User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 4,26-34

Po přečtení

Ježíš řekl zástupům: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

Marek 4,26-34
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když jsme netrpěliví z toho, jak pomalu se uskutečňuje Boží království, můžeme si pomoci moudrostí Teilharda de Chardin. Je s v souladu s dnešním evangeliem: „Především důvěřuj pozvolnému Božímu působení. Jsme přirozeně netrpěliví a se vším chceme být hned hotoví. Rádi bychom přeskočili průběžné etapy. Jsme netrpěliví, když se blížíme k neznámým a novým věcem. A přece zákonitostí veškerého pokroku je, že prochází obdobími nestability – a ta mohou trvat velmi dlouho.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Pak šel Ježíš domů“ – pravděpodobně do Kafarnaa, rušného rybářského střediska u Galilejského moře, kde si vytvořil svou základnu. Před dvěma dny jsme četli o „velkém množství“ lidí, kteří k němu odevšud přicházeli, takže musel poodjet na lodi od břehu, aby nebyl umačkán. Když o tom uslyšeli jeho příbuzní, chtěli ho zastavit. Lidé říkali, že se zbláznil.
  • Toulavý život daleko od domova, bez stálého zaměstnání a bez rodiny, kdy vyháněl zlé duchy, prováděl zvláštní uzdravování a kázal bez dovolení, přiváděl jeho širší rodinu do řečí. Znalci Písma, oficiální náboženské autority, tvrdili, že je posedlý zlým duchem a umlouvali se proti němu.
  • Nebylo to nemoudré provokovat náboženské i světské autority a uvádět příbuzné do nepříjemné situace? Neodrazoval/a bych Ježíše od takového jednání?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš má rád obrazy ze zemědělství a z přírody, protože krásně vystihují dynamiku jeho rostoucího společenství. Dovolte obrazu, aby mohl vstoupit do vašeho nitra. Představte si, jak byl prostý středomořský rolník před dvěma tisíci lety uchvácen zázrakem „růstu“. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu.“
  • V Ježíšově přítomnosti se v lidech a s nimi dělo něco důležitého.
  • Představte si neobyčejnou rozmanitost lidí, kteří se každý den probouzejí a usilují o poctivý křesťanský život: pohlední, obyčejní, malí, velcí, zdraví, nemocní, bohatí, chudí, uprostřed a na okraji společenství.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Království Boží vždycky zůstane obestřené jakýmsi tajemstvím. Podle dnešního prvního podobenství Boží království roste během našich všedních dnů – a my nevíme jak. Nevytváříme ho my, ale jakási tajemná síla překračující naše chápání. A to je dobrá zpráva zvlášť pro křesťany pronásledované, žijící v nepřátelském prostředí nebo jejichž počet se zmenšuje.
  • Útěšné je i druhé podobenství. Z maličkého hořčičného semínka vyroste veliký keř. My křesťané chceme být nejpočetnější a nejvlivnější, ale to samo o sobě nezaručí příchod Božího království. Uděláme lépe, když se budeme chápat jako to zrnko hořčice – malé, dětské, pokorné a důvěřující. „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (Lk 12,32).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešními podobenstvími nám Ježíš říká, jak je náš růst v křesťanském životě nenápadný a nepozorovaný. Proto nám také nikdy nepřestává připomínat, abychom si všímali všech znamení jeho lásky v životech svých, naší rodiny a přátel i ve všech ostatních věcech, a abychom je přijímali jako dary.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vždy, když uvažujeme o zázraku, tak to, co nám přijde na mysl, je okamžitý zázrak. Ale je tu také zázrak ve „zpomaleném záběru“ – zázrak růstu. Nemusí jít o jednorázovou událost, která se před našima očima uzavře – může se v průběhu času stále skutečně dít. A skrytá Boží ruka jí dává směr.
  • Můj život je Božím „projektem“. Musím Boha nechat, aby na mně pracoval. Pak budu „Božím uměleckým dílem“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přišel, aby na zemi nastolil Boží království, nikdy ale nedefinoval, co to je. Místo toho o něm mluvil v podobenstvích, přičemž nás vybízí využívat představivosti, abychom pochopili jejich význam. Tato dvě „podobenství o semeni“ obracejí naši pozornost ke skryté a tajemné povaze království. Roste prostřednictvím moci vyšší než je ta naše a jeho úrodnost překonává naše očekávání.
  • Vidím znamení království ve svém vlastním životě a v dnešní církvi? Dokonce i v dnešním světě?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Děkuji ti, Pane, za tak útěšné obrazy. Nebyl/a jsem přiveden/a na svět, abych ti pomáhal/a řešit nepořádky. Ty především jsi tím, kdo pracuje. Měl/a bych s pokorou přijímat tvou energičnost, činnou v přírodě od počátku času. Jsi silou veškerého růstu, a pokud mi udělíš výsadu, že budu moci postupně k tomuto růstu přispívat, je to tvůj dar mně, ne můj tobě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Stejně jako semeno roste ponenáhlu, ani Boží království nepřichází naráz. Roste postupně od stonku přes klas ke zralému zrnu. Naším úkolem je sledovat jeho růst, modlit se a sloužit v něm.
  • Boží království může růst i z nejmenšího zrnka zasetého do duše, takže člověk, který Bohu důvěřuje, se stává pro druhé lidi zdrojem nebeské výživy a péče.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Někdy se bereme příliš vážně, jako by všechno záviselo na nás, jindy zase přecházíme do druhého extrému a máme dojem, že nemáme co dát, čím přispět. Kristus nás z tohoto nezdravého antagonismu vyvádí. Máme se prostě učit vnímat Boží dary a nenápadný růst Božího království ze skromných začátků. Změny přicházejí pomalu, ale ve svůj čas přinášejí ovoce. Učí nás to víře a pokoře. Máme take s Božími dary spolupracovat.
  • Naším životním úkolem je zasévat a ne trápit se tím, zda něco sklidíme nebo ne. Dostáváme semeno Božího slova, ze kterého může vyrůst království spravedlnosti, lásky a pokoje. Máme k tomu nějak přispět, aspoň trochu, a měli bychom nějak začít, třeba jen prvním krůčkem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Semena rostou v příhodných podmínkách. Potřebují světlo, teplo a energii. Boží království roste pomalu a potřebuje trpělivost a víru.
  • Pane, svět je ničen destruktivními semeny chamtivosti a útisku. Ale hluboko dole najdeme také klíčící semena spravedlnosti, pokoje a smíření. Ať jim pomáhám růst.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku