User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 25,14-30

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle - další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal: Měl jsem strach, a proto jsem šel a tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'"

Matouš 25,14-30
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Žít s vědomím, že Bůh nám důvěřuje a potřebuje naši pomoc při šíření radostné zvěsti a že nám k tomu dává svou milost, je mocný způsob, jak chápat naše učednictví. Pokud dovolíme strachu a pochybnostem o sobě samých, aby nám diktovaly, jak máme (ne)používat naše dary, Boží investice se zmenší nebo nebude vzkvétat.
  • Promluvte si s Pánem o tom, jak používáte dary a schopnosti, které jste dostali, a jak je můžete posílit k Boží slávě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • S vděčností se zastavím u svých darů a nejprve na ně s údivem prostě hledím - na svůj život, na svou víru a především na lidi, kteří naplňují můj život a kteří mi pomohli stát se tím, kým jsem. Pak se zamýšlím nad vděčností za to všechno a prosím Boha o milost, abych uměl/a být vděčný/á i tím, že budu respektovat talenty druhých.
  • Položím si otázku, zda nejsem jako ti první dva, kteří využili svých talentů, jež pak přinesly ovoce, nebo jako ten třetí, který se spíše staral o to, aby nepřišel o to, co měl, a nakonec přišel o všechno. Pravděpodobně jsem tak trochu obojí, a tak prosím o milost vnitřní svobody, abych svou vděčnost vyjadřoval/a tím, jak žiji a dávám vše pro Boží království a nelpím na falešném pocitu bezpečí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Byli jsme obdarováni různými dary a talenty a máme je co nejlépe využívat, aby se Pánova žeň rozmnožila. Z mnoha důvodů se nám ovšem nedaří přinášet úrodu hodnou toho, co do nás Bůh vložil a svěřil. Jedním z nich může být naše nedostatečná víra v Boží víru v nás!
  • Své učednictví můžeme chápat tak, že nám Bůh důvěřuje, že potřebuje naši pomoc při šíření radostné zvěsti a že nám k tomu dává svou milost. Pokud dovolíme strachu a pochybnostem o sobě samých, aby nám diktovaly, jak používat Boží dary, Boží investice nebude vzkvétat.
  • Promluvte si s Pánem o tom, jak používáte dary a schopnosti, které jste dostali, a jak je můžete posílit k Boží slávě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • I mně bylo hodně svěřeno – má vlastní osoba, druzí lidé, má práce v zaměstnání i doma. Mám zodpovědnost za svět, za náš společný domov. A budu ze své zodpovědnosti skládat účty. Co ode mne Pán očekává, co bych měl/a změnit ve svém jednání?
  • Jsem tvůrčí a dovedu riskovat v práci pro Boží království, nebo jsem konformní, nechci se moc namáhat? Co mi řekne můj Pán, až mě k sobě povolá?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Čeká se od nás aktivní a pozitivní příspěvek k Božímu království a křesťanskému společenství jako Kristovu tělu. V praxi to znamená aktivně se účastnit práce v církvi, farnosti, dobrovolných činnostech atp. Má tedy smysl udělat si čas k zamyšlení nad tím, jaké mám schopnosti a čím mohu přispět.
  • Evangelium naléhá, protože nevíme, kdy přijde čas účtování. Co vzhledem k tomu cítím v této modlitbě? Kam mě modlitba vede?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto podobenství je spíš povzbuzením k tomu, abychom dobře používali svých schopností. Pán nám svěřuje starost o své království a když se vrací, očekává, že jsme použili bohatství, které nám dal. První dva služebníci riskovali a zdvojnásobili, co dostali, a byli pochváleni. Třetí služebník se pána bál a ztratil i to, co měl.
  • Dokážu riskovat a používat svých schopností ve prospěch Božího království, nebo se spokojuji s tím, co mám, a snažím se jen, abych to neztratil/a a abych si udržel/a svou váženou pozici? Co mi řekne Pán, až mě vyzve ke skládání účtů?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes je světový den modliteb za péči o stvoření. V tomto smyslu nám podobenství o hřivnách má co říci. Papež František zdůrazňuje, že by každý člověk měl pečovat o stvoření jako o “společný domov”. Jako se od členů rodiny očekává, že se budou podílet na domácích pracích, tak bychom si všichni měli uvědomovat, jak s námi Bůh sdílí své stvoření a žádá nás, abychom spolu s ním o toto společné dědictví pečovali.
  • Dnešní úryvek Písma v nás může probudit hlubokou vděčnost za velké dary, které jsme jako lidé dostali, zvlášť za ty své, osobní, které máme k vlastnímu růstu a k prospěchu druhých. Zakopáním dar jakoby zneužíváme a tím sami sebe zraňujeme, protože odmítáme rozvíjet své nadání. Vděčnost nás chrání a pomáhá nám rozvíjet láskyplný vztah k Bohu jako dárci dobrých věcí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když někdo zanedbává Boží dary, dává tím najevo, že pochybuje o Boží dobrotě. Budu prosit, abych dokázal/a lépe využívat všech příležitostí ke službě Bohu a lidem.
  • Pro každého z nás znamená plnění Boží vůle něco jiného, protože máme různé dary a různí se i naše konkrétní situace. Budeme prosit, abychom nepodléhali domýšlivosti ani beznaději, ale využívali všech příležitostí k plnějšímu životu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Mé talenty. Zamyslím se s vděčností nad svými schopnostmi a dary, které mám. Podívám se s údivem na svůj život, zdraví, víru a na lidi, kteří jsou součástí mého života a díky nimž jsem, kdo jsem. Potom si uvědomím, že to všechno mám zdarma, a poprosím Boha, abych uměl/a být vděčný/á i za talenty druhých lidí.
  • Jsem jako ti první dva služebníci, kteří tvrdě pracovali, aby svěřené jmění přineslo užitek? Nebo jsem jako ten třetí, který se bál ztratit, co dostal, a pak ztratil všechno? Pravděpodobně budu mít v sobě něco z obou. Budu prosit o vnitřní svobodu a o schopnost vyjadřovat svým životem vděčnost za to, co od Boha dostávám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nejdřív si všimněte těch služebníků, kteří pro svého pána vykonali dobrou práci. Co dostali za odměnu? Vstup do radosti svého pána. Můžete si pod tím představit nejrůznější slavnosti, dárky, pocit životního naplnění a všeobjímající štěstí. „Talent“ byla v Ježíšově době obrovská částka, takže pán svým služebníkům svěřil hodně. Musel být jejich prací potěšen až na toho, který dostal jeden talent. Nemáme důvod myslet si, že to byl špatný člověk, ale místo rizika si zvolil bezpečí.
  • Jak to říká papež František o těch v církvi, kdo mají „hřbitovní mentalitu“: „Zklamáni realitou, církví a sebou samými upadají do mdlé a malomyslné melancholie, která napájí srdce „nejomamnějším ďáblovým lektvarem“. Byli povoláni vyzařovat světlo a sdílet život a nakonec se ocitají v pasti temnoty a vnitřní ochablosti, která polyká všechno nadšení a oslabuje apoštolát. Proto opakuji: Nenechme si vzít radost z evangelizace.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Talent byl původně mírou váhy. Dnes obrazně označuje vrozené lidské schopnosti. Když neprocvičujeme fyzické a rozumové dary, ochabují. Stejně je tomu s dary duchovními! Úzkostlivý a bojácně nečinný služebník trpí ochrnutím uzavřené mysli a k tomu lakotou. A důsledek? Atrofie, ochablost!
  • Učednictví vyžaduje odvahu a ochotu k riziku. Pane, ať objevím své jedinečné schopnosti a používám je k rozumným činnostem a ke skutkům lásky. Pane, ať se ze mne díky nečinnosti, nedbalosti nebo strachu nestane atrofovaný, ochablý učedník.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Spolu s Ježíšem se podívám na své talenty a schopnosti a projevím mu za ně svůj vděk. Pak se ho zeptám, zda jich využívám způsobem, který by odpovídal tomu, co potřebují lidé kolem mne, aby se Boží záměry a cíle stávaly také mými.
  • Mohu dělat Bohu radost a to je skvělé. Ježíš chtěl potěšit svého Otce (Jan 8,29) a i můj život nabere docela jiné barvy a vůně, budu-li to dělat podobně jako on.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dříve než začnu přemýšlet o tom, co a kde jsou mé talenty, a než je začnu počítat, obrátím se k tomu, od něhož pochází veškeré požehnání. Bože, pomoz mi, abych pochopil, čím mohu být ku prospěchu dnešnímu světu. Očisti mě, aby můj život mohl být ke tvé cti a slávě.
  • Služebníci neporovnávali navzájem své výsledky, ani nebrali ohled na situaci na trhu. Každý z nich stál čestně před svým Pánem. Udělám to také tak.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Být vždy připraven/a není otázkou aktivity, příprav a dělání něčeho navíc. Připravenými se staneme tím, že poznáme, jak pracuje Bůh. Moje chvíle modlitby mi pomáhá uvědomit si, co Bůh dělá, takže jsem v kteroukoli chvíli hotov/a odpovědět na jeho volání. Odevzdám nyní tuto chvíli modlitby Bohu. Odolám nutkání vrhnout se do něčeho jiného – dokonce do i něčeho, o čem si myslím, že je dobré – abych mohl/a dělat něco lepšího.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš není bezohledný k chudým, ale vidí, že někteří lidé sami sebe ožebračují tím, že se odvracejí od Boha. Jsme-li pokorně připraveni přijmout Boží milost, pak nám Bůh může žehnat. Lidé, kteří se raději spoléhají sami na sebe, se nakonec shledají s velmi málem. Jestliže víme, že to, co máme, není naše, dovolíme Bohu dávat nám ještě víc. Jestliže se někam snažíme dojít čistě svým vlastním úsilím, nedostaneme se příliš daleko.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co si můžu odnést z tvého vyprávění, Pane? Karty, které jsi mi rozdal, vlohy, se kterými jsem vyrostl/a, se liší od těch, které mají druzí: od jedněch více a od druhých méně. Mám s nimi riskovat? Zkoušet jiné cesty i s vědomím, že mohu selhat? A pak se učit ze svých nezdarů? Nabádáš mě, abych nezakopával/a své dary, nechoulil/a se do bezpečné netečnosti, ale abych riskoval/a a využil/a jich v plné míře. Jak řekl Samuel Beckett: Nevadí… Zkoušet znovu… Znovu selhat… Selhat lépe…

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku