User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 8,1-3

Po přečtení

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.

Lukáš 8,1-3
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš si své následovníky nevybíral. Přišel nás povolat všechny, bez ohledu na náš původ nebo minulost. Do každého z nás vkládá velké naděje. Chce, abychom se všichni, vy i já, stali svatými. Svaté Terezii z Lisieux se dostalo ve zpovědnici pokárání kněze, když vyjádřila touhu stát se velkou světicí. Naznačil tím, že si o sobě hodně myslí. Ona se však nenechala odradit a povzbuzuje i nás, abychom měli stejnou touhu jako ona, s jistotou, že se to nesmírně líbí Bohu, který chce, abychom byli dokonalí, „jako je dokonalý on“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Lukáš uvádí jména třech Ježíšových ženských následovnic. První dvě se objevují ve vyprávění o Ježíšově utrpení. Lukáš také uvádí, že tyto tři ženy sloužily Ježíšovi a apoštolům ze svých prostředků. Symbolizují tolik žen, které sloužily a slouží Kristově církvi.
  • Konkrétní způsoby služby v církvi se s časem měnily a mění, ale vždy byly, jsou a budou potřeba lidé, kteří nabídnou své schopnosti a svůj čas, své srdce službě Bohu a lidem ve společenství věřících. Jak bych mohl/a pomoci a nabídnout se do nějaké služby já?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vidíme Ježíše jako člověka, který s velkým zaujetím vnímá své životní poslání: hlásat a přinášet dobrou zprávu o Božím království. Budu prosit, abych také já podobným způsobem chápal/a své poslání. Ve stejném smyslu budu prosit i za církev.
  • Ježíš vždycky chápal své poslání jako něco, co musí naplňovat s ostatními lidmi, nikdy sám. Dívám se na ty, které si vybral, na tu zvláštní skupinu. Co mi svým výběrem chce Pán naznačit?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní evangelium zachycuje povolání žen, které následovaly Ježíše. Ukazuje, jak majetní lidé podporovali Ježíšovu misi. Ježíš a křesťanské společenství záviseli na velkorysosti lidí, kteří jim pomáhali. Jakým způsobem podporuji já poslání a práci církve?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Svatý Lukáš vždycky hovoří o ženách příznivě a zdůrazňuje jejich pozitivní reakce vůči Ježíšovi. Jako jediný evangelista se zmiňuje o ženách, které putovaly s Ježíšem.
  • Ta scéna je obrazem církve v plenkách. Je na cestě a tvoří ji obyčejné ženy a muži soustředění na Ježíše. Museli se vzdát svých dřívějších usedlých způsobů života. Nesli s sebou „dobrou zvěst o Božím království“ nejen ve slovech, ale ve společenství, v němž se dělili o všechno, co měli k dispozici. Jak křehký počátek církve!
  • Může se mi zdát, že současná církev je křehká a špatně vybavená pro svůj velký úkol šířit evangelium. Budu prosit Boha, aby žehnal mé snaze nést dobrou zvěst evangelia lidem, s nimiž se setkávám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • I v současné době žijí ženy, které obdivuhodně následují Krista. Edith Stein, rodilá Židovka, si prošla obdobím nevíry. Důkladné studium filozofie ji nakonec přivedlo ke katolické víře. Stala se karmelitkou. Při zatýkání nacisty řekla své sestře: „Pojď, Růžo, jdeme s nimi zemřít za svůj národ.“
  • Zemřela jako mučednice. Mezi jejími posledními slovy před cestou do plynové komory byla tato: „Chceš-li následovat Spasitele s čistým srdcem, musíš mít srdce oproštěné od každé pozemské touhy. Ukřižovaný Ježíš chce tvůj život, aby ti mohl dát svůj.“ V hrozných časech, ve kterých žila, vyrostla do úžasné velikosti ducha. Ať nás její příklad povzbudí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Šlechetné ženy, které o Ježíše pečovaly, stojí v evangeliích v pozadí – jako tolik ostatních žen, které se vydávají pro druhé. Poprosím za všechny, kdo svou diskrétní službou obohatili můj život.
  • Ježíš nejenom hlásal dobrou zvěst – on sám byl a je tou dobrou zvěstí. Připomíná nám to radu svatého Františka jak hlásat evangelium – i slovy, je-li to nutné. Při rozjímání nad Božím slovem prosím o to, abych jej dokázal/a ztělesňovat a hlásat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • O Zuzaně, Janě a dalších ženách nevíme víc, než že rády následovaly Ježíše a že je Lukáš považoval za jeho učednice. Myslím na všechny podobně tiché učednice a učedníky, jejichž životy a modlitby přispěly církvi, ale kteří po sobě zanechali tak málo patrný odkaz. Modlím se za všechny, kdo svou přítomností podporují druhé – obzvláště ženy. Prosím, aby dokázali čerpat povzbuzení z vědomí, že Ježíš vidí, oceňuje a miluje jejich pokornou službu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku