User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 9,32-38

Po přečtení

K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: "Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!" Ale farizeové tvrdili: "Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů." Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."

Matouš 9,32-38
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • List Židům říká: „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Kým je pro vás Ježíš v tomto příběhu? Vnímáte ve světě kolem sebe jeho soucit?
  • Cítíte jeho neuhasitelnou touhu uzdravovat lidi jako my z životních zranění, zvlášť ze ztráty nebo rozkladu vědomí naší důležitosti?
  • Neinspiruje vás Ježíš k tomu, abyste hovořili o lásce a o vztazích, o kterých nás současný svět nutí mlčet? Netratili jsme schopnost hovořit o tom, na čem nejvíc záleží?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Někdy se podobáme onomu němému posedlému zlým duchem – připadá nám tak těžké hovořit o tom, v co věříme, a mluvíme-li s druhými o Bohu a své víře, připadáme si tak trapně. Prosím Ježíše, aby mne od těchto obav osvobodil.
  • Ježíš vidí zástupy a je mu jich líto. Vybízí proto své učedníky, aby si uvědomili, že to je Pánova žeň, a aby v modlitbě prosili o výsadu být na této žni dělníky.
  • Ptám se sám sebe, co cítím, když se rozhlížím kolem a vidím tolik zmatku a osamělosti: hněv nebo morální nadřazenost, strach nebo soucit a touhu přinášet radostnou zvěst spásy? Prosím Pána, aby poslal dělníky na svou hojnou žeň a abych mohl být jedním z nich.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš hluboce soucítí s potřebami všech lidí. Vidí, jak jsou vysílení a sklíčení a jak bezcílně bloudí jako ovce bez pastýře. Zároveň se Ježíš musí potýkat s farizeji, kteří nechtějí slyšet a vidět jeho dobrotu, natož o ní mluvit.
  • Ježíš dnes potřebuje mnoho pomocníků. Žeň je stejně velká jako vždycky; lidé jsou ztracení jako lodě bez kormidla – tak, jako byli vždycky. A kde jsou dělníci? Nejsou to jen biskupové, kněží nebo řeholníci. Každý pokřtěný je povolán sdílet nějakým způsobem dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Každý/á z nás má poslání a povolání sloužit království Božímu a vytvářet ho. Prosme dnes, abychom chápali toto své jedinečné poslání.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Hlásáním evangelia se Ježíš stavěl na stranu slabých a zranitelných a slitovával se nad zástupy, které jej v touze po pravdě jeho poselství následovaly.
  • Když se modlíme k Pánu, aby poslal dělníky na svou žeň, často máme na mysli řeholní život a někdy zapomínáme, že Ježíš volá každého člověka, aby byl učedníkem jeho lásky. Pomoz mi, Pane, abych byl/a starostlivý/á a soucitný/á k lidem kolem mne a abych uměl/a rozeznat, že často mohu přispět k budování tvého království malými a neviditelnými činy, které vykonám pro druhé.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí…“ „Soucit“ je nejjistějším poznávacím znamením Ježíše. Ve svém lidství hluboce soucítí s lidmi, kteří jsou ztracení jako ovce bez pastýře.
  • Do jaké míry se podobám Ježíšovi ve vztahu k druhým lidem, zvlášť k chudým a potřebným? Neodmítám, nesoudím druhé jako farizeové v dnešním evangeliu? Dávej mi, Pane, něco ze svého pravého a opravdového lidství, dávej mi soucit s druhými.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš stojí tváří v tvář dvěma nepřátelům: démonům, kteří způsobují němotu, a farizeům, kteří ho obviňují, že spolupracuje s démony. Naproti tomu zástupy žasnou nad jeho autoritou, nad jeho soucitem a mocí,která může pocházet jen od Boha.
  • Ježíš chce, abychom se modlili za více dělníků, kteří by sklízeli hojnou sklizeň. Nedostatek dělníků, který v současné době pociťujeme, je problém, ale zároveň příležitost a výzva. Podílím se na Boží sklizni nebo to nechávám na jiných?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když si uvědomuji množství nouze kolem sebe, cítím se někdy vyčerpaný/á a bezradný/á. Média nás informují o ohroženích a předkládají nám také mnoho řešení. Dovolím si být tak soucitný/á, jako byl Ježíš. Popřemýšlím o tom, jak se na mě s láskou dívá, jak mě chce vést, jak mě vyzývá, abych naslouchal/a jeho hlasu, aby mě vedl k pokoji a blaženosti.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku