User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 7,15-20

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci."

Matouš 7,15-20
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní digitální svět je plný různých guru, kteří zaručují okamžitá řešení problémů všeho druhu. Až se příště setkám s některým z těchto „falešných proroků“, budu se snažit podívat pod atraktivní povrch a zkoumat spíše plody než sliby.
  • Tento úryvek připomíná podobenství o fíkovníku, který nenesl ovoce. Majitel stromu nařídí zahradníkovi, aby ho pokácel, ten však prosí o další rok strpení a péče a majitel souhlasí. Darovaný čas však není nekonečný. Nevíme, kolik času každému z nás v životě zbývá. Modlíme s, abychom neztráceli smysl pro důležitost každé chvíle.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak se mě tento úryvek dotýká? Nesoudím knihy podle obalu?
  • Možná je tento úryvek pozváním, abych se znovu s vděčností podíval/a na nadání a dary, které jsem dostal/a, a abych prosil/a o schopnost používat je ke službě druhým lidem.
  • Ježíš často žádal lidi, aby jej posuzovali podle jeho činů.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš používá bohatých obrazů: vybaví se nám například vlci, stromy, ovce a ovoce. Kdybych měl/a s Ježíšem mluvit v obrazech já, k čemu bych přirovnal/a svůj život?
  • Když se v modlitbě přibližuji k Ježíšovi, uvědomuji si, že on je zdrojem pravdy a smyslu. Jiní vůdcové také mohou inspirovat a povzbuzovat, ale já věřím Ježíšovi jako Pravdě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Určité mezi lidmi rozšířené zprávy přitahují pozornost, ačkoli nemusejí odpovídat evangeliu. Některé prorokují zkázu a temnotu, jiné vykreslují budoucnost spíš v liberálním duchu. Mnozí učitelé v dějinách lidstva hlásají své vlastní poselství, opravdoví proroci učí autentické Kristově cestě. Máme být bdělí a ostražití, uvažovat a rozpoznávat, co je pravdivé.
  • Strom se nestane špatným přes noc, spíše začne vyhnívat zevnitř a nějaký čas trvá, než se to projeví navenek. Zvnějšku tedy může vypadat dobře, ale pak si všimneme, že ztrácí plodnost. Někdy ztratíme směr, když se k nám vplíží něco drobného a svede nás z cesty. Na druhou stranu růst v  dobrém je zcela zjevný. Máme schopnost být dobří a Pán touží po tom, abychom ji rozvíjeli. Lidé nás poznají po ovoci.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nás varuje před falešnými proroky a dává nám velice konkrétní a praktické pravidlo rozlišování: poznáte je po ovoci. Svět je dnes zmatený, plný nejrůznějších návodů na štěstí a blahobyt a zároveň plný utrpení a osamělosti. Musíme rozlišovat mezi špatnými a dobrými proroky. Budu prosit o dar prozíravosti a moudrosti.
  • Mohou mě zarážet Ježíšova slova o soudu: strom, který nenese ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Chce tím říci, že jeho výzva, abych nesl/a dobré ovoce, je velice naléhavá.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovi je zcela jasné, co se děje nebo může dít v lidských srdcích. Často dokážu zpozorovat, že v srdci druhého člověka působí zlá hnutí, ale dokážu si je uvědomovat i u sebe?
  • Co kdybych byl/a ovocným stromem? Jaký druh stromu a ovoce by to byl? Jaké velikosti a barvy? Pane, ať nesu v době sklizně dobré ovoce!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Mnohé názory jsou velice přitažlivé, ačkoliv neodpovídají evangeliu. Někteří lidé věští zánik a zkázu, jiní zase horlí pro nevázanou svobodu. Praví proroci učí cestu Kristovu, falešní učitelé, a není jich v historii lidstva málo, hlásají sebe. Ježíš nám připomíná, že máme být pozorní a bdělí, abychom dokázali rozlišovat, co je správné.
  • Strom neztrouchniví přes noc. Rozklad obvykle začíná uvnitř, a to dlouho před tím, než se projeví navenek. Vnějškově se zdá být všechno v pořádku, ale už je patrné, že se ztrácí plodnost. Naproti tomu růst dobra je zřejmý. Je v nás ukrytý potenciál dobra a Pán chce, abychom ho rozvíjeli. Lidé nás poznají po ovoci.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Svatý Pavel píše o „ovoci Ducha“ (Galatským 5, 22-23) a vyjmenovává lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání jako znamení Božího působení. S Bohem přezkoumávám tyto vlastnosti a děkuji za ně tam, kde je u sebe nacházím, prosím o jejich posílení a o to, abych viděl/a, jakým způsobem mám naplňovat své učednictví.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku