User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 16,23-28

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To vše jsem vám říkal obrazně. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit obrazně, ale otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. V ten den budete prosit ve jménu mém a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a jdu k Otci."

Jan 16,23-28
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pocítím možná tendenci soustředit se v tomto úryvku na Ježíšův slib, že dostanu všechno, oč požádám v jeho jménu. Uvádí mě to do rozpaků. Často jsem se totiž modli/a a nedostal/a. Dnes se proto zaměřím na ústřední pravdu, kterou mi Ježíš sděluje: Otec mě má rád. Nechám v klidu působit tuto myšlenku ve svém srdci. Můj Otec mě má rád.
  • Možná se tím má modlitba promění. Když vím, že mě má Otec rád, mohu mu přednést všechny své starosti, aniž bych mu předepisoval/a řešení. Nebude nejlepší svěřit je všechny do jeho starostlivé péče? Pane, zkusím pustit svou potřebu jistoty a kontroly a otevřu své srdce tvé laskavé přítomnosti a tvému působení ve mně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co Ježíše motivovalo? Zdá se, že pro něj byl nejdůležitější vztah k Bohu Otci.
  • Dokonce i na kříži si byl vědom Otcovy přítomnosti.
  • Slyšíte v tomto úryvku Janova evangelia Ježíšovu touhu, abychom i my měli tak důvěrný vztah s jeho Otcem?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš říká: „Proste, a dostanete, aby vaše radost byla úplná.“ Může se stát, že ztratíme důvěru ve smysl svých proseb. Ale Ježíš naše prosby očekává. Prosba z celého srdce obrácená k Bohu vždycky něco přínáší. Někdy to, oč žádáme, nebo prostě Boží podporu, s jejíž pomocí se dokážeme vyrovnat s danou situací a i v obtížích dále růst.
  • Ježíš mluví o radosti. Zažil/a jsem někdy lásku, o které mluví? Odkud má radost pramení? Kdy jsem naposledy prosil/a o radost? Vzpomeňte si na pěkné a radostné chvíle a prožijte si je znovu a poděkujte za ně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš se ze všech sil snaží nám objasnit, že Bůh nás miluje natolik, že není nic, co by nám nedaroval, je-li to pro naše dobro a pro dobro lidstva. Bůh pro nás nechce nic menšího než naše skutečné štěstí – plnost naší radosti. Ježíš nás znovu ujišťuje, že je přesně v tomto smyslu zrcadlem Otce, a že neexistuje nic, co by Otce potěšilo víc, než naše důvěra v jeho bezpodmínečnou lásku. Celá Ježíšova osoba vstupuje do světa, aby zrcadlila tuto Otcovu lásku k nám; a nyní, kdy je jeho poslání splněno, se Ježíš vrací zpátky k Otci.
  • Představte si, jak se vás Bůh ptá: „Budeš ochoten/na uvěřit, že tě miluji nekonečnou láskou?“ Co mu odpovíte?
  • „Hle, vyryl jsem si tě do dlaní” (Izaiáš 49,16).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V okamžiku, kdy Kristus zemřel na kříži, se chrámová opona v Jeruzalémě roztrhla vedví. Byla to velmi symbolická událost. Opona byla bariérou oddělující velesvatyni od zbytku chrámu a bránící lidem vstoupit do Boží přítomnosti. Okamžikem Kristovy smrti se cesta do Boží přítomnosti navždy otevřela. V modlitbě se můžeme v Ježíšově jménu obracet přímo k Bohu.
  • Nemusíme si dělat starosti o to, co říkat nebo jakým jazykem mluvit. Podstatné je, že se modlíme. Prorok Izajáš, inspirovaný Bohem, napsal: „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším“. Izajáš nás nabádá hledat Hospodina, dokud je možno ho najít, volat jej, dokud je blízko. Po smrti už nemůže být žádné hledání a nacházení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sám Otec vás miluje. Právě tady se zapojuji do vnitřní dynamiky Nejsvětější Trojice. Jako je Ježíš spojen s Otcem skrze Ducha svatého, tak jsme s ním spojeni i my, protože Ježíš je náš bratr.
  • V modlitbě často o něco prosíme a někdy se nám dostane odpovědi zcela přímo. I když se ale zdá, že se tak nestalo, žádná modlitba – tak jako žádný skutek lásky – není marná. Pravým darem modlitby je vždy Otcova láska, kterou dostáváme bez ohledu na to, oč žádáme. Jsme stále obdarováváni Ježíšovým Duchem, který je činný v našich životech a naší lásce. Vždy prosíme v jeho jménu, neboť víme, že v jeho jménu nás Bůh vždy vyslyší, povzbudí a nasměruje, že nás má rád.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Prosit Boha o něco v Ježíšově jménu není totéž, jako žádat ve jménu svém. Musíme Ježíše zapojit do našeho rozhodování a snažit se vidět věci jeho očima. Pokud to tak děláme, překračujeme sebe samé a otevíráme se vůči Boží vůli. Bůh nám nemusí dávat přesně to, co žádáme, ale nikdy se nestane, že by nám nedal, co potřebujeme.
  • Ježíš hovoří docela samozřejmě o tom, že přichází od Otce do světa a že se zase ze světa vrátí k Otci. Vnímám, že mě Bůh v životě laskavým způsobem doprovází a že se mnou bude i v životě budoucím?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Žádat o něco v Ježíšově jménu znamená prosit o něco, co přispívá k uvádění Boží vlády do světa. Budu se tedy modlit: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
  • Boží království není z tohoto světa, protože se neřídí jeho hodnotami. Je naopak všude tam, kde lidé žijí podle blahoslavenství, naslouchají Ježíšovi a žijí podle jeho učení.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku