User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 20,1-9

Po přečtení

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Jan 20,1-9
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tak krátkém čase prožila Marie Magdaléna tolik emocí. Zpočátku si musela zoufat, když našla hrob prázdný a domnívala se, že Ježíšovo tělo bylo ukradeno. Po tom všem, co se stalo, to bylo jako největší urážka. Víme však, že velmi brzy se Marii Magdaléně zjevil sám Ježíš a její zoufalství a zlomené srdce se změnilo v čirou radost. Kéž nám to pomůže uvědomit si, že Bůh je vždy o krok před námi a že někdy, když se nám zdá, že je mimo dosah, nebo když se vše zdá beznadějné, že skutečně působí a je velmi blízko. Jedno přísloví říká, že „před úsvitem je vždycky největší tma“, a bylo by dobré, kdybychom si to pamatovali i ve vztahu k našemu duchovnímu životu.
  • Dva učedníci přiběhli ke hrobu a našli ho prázdný, jen plátna tam ležela. Jejich význam nebyl jasný. Pak intuitivnější z nich, milovaný učedník, „uviděl a uvěřil“. O této velikonoční neděli se modleme za to, aby v našich srdcích a myslích svitlo pochopení toho, jak Ježíš může vnášet světlo do temných míst našich životů a jak přináší vzkříšení, obnovu a nový život.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Za tohoto zvláštního úsvitu se modlíme v temnotě, která je mimo čas, jako když astronauti krouží ve vesmíru: mimo západy a východy slunce, vidíme začátek a konec našich dnů. Vzpomínáme na ono dechberoucí ráno, kdy apoštolové viděli svaté ženy, jak se vracejí od hrobu s vyprávěním o andělech. Bezkrevná mrtvola, kterou proklálo kopí, vstala z mrtvých s tajemným novým životem. Ježíš splnil svůj slib. Smrt, náš nejstarší nepřítel, byla přemožena.
  • Všude, kde sdílíme soucit, spravedlnost, smíření, víru a povzbuzujeme se navzájem, abychom byli lidmi naděje, jsme lidmi vzkříšení a služebníky vzkříšení. Ježíš je vzkříšen ze smrti pokaždé, když žijeme jeho způsobem života. Činíme tak různými způsoby, kterými projevujeme péči a starost o životy a problémy druhých. Velikonoční modlitba může být prosbou v modlitbě, abychom byli služebníky vzkříšení, když hledáme, jak nejlépe sloužit vzkříšenému Pánu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie Magdaléna byla prvním svědkem vzkříšení také proto, že šla ráno první ke hrobu. V tento velikonoční den se modlíme, abychom si jako ona zachovali oči otevřené a s očekáváním hledali znamení Boží přítomnosti.
  • Jak často se na cestách s Ježíšem Petr ráno probudil a zjistil, že Ježíš je pryč? Možná, že když teď stál u prázdného hrobu, začal si uvědomovat, že Ježíš opět odešel ke svému Otci, a přemýšlel, jak s ním bude tento nový život sdílet. K jakému novému životu, k jakému novému vhledu mě Ježíš volá o letošních Velikonocích?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Představte si sebe na místě Petra a milovaného učedníka. Nechte v sobě znít jejich hluboký zármutek nad smrtí přítele a pak jejich údiv nad prázdným hrobem. Neklíčí v hloubi jejich srdcí jakási naděje, že by to přes všechno zdání nemusel být konec?
  • Pouvažujte nad zkušeností „vzkříšení“, kterou jste snad v životě někdy měli. Hovořte s Ježíšovou matkou Marií o smrti jejího syna a o tom, že teď zase žije. Proste o dar víry ve vzkříšeného Pána.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. Ježíš je vzkříšen a už neumírá. Po úzkosti posledních dnů přicházejí chvíle radosti bez hranic. Prosím o milost vcítit se do radosti samotného Ježíše, semena, které padlo do země a zemřelo a teď nese plody nového života.
  • Dnešní čtení říká o dvou apoštolech, že „ještě nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých“. Budu prosit o Boží milost, abych rostlo mé poznání této velké skutečnosti. Svatý Pavel nazývá zmrtvýchvstání základem naší víry. Já s ním nemám přímou zkušenost, mohu se ovšem setkat se zmrtvýchvstalým Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vzkříšení! Nikdo neviděl, co se tehdy událo: bylo to něco příliš velikého. Ale spolu s Ježíšem je vzkříšeno celé stvoření a my lidé jsme dostali nový život, jak říká svatý Pavel. Vzkříšení je, slovy papeže Benedikta, kosmická událost lásky, která rozdrtila smrt.
  • Ve skryté síle vzkříšení usilují lidé všech věr i nevěřící o dobrý život v potemnělém světě. Všichni prožíváme porodní bolesti stávání se lidmi vzkříšení. Patřím mezi ně. Poprosím vzkříšeného Pána, aby byl můj život příkladem vzkříšení. Gerard Manley Hopkins mluví o útěše vzkříšení. Pane, ať je mi vzkříšeno opravdu útěchou, když je život těžký nebo když se blíží smrt ke mně nebo k mým blízkým. Všichni budeme v Kristu vzkříšeni.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když slyšíme toto velikonoční čtení, můžeme se podivit tomu, že si Marie Magdaléna a ostatní, kdo šli ke hrobu, nevzpomněli na to, co Ježíš řekl o své smrti a svém vzkříšení.
  • Velkými dary Velikonoc jsou naděje a víra. Naděje, díky které máme důvěru v Boha, v jeho konečné vítězství a v jeho neotřesitelnou dobrotu a lásku. Víru, přesvědčení, že Kristus zvítězil nad zlem a že jeho vzkříšení je základním a trvalým bodem lidských dějin.
  • A tak slavíme tajemství vzkříšení, hlásáme svou víru a naději a děkujeme za tyto dary.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak to charakterizoval Benedikt XVI., vzkříšení je jako výbuch světla, kosmická událost spojující nebe a zemi. Ale především to je výbuch lásky. Zahajuje novou dimenzi bytí, skrze niž se vynořuje nový svět. Je to skok v dějinách vývoje a života vůbec k novému budoucímu životu, k novému světu, který počínaje Kristem stále proniká do tohoto našeho světa, přeměňuje ho a přitahuje k sobě. Vzkříšení nás spojuje s Bohem a s druhými. Žijeme-li tímto způsobem, proměňujeme svět.
  • „Kristovo vzkříšení zvěstujeme“, říká papež František, „když Jeho světlo prozařuje temné chvíle našeho života a můžeme je sdílet s ostatními; když se dovedeme smát s tím, kdo se směje, a plakat s tím, kdo pláče; když jdeme spolu s tím, kdo je zarmoucen, a hrozí mu, že přestane doufat; když vyprávíme svoji zkušenost víry tomu, kdo hledá smysl a štěstí. Svým postojem, svým svědectvím, svým životem, říkejme: Ježíš vstal z mrtvých! A říkejme to celou duší.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Radujte se a jásejte!
  • „Spatřil vše a uvěřil.“ Ani Petr, ani Jan nedospěli k víře ve Vzkříšení bez přetrvávajícího zmatku a nejistoty. Jejich úprk ke hrobu je znamením jejich vnitřního zoufalství. (Všimněte si, že Marie Magdalská v tomto čtení rovněž běžela). Ale zmatek se proměňuje ve zřejmost. Prázdný hrob může znamenat jedině to, že Ježíš je skutečně živý – Otcem vzkříšený a proměněný.
  • Je-li Ježíš skutečně vzkříšen, pak budeme i my. Jako jsme s ním byli jedno v jeho utrpení, tak jsme s ním nyní jedno v jeho radosti vzkříšení. Aleluja!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie udělala všechno pro to, aby se postarala o Ježíšovy tělesné ostatky. Přijala realitu tak, jak ji viděla, ale byla pevně odhodlána učinit, co bylo v jejích možnostech, aby do ní vnesla důstojnost a čest.
  • Pomoz nám, Bože, činit to, co můžeme, abychom zůstávali stále bdělí a pozorní k hnutím tvého Ducha. Kéž přijímáme život tak, jak nám jej nabízíš – i když nečekanými způsoby.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nejprve víra: přicházela pomalu u Petra a potom u dalších. Radost přijde později. Můžeme si je představit, jak si učedníci postupně uvědomují, že Ježíšův slib, že bude třetího dne vzkříšen, byl skutečně pravdivý. Víra se promění v děkování. Dovolte v dnešní modlitbě díkům a radosti zaplavit vaši duši.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Podle Benedikta XVI. bylo vzkříšení jako exploze světla, kosmická událost spojující nebe a zemi. Ale především to byla exploze lásky. Vzkříšení vneslo do světa novou dimenzi bytí a dalo mu nový počátek. Je to vývojový skok do budoucnosti směrem k novému světu, který počínaje Kristem proniká náš starý svět, proměňuje jej a přitahuje k sobě. Vzkříšení nás sjednocuje s Bohem a s lidmi. Budeme-li žít vzkříšením, proměníme svět.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • O čem Petr a Jan přemýšleli, když běželi ke hrobu? Marii Magdalénu nenapadlo, že byl Ježíš vzkříšen. Řekla jen, že ‘oni’ vzali Pána z hrobu. Petr, impulzivní jako vždycky, vstoupil do hrobky. Jan otálel. Co bych udělal/a já? Jak bych reagoval/a?
  • Jednou z věcí, které Petrovi a Janovi naznačovaly, že Ježíš vstal, byla rouška původně omotaná kolem jeho hlavy a teď složená opodál. Ježíš nevstal ve spěchu a potajmu, ale v klidu, spořádaně, ve slávě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku