User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 24,35-48

Po přečtení

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám!" Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: "Máte tady něco k jídlu?" Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: "To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti."

Lukáš 24,35-48
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V našem rozrušeném světě se dbá na vnější a vnitřní klid. Ježíš hovořil o pokoji s učedníky, kteří se trápili jeho utrpením a smrtí. Pane, ty nás voláš za hranice našich obav. Modleme se za pokoj ve světě, pro druhé i v sobě, jak si to přeje Bůh.
  • Učedníci jen pomalu prohlubovali svou víru ve vzkříšení. Bylo to tak nečekané a vymykalo se to jejich zkušenostem, že hledali nějaký důkaz. Ježíš jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmu a ukázali, že splnil, co bylo slíbeno. Pane, posilni naši víru, abychom přijali důkazy a žili jako tvoji svědkové.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přichází jako utěšitel se slovy pokoje k učedníkům plným strachu a pochybností. Jejich svět se obrátil vzhůru nohama. Byli vyděšeni, když se setkali s živou přítomností toho, o němž věděli, že je mrtvý. Ježíš používá mnoho prostředků, aby posílil jejich křehkou víru. Ukazuje jim své rány, mohou se ho dotýkat, jí s nimi. Jakými způsoby mi ukazuje svou živou přítomnost?
  • Pane, přeješ si, abych opustil/a bezpečí svého soukromí a setkal/a se s tebou, když za mnou denně přicházíš na ulici. Nejprve mi však dovol, abych byl/a s tebou v modlitbě a čekal/a na moc tvého Ducha svatého. Dovol mi, abych ti šel/šla v Duchu svatém svědčit slovem i skutkem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš často zdraví učedníky pozdravem pokoje a nabízí jim to, co vidí, že potřebují. V modlitbě nechám Ježíše, aby ke mně přistoupil, a budu poslouchat, jak mi chce požehnat.
  • Ježíš učedníky nenutí, aby se co nejrychleji zbavili svých pochybností a nejistot, ale žádá je, aby si všímali toho, co se děje v jejich srdcích. Dávám si čas na to, abych se s Ježíšem díval/a do svého srdce s jistotou, že je chce uzdravovat a že mi chce žehnat a odpouštět.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pokoj není jen absence konfliktu, ale hluboké vědomí toho, že všechno dobře dopadne! Když se Ježíš zjevuje, často říká: „Nebojte se!“ Nejsem bázlivý/á? Musím se modlit o důvěru v Boha, o důvěru ve svůj život, o důvěru v nějakém důležitém vztahu, který prochází těžkým obdobím?
  • Jaké by to bylo, kdy mě Ježíš vybídnul, abych se dotknul/a jeho zraněných rukou, nohou nebo boku? Prohloubilo by to mé přesvědčení o jeho hluboké lásce ke mně?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Proč se bojíte?“ Ježíš je náš utěšitel. Jeho probodené ruce, nohy a bok svědčí o jeho nesmírné lásce k nám a ke všemu nádhernému stvoření.
  • „Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili podobně.“ Co to pro vás znamená? Promluvte si o tom s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš se snaží přesvědčit své přátele, že není duch, ale že je to on, tentýž jako kdysi, jen v jiném stavu existence. Nejsilnějším důkazem jeho identity jsou jeho rány, jasné znamení, že „Mesiáš musí trpět a třetího dne vstát z mrtvých“. Jsou také znamením, že „pokání a odpuštění hříchů se v jeho jménu bude hlásat všem národům“. Smrt a život jsou úzce spojené, a přece má život poslední slovo.
  • Ježíš říká svým přátelům, že mají být jeho svědky. Žádá to i ode mne a já prosím, abych byl/a důvěryhodným svědkem vzkříšení a dobré zprávy o odpuštění hříchů. Mohu svědčit jen o tom, co jsem zakusil/a, a proto prosím o srdce otevřené vůči Ježíšově přítomnosti v mém životě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tato scéna se podobá včerejšímu emauzskému příběhu, ale zahrnuje větší skupinu Ježíšových učedníků. Pokoušejí se pochopit, co se to s nimi a kolem nich vlastně děje. Ježíš stojí mezi nimi a přeje jim pokoj jako svůj zvláštní dar. Otevírá jim mysl, aby pochopili, že musel trpět, ale že vstal. Pravda Velikonoc je: „Ježíš je zase zde! Je to ten Ježíš, kterého jsme viděli zemřít, teď však žije!“
  • Když se účastníme eucharistie, setkáváme se s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem stejně jako učedníci. Jsme obklopeni vzkříšeným životem. Kdybychom si plně uvědomovali, co se děje, také bychom byli „užaslí radostí“. Můžeme prosit o schopnost dovolit si být překvapení dobrotou Boha, který nás nikdy neopouští.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Díváme se na učedníky, cítíme jejich strach a pozorujeme, že s tím, jak si uvědomují, že Pán je skutečně mezi nimi a má tělo, kterého se lze dotknout, se jejich strach mění v radost. Vnímejte pocity učedníků. Dokážete vnímat i pocity Ježíšovy?
  • Ježíš opakuje „zákon kříže“, jak jej připomněl i učedníkům na cestě do Emauz. Pak je pověřuje, aby pokračovali v jeho poslání. Co cítíte, když slyšíte, jak Ježíš učednkům svěřuje své poslání?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Kristus říká svým učedníkům: „A vy jste toho svědky“, pověřuje je vlastně úkolem. I my dostáváme skrze křest a začlenění do církve pověření svědčit o Kristu. Když je nepřijmeme, svět neuslyší Kristovu zvěst o smíření a odpuštění.
  • Naše křesťanské povolání má čtyři rozměry: slyšet Kristovo slovo, přijímat je, následovat je a šířit je.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přichází k učedníkům plným strachu a pochybností jako utěšitel se slovy pokoje. Svou přítomností je uklidňuje, ukazuje jim rány; mohou se jej dotknout; ale oni „tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili.“
  • Papež František v kázání nad tímto úryvkem řekl: „Bojíme se radosti, ale Ježíš nám svým Zmrtvýchvstáním dává radost: radost, že jsme křesťané, radost z jeho následování, radost, že se vydáváme cestou blahoslavenství, radost, že jsme s Ním“. Tento strach z radosti označil za „nemoc křesťanů“.
  • Prosme Pána s papežem Františkem „aby nám otevřel mysl a dal nám pochopit, že On je živá skutečnost, že má tělo, že je s námi a že nás provází a že zvítězil. Prosme Pána o milost nemít strach z radosti.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Lukáš chce potvrdit, že vzkříšený Kristus není zjevení nebo čistý duch. Přestože je jeho tělo nyní proměněné, je tu i něco fyzického. Proto se učedníci v Lukášově líčení nejen dívají, ale také dotýkají; a Ježíš s nimi nejen mluví, ale také jí. Přesto však pravá podstata vzkříšeného těla musí zůstat tajemstvím.
  • „Vy jste toho svědky.“ Ve všech příbězích o vzkříšení uvěřili lidé skrze setkání s Ježíšem – a v týchž okamžicích se zároveň stali svědky ostatním. Jakým způsobem dáváte svědectví vy lidem kolem sebe: rodině, spolupracovníkům, přátelům?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci dostali další zprávu o Ježíšově přítomnosti a mluvili o ní, ale ještě nebyli připraveni přijmout poselství určené jim samým: „Pokoj vám.“ Modlím se, abych v těchto velikonočních dnech nejen přijímal/a zprávy, ale abych v srdci dokázal/a přijmout i Ježíšův dar pokoje.
  • Ježíš vidí, že jak sklíčená konverzace, tak vzrušená diskuse mohou ve skutečnosti rozptylovat. Přistupuje ke mně klidně, sebejistě a povzbudivě. Chce mě ukotvit v pokoji a vést mě k životu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přichází k ustrašeným a pochybujícím učedníkům jako utěšitel se slovy pokoje. Svět se jim převrátil vzhůru nohama. Setkání s tím, o kterém věděli, že zemřel, je vyděsilo. Ježíš mnoha způsoby posiloval jejich křehkou víru. Ukázal jim své rány, mohli se jej dotknout, jedl s nimi. Jak to dělá se mnou?
  • Přeješ si, Pane, abych opustil/a bezpečí své soukromé horní místnosti a setkával/a se s tebou dole v ulicích. Nejdříve mi však dovol pobývat s tebou v modlitbě a čekat na dar tvého svatého Ducha. Potom, až budu vyzbrojen/a Duchem, mě pošli vydávat o tobě svědectví slovem i činem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Řekové se domnívali, že po smrti přežívá jenom duše. Lukáš ale zdůrazňuje, že vzkříšený Ježíš je tentýž jako ten, který s nimi chodil po zemi. Ukazuje své rány. Je to skutečný Ježíš, kdo je zpět se svými učedníky a snaží se pomoci jim k víře. Jenom oni mohou být jeho svědky.
  • Víra učedníků se zakládá na skutečnosti, že se znovu setkali s Ježíšem. On jako by zapomněl na jejich hříchy! Oni teď musí zapomínat na prohřešky druhých. Kdybychom to dokázali, svět by byl jiný.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš jedl rád ve společnosti, ne sám. Představte si, že chystáte jídlo jen pro sebe a pro Ježíše! Zajiskří mu v očích, když vidí, co jste pro něj připravil/a. Pozorujte, jak žehná nejprve vám a potom i jídlo a pití. Jakým způsobem vám pomůže zklidnit se a uvolnit? O čem si spolu povídáte?
  • Někteří první křesťané byli v pokušení myslet si, že učedníci viděli jen ducha. I já mohu pochybovat o skutečnosti Ježíšova vzříšení. Nevěřím jen v Ježíše visícího na kříži? Poprosím o víru v Ježíše, který opravdu vstal, je už navždy se mnou a svou přítomností proniká celý svět.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku