User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 1,57-66.80

Po přečtení

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale bude se jmenovat Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje." Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: "Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!" Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským (národem).

Lukáš 1,57-66.80
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Spolu se Sárou, Rebekou, Hannou a nejmenovanou Samsonovou matkou je Alžběta jednou z několika žen v Bibli, které počaly a porodily dítě až po létech neplodnosti. Izaiáš personifikuje celý Izrael jako „neplodnou ženu, která neporodila dítě... která nikdy nerodila“. Alžběta porodí dítě, které bude předchůdcem nového začátku všech lidí.
  • V životě není nikdy pozdě začít znovu. S Bohem není nic nemožné.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes slavíme narozeniny Jana Křtitele. Jeho rodiče jsou vzorem víry a důvěry v Boha. Bylo jim zjeveno, že se jejich dítě má jmenovat Jan, a oni mu to jméno dali navzdory kritice a neporozumění svých příbuzných a sousedů.
  • Pouvažuji nad svou ochotou nebo neochotou stát za svou křesťanskou vírou, je-li potřeba. Poprosím Pána, aby mi v tom pomohl.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zachariáš při oznámení Janova narození oněměl a ohluchl, takže v tom, že jeho výběr jména dítěte souhlasil s volbou jeho manželky, bylo možné vidět Boží znamení. „Jan“ znamená: „Bůh je milostivý.“ Za jaké milosti a dary mohu Bohu děkovat dnes a v minulých dnech?
  • Zachariáš při oznámení Janova narození oněměl a ohluchl, takže v tom, že jeho výběr jména dítěte souhlasil s volbou jeho manželky, bylo možné vidět Boží znamení. „Jan“ znamená: „Bůh je milostivý.“ Za jaké milosti a dary mohu Bohu děkovat dnes a v minulých dnech?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jméno Jan znamená v hebrejštině „Bůh je milostivý“. Bůh prokázal svou laskavost Alžbětě a Zachariášovi a splnil jim přání mít potomka. Připomeňme si, kdy i nám Bůh projevil svou laskavost.
  • Lidé, kteří zažili tuto událost, ji „uchovávali v srdci“. I my se snažme uchovávat v srdci všechny vánoční události, aby se tím prohloubilo naše vědomí Božího daru spásy.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Rodiče jsou spolutvůrci nového života! Jste-li rodičem, vzpomeňte si na radost nového zrození. Nejste-li rodičem, vzpomeňte si na chvíle, kdy jste svým jednáním někomu dali nový život, a poděkujte za to.
  • Mám nějaké důležité vzpomínky ohledně svého jména nebo jmen svých dětí?
  • Zakusil/a jsem někdy, že by mě Bůh s láskou „volal jménem“? Co byste si přáli pro své děti a co si pro vás přáli vaši rodiče?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zachariáš oněměl kvůli svému odporu proti Bohu, který chtěl přivést na svět jeho syna. Jeho manželka i v pozdním věku toto náročné břemeno přijala.
  • Nyní Zachariáš vidí, co Bůh dělá, když přivádí na svět dvě děti: jedno, aby ohlašovalo Spasitele, a druhé, aby spasilo lidi.
  • Lukášovo evangelium rádo poukazuje na to, jak se evangelium šířilo po celé krajině. Byla to součást Lukášovy zkušenosti víry.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Narození dlouho očekávaného dítěte starým rodičům je důvod k velké radosti. Neočekávané se stalo skutkem. Oslavujeme narození slíbeného dítěte. Kromě Ježíše a Marie je Jan jedinou osobou, u které slavíme narození i závěr života. Dostává nové jméno, protože Bůh má pro něj zvláštní poslání. Jaké je mé poslání?
  • Jan ohlašoval přítomnost Slova a ukázal na něj. Jeho hlásání kontrastuje s mlčením jeho otce Zachariáše před jeho narozením. Jan mluví odvážně a jako prorok. Připravoval se na své poslání na poušti a stal se mostem mezi starým a novým světem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes slavíme narození Jana Křtitele, což je vyznamenání, které sdílí s Ježíšem a Pannou Marií. Jako mnoho významných postav Starého zákona se Jan narodil neplodné ženě ve vyšším věku. Naše spása je plně Božím dílem. Svět si dnes myslí, že si vystačí sám a že nepotřebuje spásu, ale současná situace s množstvím násilí a bolesti v lidských vztazích možná více lidí přiměje k tomu, aby prosili Boha o pomoc. Bůh nezachraňuje svět bez naší spolupráce, ale je jeho vůlí, aby svět byl spasen a dějiny dospěly ke šťastnému konci.
  • „Ruka Páně byla opravdu s ním.“ Určitě nemám tak důležité poslání jako Jan Křtitel, ale ať jsem pozván/a k čemukoli, Pánova ruka mě doprovází. Poděkuji Bohu za jeho mocnou podporu a poprosím ho, aby posilnil mou víru.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Příběh o Janově narození jde v mnoha ohledech ruku v ruce s tajemstvím narození Ježíše. Oba vyvolávají pocity údivu a úžasu. Tyto příběhy se vyprávějí, aby objasnily otázku: Kdo je toto dítě a jaké místo má v Božím plánu s Božím lidem?
  • Vstupte v představivosti do této scény, kde se Alžbětini příbuzní a sousedé sešli k obřízce a pojmenování novorozence. Dívejte se na jednotlivé osoby a sledujte jejich jednání, poslouchejte, co říkají, a přemýšlejte o smyslu toho všeho.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Alžběta určitě velmi chtěla mít dítě a dlouhá léta o ně prosila. Nakonec ho dostala v pravý Boží čas.
  • Představím si, že patřím mezi Alžbětiny příbuzné, kteří přicházejí oslavit Janovo narození. Spolu s nimi se ptám: „Co z toho dítěte bude?“ A pak se mohu zeptat ještě jinak: „Co bude ze mě?“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Narození dlouho očekávaného dítěte starým rodičům je důvod k velké radosti. Stalo se, co už nikdo nečekal, a oslavujeme narození přislíbeného dítěte. Dítě dostalo nové jméno, protože pro něj Bůh připravil zvláštní poslání. I já nosím jméno, křestní jméno. Jaké je mé poslání?
  • Jan ukázal na Ježíše, na Slovo. Jeho hlásání kontrastuje s mlčením jeho otce Zachariáše. Jan byl odvážným hlasatelem, prorokem. Stal se mostem mezi starým a novým.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sousedé a příbuzní, kteří se shromáždili u Alžběty, chtěli udělat to nejlepší, spoléhali na nejlepší lidské tradice. Alžběta měla vlastní poznání a mluvila svou pravdu.
  • Alžběta a Zachariáš se pevně drželi poselství, které jim Bůh dal, a proto byli přesvědčiví. Taková byla domácnost, ve které Jan Křtitel vyrůstal. On i Ježíš tento příběh jistě slyšeli a učili se z něj. Představ si tu scénu, představ si, co prožívali.
  • /Bude se jmenovat Jan./ Pojmenování byla nanejvýš vážná věc. Vrůstáme do svých jmen, ztotožňujeme se s nimi, slyšíme je nad šumem svých rozhovorů. Jednoho dne mí rodiče a možná i jiní lidé pro mne vybírali jméno a přemýšleli /Co z toho dítěte bude?/
  • A ruka Páně byla opravdu se mnou. Děkuji, Pane, za své jméno a za sny, které do mě druzí lidé vložili.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sousedé a příbuzní, kteří se shromáždili u Alžběty, chtěli udělat to nejlepší, spoléhali na nejlepší lidské tradice. Alžběta měla vlastní poznání a mluvila svou pravdu.
  • Alžběta a Zachariáš se pevně drželi poselství, které jim Bůh dal, a proto byli přesvědčiví. Taková byla domácnost, ve které Jan Křtitel vyrůstal. On i Ježíš tento příběh jistě slyšeli a učili se z něj. Představ si tu scénu, představ si, co prožívali.
  • /Bude se jmenovat Jan./ Pojmenování byla nanejvýš vážná věc. Vrůstáme do svých jmen, ztotožňujeme se s nimi, slyšíme je nad šumem svých rozhovorů. Jednoho dne mí rodiče a možná i jiní lidé pro mne vybírali jméno a přemýšleli /Co z toho dítěte bude?/
  • A ruka Páně byla opravdu se mnou. Děkuji, Pane, za své jméno a za sny, které do mě druzí lidé vložili.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku