User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 8,18-22

Po přečtení

Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: "Mistře, půjdu za tebou všude, kam půjdeš!" Ježíš mu (však) odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce." Ale Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé."

Matouš 8,18-22
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dne jsme pozváni k tomu, abychom uvážili, co znamená být křesťanem, Ježíšovým následovníkem. Není to záruka snadného života. Následovat Ježíše znamená být připravení být s ním dobrých i zlých časech.
  • Ale neznamená to, že musíme bát. Když jsme s Ježíšem, je Ježíš s námi a jak víme z evangelia, má s námi soucit a má nás rád. Obnovím své odevzdání se Ježíšovi a svou důvěru v jeho dobrotu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš dává jasně najevo, že následovat ho znamená něco naprosto jiného než učednictví u farizeů nebo podobných skupin, které těžko může vést k něčemu jinému než k uznávanému společenskému postavení učitele Zákona.
  • Oproti tomu následování Ježíše a jeho učení může vyvolávat odpor. Učedníci mohou být považování za šiřitele problémů a za rušitele pokoje, a dokonce mohou čelit snahám o své odstranění, a to i násilnými prostředky. Ježíšovi učedníci musejí být jako on sám připraveni nést kříž, který jim bude vložen na ramena.
  • V tomto světle je srozumitelný požadavek, který na učedníky Ježíš klade: volnost od starostí o rodinu. Ti, kdo se k Ježíšovi připojí na jeho kazatelských cestách, nebudou mít zajištěný ani komfort a bezpečí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tomto čtení před nás Ježíš zcela vážně staví otázku, zda se rozhodneme následovat jej. Všimněte si také, že jak v naší oddanosti vůči němu, tak v jeho vůči nám je nejdůležitější vytrvalá láska. Ježíš neskrývá důsledky vašeho rozhodnutí následovat ho a ani to, že vaše oddanost vůči němu musí jít za hranice krátkodobého emočního zaujetí.
  • Chcete-li v tomto čtení pobýt v Ježíšově přítomnosti, všímejte si, co cítíte, když vám Ježíš takto zpříma předkládá otázku následování. Hovořte s ním o tom, jak se cítíte tváří v tvář této výzvě. Můžete se například tím, co Ježíš říká, cítit částečně ohroženi a částečně se zase můžete cítit povzbuzeni jeho upřímností.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš používá velmi silná slova, aby podtrhnul radikálnost svého volání. Na rozdíl od nás Ježíše nezajímají tolik počty, ale spíš způsob naší služby a naše připravenost jít v jeho stopách.
  • „Syn člověka nemá, kam by hlavu složil.“ Ježíš se narodil v chlévě a zemřel na kříži za městskými hradbami. Není divu, že jeho následování od každého vyžaduje zříkat se do určité míry materiálních věcí a pohodlí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • “Syn člověka nemá kam složit hlavu.” Křesťanské následování je radikální a naléhavé. Může mít přednost i před “pohřbíváním mrtvých”. Chce se tím říci, že Bůh má přednost přede vším ostatním.
  • Učednictví vyžaduje neobyčejnou víru, důvěru a nasazení pro věc. Jaké je mé osobní nasazení pro Pána a jeho evangelium? Pane Ježíši, děkuji ti, že mě počítáš mezi své dnešní učedníky. Dávej mi, všechno, co potřebuji, abych tě dokázal/a opravdu věrně následovat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Chtěli učitel Zákona následovat Ježíše, protože v něm viděl slavnou osobnost, která uměla přitahovat zástupy a uzdravovat? Jak se Ježíš staví k věhlasu, k moci a k privilegiím?
  • Představte si, Pán stvoření nemá, kam by složil hlavu! Neměl/a bych být svobodnější vůči svému majetku? Budu prosit o velkodušnost, abych Pána opravdu následoval/a.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zákoníci byli velmi vzdělaní a seriózní lidé, ale Ježíš je volá k něčemu ještě vyššímu. V této scéně svému nadšenému následovníku zaujatému pro něj důležitými věcmi dává výstrahu a klade mu vážné otázky. Proč bych měl/a být překvapen/á, že následování Krista není snadné? Pravdivá modlitba mě vždy volá za hranici mých vlastních zájmů a vede mě ke světlu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku