil. Hněv není špatná věc, jak se někteří z nás mohou domnívat; ale to, co s ním děláme, může způsobit bolest a rozrušení.
  • Místo, kde žiji, může být domem modlitby, místem, kde se Bůh cítí vítaný a doma. Říkám Bohu: „Buď tu jako doma: jsi tu vždy vítán!“ Ať je pro vás i Posvátný prostor „domem modlitby“. Boží slovo je aktivní, proměňuje mě, i když si změn možná všimnu až později.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nejtvrdší Ježíšova kritika se snášela na náboženské autority. Skutečnost lásky, kterou k němu choval jeho Otec/Abba, podbarvovala všechno v Ježíšově životě. Proto byl zarmoucený a pobouřený, když náboženští vůdci tento obraz Boha překrucovali. Promluvte si s Ježíšem o jeho Abba/Otci.
  • Jak je možné, že se lidé, kteří byli oddáni dodržování Božího zákona, tak mýlili? I naše církev je církví hříšníků, pro hříšníky a hříšníky. A náš Bůh/Abba nás velmi, velmi miluje!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš je příkladem pravého proroka. Mluví jako Boží posel a je Božím Synem. Vystupuje proti všemu, co odporuje pravdě, lásce a spravedlnosti a tím na sebe soustřeďuje hněv a nepřátelství mocných.
  • Církev je povolána ke stejnému svědectví, což jí přináší podporu i nepřátelství. To nás nemá překvapovat ani před tím nemáme utíkat. Vždy máme hovořit pravdu v lásce. A Bůh se postará o zbytek. Protože nakonec pravda, láska a spravedlnost zvítězí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš odmítá znesvěcování posvátného místa. Mé tělo a má duše jsou chrámem Božím a patří Pánu. Je tento jeho chrám místem modlitby, je posvátným prostorem? Nebo jsem ho vydal/a falešným bůžkům peněz a chamtivosti?
  • „Všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.“ Jak by nám tehdejší lidé záviděli, že dnes můžeme číst nebo slyšet Ježíšova slova, kdykoli chceme!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Můžeme cítit rostoucí napětí, když Ježíš vehementně kritizuje, co se děje v nejsvětějším místě židovství. Snadno ztrácíme ze zřetele pravou hodnotu náboženských úkonů a obřadů a končíváme v ostudných kompromisech.
  • Evangelia často zdůrazňují kontrast mezi přístupem velekněží a zákoníků a prostého lidu. Prostí lidé jsou zobrazeni jako ti, kdo jsou otevřenější Boží přítomnosti v Ježíšovi, zatímco náboženské autority se jej snaží zničit. Budu prosit o prosté srdce otevřené novým věcem a schopné údivu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíše se silně dotknul kontrast mezi ideálem a realitou chrámu: posvátné místo se stalo místem obchodu a na potřeby chudých se nehledělo. Pokud i na mne denně dotírají rozdíly mezi ideály a realitou, budu prosit, abych nepropadl/a cynismu, ale stál s Ježíšem a pamatoval na to, co chce Bůh.
  • Ačkoli vnímal jeho protiklady, vybral si Ježíš chrám jako místo svého vyučování. Poprosím jej o pomoc svědčit o jeho evangeliu, kdekoliv se nacházím, i když se mi to nezdá právě ideální místo.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Při čtení tohoto úryvku si uvědomujeme, že by se Ježíš chtěl s námi setkávat v pokoji našeho srdce, v našem domě modlitby. Pokud na to nedbáme, často zaplňujeme srdce méně důležitými věcmi a Ježíš je z něj musí vyházet, vyhnat. Je dobře učit se komunikovat s Pánem a spolu s ním vytvářet ve svém srdci prostor pro to, co je opravdu důležité.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Janově evangeliu nacházíme zprávu o vyčištění chrámu na začátku Ježíšova veřejného působení. Naproti tomu Lukáš líčí scénu méně podrobně, umisťuje ji v závěru svého evangelia a spojuje ji se spiknutím nepřátel proti Ježíšovi. Tak postupně vytváří houstnoucí atmosféru nepřátelství, která povede k Ježíšovu zatčení, trýznění a smrti.
  • Může být vůbec křesťanský život někdy bez napětí a konfliktů? V čem by dnešní církev potřebovala vyčistit?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Obvykle nám nepřichází na mysl, že by Ježíš někdy ztrácel klid, a přece se právě to stalo, když vstoupil do chrámu a viděl, že se tam lidé chovají jako na tržišti. Hněv není tak špatný, jak máme mnohdy za to, ale co v hněvu děláme, to může způsobit zármutek a bolest.
  • Pomoz nám, Pane, obracet se ve chvílích, kdy cítíme, že nad sebou ztrácíme kontrolu, k tobě. Pane, ať se v situacích, které nás zraňují a rozčilují, uchylujeme k tobě, abys byl s námi a pomohl nám správně reagovat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Místo, kde bydlím se může stát domem modlitby, místem, kde se Bůh cítí dobře a doma. Řeknu Bohu: „Buď u mne jako doma, jsi vždycky vítán!“
  • Lidé byli okouzleni tím, co slyšeli z Ježíšových úst. Když posloucháme Boží slovo nebo si ho pro sebe čteme, měli bychom to dělat tak, jako kdybychom ho nikdy předtím neslyšeli. Je stále svěží, originální, každý den. Je jako chléb právě vytažený z pece. Každý den se jím můžeme sytit.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zdá se, že si pravidelní návštěvníci chrámu ani nevšimli, co prodavači způsobovali onomu svatému místu, když na něm měnili peníze a prodávali obětní zvířata. Nabízeli služby podobně jako obchody s upomínkovými předměty v Lurdech, koordinátoři svateb a organizátoři oslav prvního svatého přijímání. Obchodování má sklon růst a růst, najde-li trh, a tak se chrám, místo modlitby, zvrhl v jakési tržiště. Ježíš chtěl zpochybnit tento posun významu a jasně ukázat na svatost chrámu. Nestává se něco podobného i v mém životě, Pane? Toužíš přebývat v chrámu, kterým je mé tělo, ale především pud sebezáchovy a také touha mít víc a víc mě dokážou do té míry ovládat, že pro tebe nacházím jen poskrovnu místa. Prosím, učiň mou duši místem modlitby.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku