User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 12,8-12

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Až vás budou předvádět do synagog na soud, před úřady a vrchnosti, nedělejte si starosti, jak a čím byste se hájili nebo co byste měli říci. V tu chvíli vás totiž Duch svatý poučí, co je třeba říci."

Lukáš 12,8-12
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Náš postoj k Ježíšovi vychází z toho, jak ho vnímáme, a z našeho vztahu k němu. On touží být Pánem našeho života. Ze vztahu s ním máme žít. Pane, pomoz nám tě plněji poznávat, abychom tě mohli hlouběji milovat a odvážněji ti sloužit v každodenním životě.
  • Nejde o to, že by existoval neodpustitelný hřích, ale lidé mohou být tak zatvrzelí, že nejsou otevřeni odpuštění a daru Ducha svatého. Život klade otázky naší víře, ale Bůh nás ujišťuje, že nám dává vše, co uprostřed zkoušek potřebujeme (viz také Mt 10,16-25). Prosíme o víru, abychom se ve všech situacích spoléhali na Pána a věděli, že jeho moc je na naší straně a je větší než jakýkoli úkol, který nás čeká.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Americký episkopální mnich bratr Robert l’Esperance komentuje „hřích, který nebude odpuštěn“, takto: „Myslím si, že Ježíš říká, že je možné odvracet se opakovaně a návykově od Boží milosti. Ježíš říká, že je možné, že si člověk do té míry neuvědomí Boží dobrotu a milosrdenství, že si ani nepřipustí hřích. Bez přesvědčení o Boží dobrotě a milosrdenství ani není možné obrátit se k Bohu. Můžeme si vypěstovat netečnost vůči Boží spásné moci.“
  • Dej mi, Pane, oči, které vidí, uši které slyší a srdce, které chápe.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Není vždy snadné přihlásit se v přítomnosti druhých lidí k Ježíšovi. Někdy to pokládáme za kontraproduktivní, ale někdy se prostě bojíme, co si o nás druzí budou myslet. Budu prosit o dar světla a síly k poctivému životu před Ježíšem i před ostatními lidmi.
  • Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Pokud soustavně odporujeme podnětům Duha svatého, ztvrdne nám srdce tak, že pak nebude schopno přijmout ani odpuštění. Prosím tě, Pane, o milost srdce otevřeného a připraveného naslouchat a důvěřovat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš zde naznačuje své utrpení a opuštěnost od lidí.
  • Duch svatý dává výmluvnost potřebnou k obraně víry. Boží Duch dává Ježíšovým následovníkům schopnost vydávat svědectví, aby byla Kristova pravda hlásána i na místech zkoušek a pronásledování.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Snažím se uznávat důstojnost každého člověka a tím následuji Ježíše. Poté, co strávím nějaký čas s Bohem v kostele, může být těžké najít ho v rytmu života vemku na ulici.
  • Člověk, který by proklínal květiny, pole a hory a rouhal se proti celé přírodě, by byl divný. A krása celého světa jenom jiskřičkou diamantového světla vycházejícího od Ducha svatého! Pohlédněte na hvězdy a na úžasné obrazy galaxií. Připomeňte si úžasné výkony a talenty lidí. V temných chvílích nás obnovují božské inspirace. To všechno jsou různé projevy Ducha svatého.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Někdy se přistihnu, že se k Ježíšovi nechci před druhými znát. Mám strach nebo jsem v rozpacích či zkrátka nevím, co říct. Prosím Ježíše o milost, abych dokázal/a být před ostatními jeho svědkem a důvěřoval/a jeho slibu, že mě Duch svatý pokaždé naučí, co říci.
  • Dnes slavíme památku silné ženy, která se nebála chopit se úkolu, jenž byl do té doby doménou mužů, a usilovat o reformu církve skrze radikální duchovní obnovu. Modlím se, aby na cestě k církvi takové, jakou ji Ježíš chtěl, byly místo a role žen více doceňovány.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš zde mluví o různých způsobech, jakými náš vztah k němu ovlivňuje náš život. V modlitbě se k němu obracíme celým srdcem jako ke svému příteli a Pánu a to nás posiluje ve snaze žít v dnešním světě opravdu křesťansky. Ve velmi obtížných chvílích nám přichází na pomoc Duch svatý.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Strach lidi odcizuje a zneschopňuje. Může být nástrojem manipulace a vést až k vnitřnímu rozkladu. Ježíšovi učedníci nemají čeho bát. Duch svatý je naučí hovořit správným způsobem.
  • Děkuji ti, Pane, že mi odpouštíš, když mě přemáhá strach. Tvá láska strach dokáže překonat. Stále znovu mi opakuješ, abych se nebál/a. Dej mi ducha odvahy, abych o tobě dokázal/a mluvit s druhými lidmi srozumitelně a s důvěrou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Těm, kdo mu zůstávají věrní, Ježíš zaručuje svou pomoc. To je další důvod, proč být věrnými svědky jeho evangelia.
  • Ježíš také slibuje pomoc a vnuknutí Ducha svatého, zvlášť v nouzi. Není to osvobozující pocit vědět, že mohu vždycky počítat s pomocí Ducha svatého?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ve Skutcích apoštolských vidíme otevřenost a odvahu prvních křesťanů. Dokážu se zastat pravdy a spravedlnosti?
  • Duch svatý nás něžně vede k tomu, abychom žili a jednali jako Ježíš. Když se modlím v Posvátném prostoru, zve mě Duch svatý, abych to, co se v modlitbě naučím, uplatňoval/a také v životě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku