User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 2,13-17

Po přečtení

Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš) u stolu v jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s jeho učedníky; bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho učedníkům: "Proč jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to zaslechl a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Marek 2,13-17
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak jsme již viděli, celé Ježíšovo poslání spočívá ve spáse a vykoupení, v obnově lidí. Jak má pomoci hříšníkům změnit se, pokud s nimi není v přímém kontaktu?
  • Tím, že je Ježíš s hříšníky, neschvaluje jejich chování ani nad ním nezavírá oči. Říká, že "nemocní" potřebují uzdravení. Toho lze dosáhnout pouze tím, že se k nim přiblíží. Kde a jak mohu vykročit a přinést uzdravení a obnovu lidem, se kterými se kříží mé cesty?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kolem Ježíše se zase shromažďuje zástup lidí. Ale Ježíš si vybírá všemi pohrdaného celníka a žádá, aby jej následoval. Ježíš si vybírá nemocné a potřebné, pohrdané a hříšníky. Lidé spokojení se sebou nic od Boha nepotřebují a následování se jich netýká. Místo v jejich srdcích, které by měl zaujímat Bůh, je obsazeno něčím jiným.
  • Ježíš mě překvapuje otázkou, zda jsem dost slabý/á, abych se mohl/a stát jeho učedníkem. „Znáš dostatečně své limity a dokážeš raději věřit mně než sobě? Modlím se za služebníky církve, aby nepodléhali klerikalizmu a dokázali ve všem a všem sloužit.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš důvěrně zná slabou a vzpurnou stránku lidství a chce od nás, abychom se s ní důvěrně sžili i my sami. Nepřijímáme-li sebe samé, máme pak sklon zabývat se ve svém životě především chybami, nedostatky a negativnem.
  • V modlitbě můžete Ježíšovi povědět o něčem, co se vám na sobě nelíbí. Nechte Ježíše, aby vám ukázal pravou hodnotu tohoto nedostatku nebo vám pomohl vidět jej jako drobnou vlastnost velmi dobrého člověka, za kterého vás považuje.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Ježíš kázal na břehu jezera, měla jeho slova od člověka k člověku odlišný účinek. Pro některé byla jen jakousi novotou. V jiných snad vzbudila jistý zájem. Ale zprávy, které se dostaly k Levimu sedícímu v nedaleké celnici, musely pořádně pohnout jeho srdcem, protože když jej Ježíš pozval, aby se stal jeho spolupracovníkem pro Království, Levi bez jediného pomyšlení na kariéru, kterou tím nechával za zády, okamžitě vstal a šel za ním.
  • Leviho zaměstnání výběrčího daní pro římskou okupační vládu jeho krajané nikdy nepřijali. Přesto to byl právě on, kdo měl naladěnější sluch pro Ježíšovo hlásání o kompletně proměněném vztahu s Bohem.
  • Bez ohledu na to, za jakých okolností žijeme, vždycky můžeme mít sluch otevřený vyššímu volání.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zajímalo by mě, jak Ježíš řekl ona slova: „Pojď za mnou.“ Jako příkaz, pozvání, zašeptání, jednoznačnou výzvu? Ať už to bylo jakkoliv, vzbudilo to odezvu.
  • Umožněte Ježíši, aby vás v modlitbě oslovil. Jak slyšíte jeho volání, abyste jej následovali – jako jemné pozvání, naléhavý vzkaz? Bez ohledu na to, jak je to řečeno, je to vždy říkáno do prostoru vnitřní svobody a nejhlubší velkorysosti každého člověka.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Matoušovi si Ježíš vybral za učedníka velice zvláštního člověka. Byl to výběrčí daní, kterými Židé pohrdali. Jako lékař navštěvuje nemocné, tak Ježíš vyhledává lidi, kteří ho nejvíce potřebují. Obnovuje jejich důstojnost a dává jim novou naději. Opravdu nemocní jsou „spravedliví“, kteří pohrdají ostatními! Jestli v sobě cítím kousek „spravedlivého“, budu prosit o uzdravení.
  • Často jsem se od tebe vzdálil/a, drahý příteli mého života, ale volání domova je silné a toužím se vrátit do domu svého Otce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš rozbíjí pečlivé konstrukce myšlenkového světa farizeů. Jaký šok to pro ně musel být! Levi, ten nejnepravděpodobnější případ, člověk, kterým spravedliví pohrdali, přijímá Boží milost a odpuštění. Ježíš vidí jeho skryté možnosti a zve ho k přátelství.
  • Pane, mezi těmi, kdo s tebou sedí u stolu, nemá místo přetvářka, arogance a pohrdání. Uzdrav mé arogantní, pohrdající a posuzující srdce, abych mohl/a sedět ve tvé společnosti.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku