User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 24,13-35

Po přečtení

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.

Lukáš 24,13-35
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Na cestě životem si často neuvědomujeme, že Pán je s námi. Naše sklíčená nálada nás může ovládnout a udělat z nás nešťastné společníky těch, které doprovázíme. Pane, pomoz nám rozpoznat tvou přítomnost, neboť ta pozvedá naše srdce v naději. Kéž jsme druhým dobrými společníky, zvláště v těžkých chvílích.
  • Ježíš vzbudil zvědavost dvou lidí na cestě, kteří se těšili z jeho společnosti a povzbudivého rozhovoru. Vrhl nové světlo na události předchozích dní, ale čekal, až ho pozvou dál. Pane, zůstaň s námi a pomoz nám naslouchat tvému poselství, když se nám zjevuješ, proměňuješ nás a zapaluješ naše srdce pro cestu životem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jako Kleofáš chodím s tebou, Pane, v nejrůznějších podobách, ale ne vždy tě poznávám. Otevři mi Písmo, ukaž mi svou tvář v těch, s nimiž chodím, vlej mi do srdce trochu tepla.
  • Potkali jste někdy někoho na cestách, na nějakém místě, ve vlaku nebo v autobuse, při stopování, při hledání azylu, na nedělní procházce, ve frontě v nemocnici nebo u zubaře a osobně jste si popovídali? Lidé v čekárně u lékaře vyprávějí nejrůznější osobní detaily o sobě a svých dětech. Stejné to bylo i u učedníků na této nedělní cestě. Učedníci na cestě ve špatném životním období potkali cizího člověka, který jim objasnil některé jejich potíže. Ježíš svou přítomností a slovem dával smysl jejich trápení. Dobrý rozhovor může uzdravit špatný den. Dobrá modlitba může udělat totéž.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Přemýšlím o této epizodě a o náladě obou učedníků a uvědomuji si, jak často jsem ve stejné situaci. Jak často se cítím hluboce zklamaný/á a dezorientovaný/á událostmi kolem sebe, jak často jsem rozzlobený/á a frustrovaný/á jako ti dva. Zmrtvýchvstání mi připadá jako něco mlhavého, co mě příliš nenaplňuje nadějí. Přesto i já cítím hlubokou touhu po setkání s Ježíšem, o němž jsem doufal/a, že bude světlem mého života a dá mu směr a smysl.
  • Modlím se, abych poznal/a, že Ježíš je po mém boku, i když jsem si jistý/á, že je daleko. Jeho přítomnost si přímo neuvědomuji, protože kráčí mým vlastním tempem a trpělivě čeká, až otevřu své srdce jeho slovům a slovům Bible. Modlím se, aby mi byla dána milost cítit, jak mé srdce hoří v jeho přítomnosti.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci měli k dispozici všechna fakta, podobně jako reportéři nebo novináři věděli, co se stalo, ale zasekli se při pouhém opakování faktografie. Ježíšova přítomnost jim nepřinesla nové informace, ale nový úhel pohledu. Jak by asi Ježíš převyprávěl tu část mého příběhu, která mě tíží a nedovolí mi odpoutat se od ní?
  • Učedníci zasažení novým světlem pozvali Ježíše, aby s nimi zůstal. Když se tak dívám na svůj život, kde mi Bůh přináší povzbuzení a naději? Pozvu Ježíše, aby v tom místě se mnou na chvíli zůstal.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „My jsme doufali.“ Vzpomeňte si na chvíle ve svém životě, kdy nebyly vaše naděje vyslyšeny a očekávání uskutečněna. Požádejte Ježíše, aby s vámi tyto chvíle prošel, a pohovořte si s ním o nich.
  • Ježíš těší své učedníky a pozvedá jejich ducha. Zažil/a jsem od něj někdy podobnou útěchu? Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste vy někomu sklíčenému přinesli útěchu a povzbuzení. Promluvte si o tom s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak často se cítím podobně jako dva emauzští učedníci, zklamán/a a dezorientován/a událostmi kolem mne, nahněvaný/á a frustrovaný/á! Zmrtvýchvstání se zdá příliš neurčité a nenaplňuje mě nadějí. Navzdory tomu současně cítím hlubokou touhu po Ježíšovi, který mi může dát životní naději, světlo, směr a smysl.
  • Budu prosit o schopnost poznávat Ježíše po mém boku i ve chvílích nejistoty, kdy se mi zdá vzdálený. Nevnímám přímo jeho přítomnost, protože jde se mnou stejným korkem jako já a trpělivě čeká, až otevřu srdce jeho slovu a slovu Písma. Ať mi v jeho přítomnosti hoří srdce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „My jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele.“ Cítíme se někdy podobně jako ti dva učedníci jdoucí do Emauz, plní zklamaných nadějí, hněvu a zlosti. Zkusím si uvědomit svá zklamání a zůstat s nimi a představit si Ježíše, jak jde v mé snaze získat znovu naději a důvěru se mnou. Ježíš je klíč, zejména v tajemství kříže, které je podle Písma jedinou cestou ke vzkříšení. Poprosím Ježíše, aby také mě osvítil a zapálil mé srdce.
  • „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ To je jádro evangelia, základní kázání apoštolů, které, ačkoli zdánlivě neuvěřitelné, přesvědčilo mnohé k přijetí víry v Ježíše. Nemizí někdy vzkříšení z našeho hlásání víry? Budu prosit, aby církev nikdy nepřestávala hlásat tuto pravdu, vhod či nevhod.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tento evangelní příběh nám nabízí obraz modlitby plný významů. Začnete se modlit sami a po svém, možná i s pocitem marnosti, nejde-li život dobře. Pak přichází Ježíš. Není nijak vtíravý. Vítáte ho a vyprávíte mu svůj příběh. Pozorně vás poslouchá a pak pokojně vrhá své světlo na to, co vás trápí. Vaše vzájemné přátelství roste a na konci modlitby ho nechcete nechat odejít, ale víte, že nad vámi bude stále bdít a že se s ním zase zítra setkáte. Můžete se modlit: „Zůstaň se mnou, Pane, vždyť se připozdívá a den se nachýlil.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Náš Pán připomíná učedníkům na cestě do Emauz, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých: „Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít o své slávy?“ Radost z objevu, že Kristus vstal z mrtvých, nám blokují různé otázky: „Proč by měl nevinný trpět? Proč musel Kristus trpět? Proč by nemohlo být vzkříšení bez utrpení?“
  • Zvěst evangelia o „zákonu kříže“ je bláznovstvím a skandálem, sama v sobě nepochopitelná a přijatelná jen ve světle víry. Kristova zvěst a jeho požadavky by byly neúčinné, kdyby Kristus sám nevzal na sebe tíži a hloubku lidského utrpení. Nakonec i první čtenáři evangelií trpěli pronásledováním a mnozí byli ochotní položit za víru své životy. Kristus nám ukazuje úzkou a náročnou cestu, ale sám nejde jinudy.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kleofáš a jeho společník Ježíše viděli a slyšeli, ale nepoznali ho. Neupozornil je Ježíš náhodou, když jim vykládal Písma, na Mojžíšovo povzbuzení: „to slovo je blízko tebe, je ve tvých ústech a ve tvém srdci“ (4 Mojž 30,14)?
  • Dokážu vnímat Pánovu blízkost? Je mi blízko ve svém slově, ve své přítomnosti v eucharistii a v mém svědomí.
  • Pane, dej mi oči, které vidí, uši, které slyší, a srdce, které chápe, abych tě dnes nenechal/a projít kolem mne bez povšimnutí.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku