User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 2,1-12

Po přečtení

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: 'A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

Matouš 2,1-12
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš je bezmocným dítětem, ale jak čteme u Matouše, jeho nebeský Otec se stará. Vede mudrce pomocí hvězdy a ve snu je varuje.
  • Jsou z Východu, což znamená, že Mesiáš je pro všechny národy, nejen pro židy. Přinášejí dary: zlato pro krále, kadidlo pro kněze a myrhu k pomazání zemřelých.
  • Ponořím se do scény, pozoruji účastníky, poslouchám, co říkají. I v kostelech můžeme kontemplovat figurky v jesličkách.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Příběh Zjevení je barvitý, dramatický a plný tajemství. Jeho postavy dobře známe: jsou to mudrci (astrologové?) z východu (z daleka), Herodes (krutý tyran), Maria a její dítě (kdo to dítě opravdu je?). Známe také hvězdu, která mudrce zaujala a dovedla je do Betléma, a dary, které ti cizinci přinesli: zlato, kadidlo a myrhu (co symbolizují?).
  • Můžeme do toho příběhu vstoupit. Můžeme třeba doprovázet mudrce a požádat, aby se i nám dostalo zjevení (epifanie), které zažili v Betlémě. Jejich cesta, stejně jako naše, měla své výšiny a údolí, období jasu a pochybností, sen, který je vedl kupředu (hvězda) a klamavé lákání světských hodnot (Herodes). Ale nakonec byli u dítěte Ježíše osvíceni a „padli na zem a klaněli se mu“. Uděláme to také tak?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní evangelium vypráví o lidech, kteří šli za svou hvězdou, aby našli plnost života, kterou může dát jenom Ježíš. „Přišel jsem, aby měli život, a měli ho v hojnosti“ (Jan 10,10).
  • Možná jste ještě neuvažovali o tom, co je tou vaší hvězdou. Zeptejte se, co si přejete pro své děti, pro svou rodinu a pro své přátele. Pak si popovídejte s Ježíšem, zda je to hvězda, za kterou máte podle něj jít.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš je lidem Izraele dlouho očekávaný Mesiáš či Spasitel. Mudrci přicházející z východu však představují všechny národy Země. Ježíš je tak odhalován nejen jako „židovský král přicházející jako dítě“, ale rovněž jako Pán celé země. Mudrci padají na kolena ve zbožné úctě a skládají mu královský hold.
  • Jde tu o plné odhalení (zjevení) mystéria: Pán přišel mezi nás, aby se z důvěrné blízkosti ujal budoucnosti lidstva.
  • V Písmu nám Boží slovo říká: „Hle, činím něco docela nového“. Vynasnažím se, aby ke mně toto slovo mohlo proniknout.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Mudrci z Východu se nechlubili dary, které nesli. Byli prostí a pokorní, s otevřeným srdcem a otevřenýma rukama. Pomáhej mi, Pane, nelpět na darech, které mám, a dělit se o ně velkoryse s druhými ke tvé chvále.
  • Život je mnohdy plný otázek, hledání a pátrání. Budu prosit o touhu po pravdě a abych ji poznal/a, když mi ji Bůh položí do cesty.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Mudrci zde zastupují všechny, kdo jsou ochotní nehledět na své návyky a na své pohodlí a vydat se hledat to, po čem touží. Nicotnost malého dítěte v jeslích nás může zasáhnout ještě hlouběji než majestát noční oblohy.
  • Z každého kouta naší chaotické planety jsme přitahováni k tobě, náš Spasiteli a Pane, bratře a průvodce, který se uzdravující mocí své lásky dotýkáš i toho nejbezmocnějšího Božího dítěte.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tři mudrci, tři putující astrologové z Východu jdou při hledání božských věcí za hvězdou. Bůh se zjevuje outsiderům a cizincům. Učí mě to, že v Božím království nejsou outsideři ani diskriminace. Když mudrci nalezli Ježíše, naplnila je veliká radost.
  • Mudrci uviděli hvězdu a vytrvale šli za ní. Lidé z Jeruzaléma ne. Za jakou hvězdou půjdu příští rok já? Které své dary nabídnu Pánu do služby v jeho poslání? Pane, pošli mě dnes, abych nesl/a tvou lásku všem, které potkám.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku