User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 16,9-15

Po přečtení

Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně ze zjevil i jedenácti (apoštolům), když byli právě u stolu, a káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!"

Marek 16,9-15
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Konec Markova evangelia přináší krátkou zprávu o lidech, kteří se snažili uvěřit ve vzkříšeného Ježíše. Pane, děkujeme ti za svědky, které jsi nám dal, aby nás přivedli k hlubší víře ve Vzkříšení. Kéž máme odvahu napsat svůj vlastní závěr evangelia, který bude zahrnovat i náš příběh věřících.
  • Učedníci byli povoláni, aby byli Ježíšovými společníky a sdíleli jeho poslání. Po vzkříšení je Ježíš znovu pověřil, aby hlásali radostnou zvěst celému stvoření. Pane, ty nás znovu voláš a posíláš nás jako své svědky. Kéž se můžeme spolehnout na tebe, že toto povolání budeme žít uprostřed mnoha pochybovačů naší doby.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníkům svítalo postupně: velikonoční poselství nepřijali všichni okamžitě a bezvýhradně. Někdy jsem navenek sebejistý/á, a přesto v sobě skrývám pochybnosti, jindy váhám, zda hlásat to, co se mi zdá jisté. Jsem jako učedníci. Ježíš mě zve k plnosti víry. Vidí a chápe mou tvrdohlavost a neochotu, přesto mi důvěřuje. Klidně a jemně mě posílá do „celého světa“.
  • Ježíši, ještě než tě začnu hledat, ty už hledáš mě. Ale poznávám tě a odpovídám ti? Pomoz mi praktikovat to, čemu věřím, žít v osvobozující pravdě, že jsi skutečně vstal!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dva učedníci odcházející na venkov šli smutně, protože je tížilo vědomí Ježíšovy bolestné smrti, ale pak je neuvěřitelně dobrá zpráva o zmrtvýchvstání přiměla vrátit se a vyprávět o ní. Co mě vede k tomu, že toužím vyprávět povzbudivé zprávy a bráním se pokušení bezvýchodnosti?
  • Dovolím Ježíšovi, aby mě upozornil na nedostatek mé víry nebo na mou tvrdohlavost, které ve mně vidí, a dovolím mu, aby mě od nich osvobodil. Kéž jsem připraven/a přijímat dobré zprávy a dychtivě je předávat dál.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie Magdaléna znala Ježíšovu velikou lásku. Dokázala jít a hlásat evangelium. Opakem víry není pochybnost, ale jistota, ochota jít za hranice toho, co se zdá rozumné, tam, kam volá láska. Hovořte o tom s Ježíšem.
  • Někdy se odvažujeme milovat navzdory pochybám a jindy překračujeme své pochybnosti a vedeni láskou se odvážujeme jít do rizika. Mluvte o tom s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš se nejprve zjevil Marii Magdaléně, bývalé hříšnici. Přetváří ji v apoštolku svého zmrtvýchvstání. Přišel proto, aby zachránil ztracené a šířil dobrou zvěst o Božím milosrdenství pro všechny, i pro ty kdo si to zdánlivě nezaslouží. Nejlepšími apoštoly jsou ti, kdo Boží milosrdenství sami zakusili
  • Marii nevěřili, nebrali ji vážně. Není snadné uvěřit ve vzkříšení. Je to něco mimořádného. A přece je to základní kámen naší víry. Ježíš kárá učedníky za jejich nedostatek víry a posílá je hlásat evangelium celému stvoření. Poprosím Ježíše o živou víru v jeho vítězství a o milost stát se apoštolem vzkříšení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie z Magdaly byla prvním člověkem na světě, který zvěstoval druhým zprávu o Ježíšově vzkříšení. Ale učedníci jí nevěřili a Ježíš je za jejich nevíru a otálení kárá.
  • Jak málo se se za dva tisíce let změnilo! Ženy stále nemají podíl na rozhodování v církvi a církev je jako pták chromý na jedno křídlo. Protože však Ježíš na svou církví nezoufá, nemusíme zoufat ani my. Musíme se ale modlit.
  • I my jsme nositeli „dobré zprávy celému stvoření“ a toto stvoření zahrnuje i materiální svět, který je dnes tak znetvořován.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní čtení je závěrečným dodatkem Markova evangelia. Dává nám příležitost reflektovat naši zkušenost velikonočního týdne a položit si otázku, jak se nás to všechno reálně dotklo. Do jaké míry jsme byli schopní radovat se nezištnou láskou se zmrtvýchvstalým Kristem?
  • Mohli bychom se svatým Ignácem prosit o velkou radost z tak velké slávy a radosti našeho Pána.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie Magdalská se těm, kdo nechtějí uvěřit, nemusí zdát právě tím nejvhodnějším svědkem. Přesto se jí můžeme inspirovat jakožto svědkem života, hlasatelem pravdy.
  • Někteří z učedníků, pokud ne všichni, už začínali ve vzkříšeného Krista věřit. Třikrát se nám v tomto evangeliu říká, že Ježíšovi svědci ‚nevěřili‘. Nedostatek víry učedníků, byl pro Ježíše zklamáním, a přesto je poslal zvěstovat evangelium.
  • Někdy jsem jako tito učedníci – navenek sebevědomý/á, a přesto skrývající pochybnosti, jindy zdráhavý/á hlásat to, co se mi zdá být jisté. Ježíš mě zve k plnosti víry. Vidí a chápe mou tvrdošíjnost a neochotu, a přesto mi důvěřuje. Klidně a jemně mě posílá do „celého světa“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci začínají věřit v Ježíšovo vzkříšení jen velmi váhavě. Jsou tvrdošíjní, truchlí a pláčou uvízlí v šedivém světě. Možná se já sám/sama často cítím podobně… Ježíš ale nad svými následovníky neláme hůl. Dává jim mimořádné pověření přinášet evangelium celému stvoření! Papež František tuto výzvu opakuje: každý křesťan má být evangelizátorem, přinášet evangelium lidem kolem sebe. Pak nezbývá žádný prostor pro trucování, sebestřednost nebo pochybování!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Světlo učedníkům vzcházelo jen postupně: velikonoční zprávu nepřijímali všichni okamžitě a celým srdcem. Někdy jsem jako ti učedníci: navenek sebevědomý/á a uvnitř pochybující, s nedůvěrou vyslovující nahlas to, co považuji za jisté. Ježíš mě zve k plnost víry. Vidí a chápe mou tvrdošíjnost a neochotu a přece mi důvěřuje. Klidně a něžně mě posílá “do celého světa”.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš zve každého z nás, aby byl jeho učedníkem a aby měl podíl na jeho dobré zvěsti, aby tak činil mlčky, či slovy a svým vlastním způsobem života. Slyšte, jak vám dnes říká tato slova, a ptejte se: „Co dnes mohu udělat pro šíření Boží dobré zvěsti?“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Markovo evangelium líčí cestu následování Krista, na níž se prolínají kříž a zmrtvýchvstání. Ježíš učedníky oslovuje a kárá jejich nedůvěru a zatvrzelost.
  • Ježíši, ty jsi mě hledal už dávno před tím, než jsem tě začal/a hledat já. Dokážu tě poznávat a odpovídat ti? Pomoz mi prožívat to, v co věřím, žít v osvobozující pravdě, že jsi opravdu vstal.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Prvním svědkem Ježíšova vzkříšení je žena. Nebylo to náhodou! A přece jsou ženy často odkazovány na druhé místo a bývá to tak i mezi křesťany. Svědectví žen mělo v Božím plánu klíčové místo. Pane, co můžeme udělat pro to, aby bylo i dnes patřičně doceňováno?
  • Naše nevíra nebere vzkříšenému Ježíši odvahu! Třikrát nám evangelium sděluje, že ti, kdo se s živým Ježíšem setkali ‘nevěřili’. Poprosme: „Pane, věřím, ale pomoz mé nedověře!‟ (viz Marek 9,24).

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku