User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 23,23-26

Po přečtení

Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek."

Matouš 23,23-26
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Víra v Boha není definována získaným bohatstvím ani dodržováním pravidel. Pravidla nám mohou pomoci udržet vyvážený vztah s Bohem, ale nestačí k vytvoření hlubšího vztahu. Skutečnost, že je někdo bohatý, nemusí nutně znamenat, že je v Božích očích věrný nebo úspěšný. Možná své bohatství nezískal dobrými nebo spravedlivými prostředky, nebo své bohatství používá požitkářským způsobem. V současném mediálním světě se můžeme snadno odklonit od pravdy o tom, kým jsme v Božích očích. Ježíš nám připomíná, že musíme mít před očima především Boha.
  • V čem spočívají vaše hodnoty? Jaké hodnoty jsou základem vašich rozhodnutí? Věnujte čas tomu, aby vám Pán ukázal, kde byste měli změnit vaše priority.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Navenek je chování farizeů a zákoníků bezvadné, ale uvnitř chybí opravdový Boží duch. Uvnitř jsou „plní loupeže a nezřízenosti“. Pravý duch evangelia je duchem lásky, zodpovědnosti, soucitu a smyslu pro spravedlnost pro všechny.
  • Navenek je chování farizeů a zákoníků bezvadné, ale uvnitř chybí opravdový Boží duch. Uvnitř jsou „plní loupeže a nezřízenosti“. Pravý duch evangelia je duchem lásky, zodpovědnosti, soucitu a smyslu pro spravedlnost pro všechny.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes budu prosit o dar zásadovosti a poctivosti. Ježíš obviňuje znalce Písma a farizeje, že cedí komára a polykají velblouda. Budu-li poctivý/á, zaznamenám podobnou tendenci i u sebe. Budu prosit, aby se mě Ježíšova slova dotkla a osvítila i nejvzdálenější a nejtemnější kouty mého srdce.
  • V době, kdy je image tak důležitý, jsme také pokoušeni k důrazu spíš na vnějšek než na vnitřek. V Ježíšově přítomnosti se podívám na své vztahy v rodině a v práci a ve svém křesťanském společenství a poprosím o dar větší transparentnosti vůči Bohu, sobě i druhým.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zákoníci a farizeové jsou obrazem náboženských představitelů, kteří jsou posedlí pravidly a předpisy, ale ztrácejí ze zřetele spravedlnost, milosrdenství, víru a velké přikázání lásky. Kteří využívají náboženství k tomu, aby ovládali lidi, a ještě hůře, aby ovládali Boha.
  • Pane, očisti, prosím, vnitřek mé číše, aby mé srdce bylo plné tvé lásky a milosti. Ukazuj mi v mém denním zpytování (examen) nenápadné způsoby, kterými ničím, co dobrého se skrze mne snažíš vykonat. Ať mohu na konci svého života říci, že jsem nekonal/a svou vůli, ale opravdu vůli tvou!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když jednání placených kazatelů neodpovídá zásadám víry, vrhá to na institucionalizované náboženství stín neupřímnosti. Je zajímavé, že Ježíš v evangeliích kritizuje jenom farizeje a jim podobné. Viní je z toho, že nerozumějí Bohu, protože nevidí, jak zásadně důležité jsou spravedlnost, milosrdenství a víra.
  • Často stačí ke změně pohledu jeden člověk, který upozorní na to, co je špatně. To opakovaně dělal Ježíš při svém jednání s „hříšníky“, s lidmi, kteří nejednali podle židovského Zákona. Kde farizeové odsuzovali, Ježíš uzdravoval a odpouštěl hříchy.
  • Papež František výstižně říká: „Pastýři a laici, kteří doprovázejí své bratry a sestry na cestě víry nebo otevřenosti vůči Bohu, musí pamatovat, co jasně učí Katechismus katolické církve: ´Přičitatelnost a odpovědnost za činy může být snížena nebo dokonce anulována neznalostí, neúmyslností, nátlakem, strachem, návykem, neuspořádanou náklonností a dalšími psychologickými nebo společenskými vlivy.´ Proto musí doprovázet druhé jednotlivými stádii jejich osobního růstu milosrdně, trpělivě a krok za krokem a přitom se nevzdalovat od ideálu evangelia. Chci kněžím připomenout, že zpovědnice nesmí být mučírnou, ale spíše místem setkání s Pánovým milosrdenstvím, které nás pobízí k tomu nejlepšímu, co je v nás. Malý krok uprostřed velkých lidských omezení může být Bohu příjemnější než vnějškově spořádaný život probíhající den za dnem bez větších obtíží.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš adresuje těm, kdo nakládají na druhé lidi velká břemena,  jedny ze svých nejostřejších kritik. Zákoníci a farizeové ve svém pomýleném zápalu pro literu zákona úplně ztratili ze zřetele dvě velká přikázání, na kterých celý zákon spočívá – milovat Hospodina, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, a milovat bližního jako sebe sama.
  • Představuji si, jak stojím mezi farizeji, když jim Ježíš ukazuje svůj hněv. Nezní ve mně některé z jeho slov nepříjemně? Nekladl/a jsem i já na druhé přehnané požadavky, která sám/sama nedokážu splnit?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jako ve včerejším čtení i dnes Ježíš kárá zákoníky a farizeje za jejich způsob života. Jsou spokojeni sami se sebou a myslí si, že jsou nad zákonem. Zvnějšku vypadají pěkně, ale zanedbávají své nitro. Odvádějí desátky pouze z vnějších věcí a ne z věcí vnitřních, jako jsou spravedlnost, milosrdenství a soucit.
  • Pane Ježíši, vybízíš nás, abychom měnili svůj způsob života směrem zevnitř navenek! Jsi náročný. Měli bychom se měnit v tolika ohledech! Pomáhej nám, abychom se hlavně a nejprve chtěli měnit, i když třeba zatím nevíme jak.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ti, kdo stojí vně církve, jsou často překvapeni pokrytectvím křesťanů, kteří v neděli uctívají Boha a po zbytek týdne pomlouvají své sousedy. Netýká se mě to také? Stále musíme pozorně udržovat vnitřek poháru čistý.
  • Ježíš mluví o nenasytnosti a nezřízenosti. Nelze svalovat břemena na druhé, na slabší, a sami se jim vyhýbat. Bolest jedné části těla Kristova je bolestí i ostatních částí (1 Kor 12,26).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Farizeové se soustředili na detaily a ztrázeli ze zřetele celkový obraz. Jejich důraz na přesnost přerůstal v kritičnost a posuzování. Neustálý dialog s Kristem mi pomáhá, aby mě nezaslepovaly mé vlastní představy a plány a abych měl/a stále před očima toho, komu sloužím.
  • Když sleduji Ježíše, jak se zabývá skrupulózními farizeji tak důležitými ve vlastních očích, prosím jej o potřebnou moudrost, abych neskončil/a podobně jako oni. Požádám Boha, aby mě vedl v tom, kdy se mám vyslovovat proti nespravedlnosti a útlaku chudých.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Varování před vnějšností není jevem moderním: archeologové nacházejí téměř v každé starověké kultuře kosmetické přípravky a artefakty „body art-u“. Ježíš nás upomíná, že čím více pozornosti věnujeme vnějšku, tím méně se staráme o to, kde je opravdový život. Uvažuji, jak mě Bůh vidí a jak Bůh chce, abych nepodléhal/a nutkání ukazovat jenom svou nejlepší stránku. Bůh mne miluje takového/vou, jaký/á jsem, a vybízí mne, abych viděl/a, kým jsem.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku