User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 28,8-10

Po přečtení

(Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: "Buďte zdrávy!" Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí."

Matouš 28,8-10
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ženy opouštěly hrob se směsicí emocí, staly se „apoštolkami apoštolů“ a vyprávěly o svých zážitcích. Pak se s nimi setkal Ježíš a oni se mu poklonily. Pane, umožni nám překonat naše obavy a podělit se o radostnou zvěst, že jsi skutečně Vzkříšený, se světem, který potřebuje být vzkříšen.
  • Je mnoho lidí, kteří nevěří v Ježíše jako Vzkříšeného a hledají výmluvy, aby si to ospravedlnili. Někteří lidé v evangeliu Vzkříšeného také nepřijali a někdy i my před touto skutečností zavíráme oči. Pane, probuď nás k pravdě o svém Vzkříšení a posiluj nás, abychom o něm vydávali svědectví.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Boha nacházíme na starých a známých místech života, jako ho apoštolové znovu našli v Galileji. Nacházíme ho ve vzpomínkách na minulou lásku a v radostech lásky současné. Nacházíme ho ve svých slzách a smíchu i v krásném světle ranního východu slunce. Můžeme ho tak často nacházet i nyní, protože Zmrtvýchvstalý Pán není vázán časem ani místem. Aleluja!
  • Říká se, že radost je spolehlivým znamením Boží přítomnosti. Ženy prožívají radost z nepřítomnosti, která je ohromující přítomností. Když ve svém životě zažívám toto osvobozující, tvůrčí hnutí radosti, mohu si být jistý/á, že ve mně působí Zmrtvýchvstalý Ježíš.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci odcházeli od hrobu „s bázní a velkou radostí“, zvláštní směsí emocí. Nemusíme se tedy ani my divit, pokud nás vzkříšení zneklidňuje. Není-li v mých úvahách o vzkříšení přítomno tajemství a úžas, pak se se zvěstí evangelia stále nějak míjím. Promluvím si s Bohem o tom, jak se cítím, když mi Ježíš přichází naproti, aby se se mnou setkal.
  • Ježíš posílá své bratry do Galileje a oni se tam vydávají, jistě s nervozitou, ale i s nadějí. I mě Ježíš zve, abych se vydal/a na další cestu životem s jistotou, že se na ní chce Ježíš i se mnou setkat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „S velkou radostí!“ Poprosím o takovou milost velké radosti? „Nebojte se.“ Všimněte si, že Ježíš těší své učedníky. Dokážu si vybavit okamžiky „velké radosti“ ve svém životě? Kdy jsem dokázal/a milovat i v těžkých situacích a cítit při tom „hlubokou radost“? Povykládejte si o tom s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní čtení hovoří o prázdném hrobě a líčí setkání vzkříšeného Ježíše se svými přáteli. Ježíš říká apoštolům, aby se vrátili do Galileje, že ho potkají právě tam, na místě svého všedního života. I já se mohu ve svém všedním životě setkat s Ježíšem a s mocí jeho vzkříšení.
  • Zdá se divné, že představení národa chtěli úplatkem zakrýt skutečnost vzkříšení. Ale v tak výjimečné situaci, která převrací vzhůru nohama všechno, co víme, se jim asi zdá lepší přijít s nepravděpodobným vysvětlením než se vyrovnávat s jeho reálností. Budu prosit o dar víry a srdce otevřené vůči možnému setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nejsem náhodou jako velekněží, kteří nenechali vstoupit pravdu o zmrtvýchvstání do svých uzavřených srdcí, protože by jim převrátila jejich svět? Ale určením světa je vzkříšený život s Bohem, který relativizuje všechny naše starosti a plány, tak jako se to stalo ženám u hrobu. Budu prosit, abych také cítil/a jejich „bázeň a velkou radost“.
  • Proč vzkříšení neproměnilo všechno a hned? Protože Bůh pracuje tiše, trpělivě a vůči nám skrytě. Jsme připravováni k věčnému životu s Bohem, což není práce na chvíli, ale na celý život. Budu prosit Boha, abych den za dnes rostl/a v lásce. Rostu-li v lásce, získává ve mně a ve světě půdu vzkříšení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jenom Matouš píše o strážích u Ježíšova hrobu a o spiklenecké domluvě. Proč tam stráže vůbec byly? Ježíšovi nepřátelé si velice dobře pamatovali jeho slova o vzkříšení a stráž měla zabránit učedníkům, aby vzali tělo a předstírali vzkříšení.
  • Křesťanská zvěst o vzkříšení není založena na argumentech historiků ani teologů, ale na skutečnosti, že Ježíšovi následovníci byli ochotní díky víře ve vzkříšení zemřít. Svědectví plně žitého křesťanského života je nejlepší obhajobou vzkříšení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ženy odešly od hrobu s velikou radostí, neboť si jeho prázdnotu vyložily pozitivně. Původně k němu vyšly, aby se postaraly o mrtvého, tam však pochopily, že jejich úkolem je zvěstovat živého. Teprve pak se také mohly s Ježíšem setkat a přijmout od něj nové poslání.
  • Ježíšovou výzvou je jít do Galileje a „tam jej uvidět“. Stejnou výzvu adresuje i nám. „Galileou“ pak může být sousedství, rodina, modlitební prostor, potřební lidé nebo množství okamžiků, kdy vnímáme Ježíšovu přítomnost. Modlitba je jedním z nich; modlitba umocňuje naši vnímavost ke chvílím setkání s Pánem.
  • Vybavte si ve své paměti chvíle, kdy byl Bůh blízko, a buďte za ně vděčni. Dovolte Bohu, aby vám v modlitbě řekl: „Jděte a uvidíte“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Matoušově popisu jsou dvě z žen, učednice, těmi prvními, komu se dostane zprávy od anděla o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, prvními, kdo se s ním osobně setkávají, a prvními, kdo tuto zvěst (evangelium) oznamují učedníkům – mužům.
  • Zbývající část čtení vypráví o snaze velekněží a starších událost ututlat. Úplatky si kupují mlčení vojáků a příslib dalších úplatků zajišťuje, že vladař nebude působit případné těžkosti. Tenhle korupční vzorec je nám povědomý, nebo ne? Ale Ježíš je přesto vzkříšený! Aleluja!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ženy odcházely od hrobu s radostí, pochopily jeho prázdnotu pozitivně. Ačkoli se původně přišly postarat o mrtvého, uvědomily si u prázdného hrobu, že jejich úkolem je ohlásit život. Proto se mohly setkat s Ježíšem a přijmout od něj nové poslání. Modlím se, abych dokázal/a mít ve svém životě stejný prostor svobody – abych se tím, že odložím své vlastní starosti, mohl/a osvobodit pro hlásání dobré zprávy.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když se Ježíš objevil, strach učedníků pravděpodobně zmizel a zaplavuje je radost, která už se nikdy neztratí. Zůstane s učedníky i v jejich budoucích nesnázích, dokonce i v dobách mučednictví a pronásledování.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Galilea byla periférie, venkov, kde žili prostí a obyčejní lidé. A právě tady Ježíš začal a zakončil své působení, svou službu. Odsud vysílá své učedníky ohlašovat zvěst o vzkříšení. To stojí za zamyšlení!
  • Pane, naplňuj mě radostí a důvěrou a opakuj mi, že se nemám bát. Posiluješ mě setkáními s tebou a posíláš mě do mé Galileje, do světa, který pohrdá lidmi obyčejnými a nevýznamnými, odsouvá je stranou a utlačuje je. Nauč mě být tvým svědkem, rozdavačem naděje a povzbuzení pro všechny, s nimiž se setkávám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ženy běžely ‘se strachem a s velkou radostí’. Právě viděly anděla, který jim oznámil, že Ježíš žije. Jak protichůdné emoce musely prožívat – strach, že byly podvedeny, a zároveň radost z víry. Cítil/a jsem se někdy také podobně?
  • Ježíš se k ženám obrací s povzbudivými slovy: „Nebojte se‟. Určitě ho dříve monohokrát slyšely říkat slova povzbuzení. Teď říká: „Zde jsem. Je to tak. Jděte a mluvte o tom, vydávejte svědectví!‟

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku