User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 21,20-25

Po přečtení

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: "Pane, kdo tě zradí?" Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu odpověděl: "Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!" Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: "Nezemře", ale: "Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?" To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal - a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané.

Jan 21,20-25
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Blíží se konec velikonoční doby a my máme před sebou závěrečnou část Janova evangelia. Petr jako by soupeřil s učedníkem, kterého Ježíš miloval, a ptal se: „Co bude s ním?“. Ježíš vrátil pozornost zpět k Petrovi a jeho výzvě k následování. Kéž se snažíme posilovat svůj vlastní vztah s Pánem a nesrovnáváme se s ostatními.
  • Autor evangelia si uvědomoval, že jeho možnosti psát o Ježíši jsou omezené. Bylo toho mnohem víc, než se kdy dalo úplně zapsat. Pane, ty nás zveš, abychom napsali další kapitolu příběhu evangelia a přispěli tak svým dílem k budování Božího království, jak je uvedl tvůj Syn, Ježíš Kristus.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Šíří se fáma...!“ V jedné z povídek C. S. Lewise je hlavní postava - která je postavou podobnou Kristu - zpochybněna kvůli způsobu, jakým jednala s jiným člověkem. Odpovídá: „Nikomu neříkám nic jiného než jeho vlastní příběh!“ Ať se lidé nevměšuji do toho, co se děje mezi druhými lidmi a Bohem...
  • Co to o mně vypovídá, když se cítím přitahován/a neužitečnými spekulacemi o životě nebo jednání druhých lidé?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • I v tak slavnostní chvíli je Petr stále příliš lidský a spontánní a chce vědět, co bude s jeho blízkým spolupracovníkem, v něčem možná i rivalem. Ježíš odpovídá pouze: Následuj mě! Budu prosit o dostatek svobody k věrnému následování Krista.
  • Budu děkovat za velký dar evangelia, který nám zprostředkovali první Ježíšovi učedníci. Neboť, jak říkal sv. Jeroným: Neznalost evangelia je neznalost Krista.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  •  Nestarám se někdy příliš o to, co si myslí nebo říkají druzí, a neztrácím svůj pohled z Ježíše? Nekladu příliš velký důraz na mínění druhých? Neodvrací mě to od následování Ježíše? Kdy se mi to stalo, v jakém případě? Upřímně o tom pouvažuji a pohovořím si o tom s Ježíšem.
  • Když si připomínám, kdy jsem dovolil/a, aby mě něco odvádělo od Ježíše, připomenu si Ježíšova slova: „Co je ti po tom? Následuj mě!“ Pane, když se držím tebe, nesejdu z cesty. Ty jsi cesta a pravda!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Netrápím se zbytečně srovnáváním s druhými? Nebo tím, jak Bůh jedná s druhými a se mnou?
  • Jak jsem odpověděl/a? Jak bych rád/a odpověděl/a? Jak to volání vnímám v tuto chvíli?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Učedník, kterého Ježíš miloval.“ Jaký obraz člověka! Vnímám se jako někdo, „koho Ježíš miluje“, vzpomenu si na chvíli, kdy jsem cítil/a, že mě Ježíš opravdu miluje?
  • Milovat Ježíše a být Ježíšem milován/a znamená následovat ho.
  • Milovaný učedník dostal úkol svědčit o tom, co se stalo v jeho životě. I já jsem povolán/a svědčit o velkých věcech, které Pán učinil v mém životě. Jako v Mariině chvalozpěvu: „že mi učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1,49).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Jan uzavírá své evangelium, uvědomuje si, že by mohla být Ježíšova slova špatně pochopena. Modlím se za to, abych byl/a v této chvíli modlitby uchráněn/a jakékoli desinterpretace Ježíšových slov, a prosím Boha, aby promlouval přímo k mému srdci.
  • Janovi bylo jasné, že by bylo potřeba napsat mnoho knih, aby zachytily množství Ježíšových činů. Rozvažuji před Bohem o Ježíšových činech v mém životě a vzdávám díky za skryté i zjevné cesty, jimiž jsem vešel do života. Uvažuji o sobě jako o „evangeliu“, o svědectví milující Boží přítomnosti a působení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • A co on? zeptal se Petr. Nezní tu náznak sourozeneckého soupeření? V Ježíšově poznámce zaznívá výtka: Proč se o to staráš?
  • Pane, vyrostu někdy z pocitu rivality, kdy chci být středem pozornosti? Kéž mnou tvoje láska proudí nezištně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Začalo se říkat …“ V jedné povídce C. S. Lewise vytýkají hlavní postavě, která připomíná Krista, jeho jednání s druhým člověkem. On odpovídá: „Nikomu neříkám jiný příběh, než jeho vlastní.“ Ať se dokážu neplést do toho, co se děje mezi druhými lidmi a Bohem.
  • Neříká mi to, co mě svádí k neužitečným spekulacím o životě nebo jednání druhých lidí, nakonec něco o mně samé/m?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kdo byl ten učedník, kterého Ježíš miloval, nevíme, ale známe jeho vzpomínky, které tvoří základ Janova evangelia. On je autoritou stojící za tímto vyprávěním o Ježíšovi a o jeho pokračující přítomnosti mezi křesťany. Poděkuji mu a budu prosit, abych i já dokázal/a věrně hlásat křesťanský příběh – ať už jako rodič nebo učitel nebo v obyčejných rozhovorech s přáteli.
  • Dobrý Bože, tys řekl: „To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremiáš 29,11). Přijď, Bože, když tě volám. Buď mým stálým průvodcem a přítelem.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku