User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 7,6.12-14

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!"

Matouš 7,6.12-14
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Projít úzkým průchodem vyžaduje soustředění a vytrvalost. Znamená to neztrácet čas na širších a atraktivnějších cestách. Odsouvat stranou rozptýlení a pokušení, s nimiž se během života setkáváme, nás vede k Boží výšce, šířce a hloubce.
  • Dokážu si dnes dát pozor na pokušení scházet na vedlejší cesty, které mě odvádějí od mého konečného cíle? Dokážu se modlit o milost, abych jim odolal/a?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Možná jsme nikdy nepotřebovali varování před falešnými proroky více než dnes, kdy nás internet a další média zaplavují tolika nepravdami. Falešné proroky poznáme podle toho, k čemu jejich slova vedou. Pokud působí pokoj a lásku, pak jim můžeme věřit. Pokud končí nenávistí, hněvem a kriticismem, musíme je přijímat s obezřetností.
  • Pane, ukaž mi pravdu a veď mě k ní.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim.“ Budu o tom chvíli uvažovat. Jak jiný by byl svět, kdyby všichni jednali podle tohoto Ježíšova příkazu. Pouvažuji nad tím, jak jednám se členy své rodiny, s přáteli, spolupracovníky, s cizími lidmi, s lidmi na okraji společnosti. Jak by se mé chování změnilo, kdybych s nimi chtěl/a jednat jako Ježíš?
  • Poprosím Ježíše, aby mi pomohl zastavit se a na chvíli uvažovat, než se k někomu obrátím s nervózním chvatem. Chtěl bych, aby takto jednali druzí se mnou?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Připomeňme si podobná slova z 5 Mojž 30,19: „Předkládám ti život, nebo smrt … Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo.“ Poprosím Boha, aby mi ukázal směr mého života.
  • Úzká brána. Je to náročná výzva, ale útěchu mi poskytují slova z druhého Petrova listu: „…Pán … je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vzpomeňte si na chvíle, kdy se s vámi jednalo s respektem a na chvíle, kdy ne. Jaké to bylo? Promluvte si o těch dvou zkušenostech s Ježíšem.
  • Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste s někým jednali s respektem, a na chvíle, kdy ne. Jak jste se cítili? Promluvte si o tom s Ježíšem.
  • Možná zápasím se vztahem, ve kterém se chci chovat s úctou, a je to pro mne těžké. Promluvte si s Ježíšem o té situaci.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co by pro vás mohla znamenat Ježíšova „úzká brána“?
  • Nepotřebovali byste v některé oblasti svého života trochu víc disciplíny? Například střídmosti, způsobu života a lásky, který něco stojí, ale v těžkých situacích pak nese dobré ovoce?
  • A pamatujte, že křesťanský sebezápor jako půst a modlitba nás osvobozuje k tomu, abychom nesli více dobrého ovoce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Snadný přístup k dobrým věcem a úspěch nás mohou vést k nenasytnosti. Falešní bohové získají převahu a my ztratíme směr. Když se nám daří lépe než jiným, neznamená to, že jsme lepší v tom podstatném, o co opravdu jde. Abychom poznali Boží štědrost a přízeň, musíme vycházet z dobrých hodnot a musíme si udělat dost času na hlubší reflexi.
  • Široká a snadná cesta přitahuje, ale nevede k životu. Ježíš je cestou a vstupní branou k životu. „Já jsem dveře k ovcím… Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet a vycházet a najde pastvu.“ (Jan 10,7-9). Pane, pomoz mi, ať jsem tvým dobrým učedníkem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Jednej s druhými tak, jak bys chtěl/a, aby oni jednali s tebou.“ Zlaté pravidlo je jednoduché, ale náročné. Shrnuje učení zákona a proroků. Ačkoliv je naprosto rozumné, asi podle něj nikdy nedokážeme zcela žít. Není to zásada právní, ale pravidlo lásky. V Matoušově evangeliu nás Ježíš vybízí, abychom milovali druhé jako sebe.
  • Je to cesta, která vede k životu, a přesto na ní musíme procházet úzkou branou sebezáporu a nesení svých denních křížů. Budu prosit, abych to dělal/a rád/a a s vnitřním pokojem a následoval/a při tom svého bratra Ježíše.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tyto tři Ježíšovy výroky nejsou vzájemně propojeny a mohly být vyřčeny v různých okamžicích. V prvním odkazuje formulace „co je svaté“ na tělo (a krev) předkládané při židovských obětech. Celý výrok se zdá mluvit o zachování celistvosti všeho, co je posvátné. Prostřední rčení je zopakováním zlatého pravidla, které se v nějaké podobě vyskytuje ve všech velkých náboženstvích. Zde je vysloveno v pozitivní formě: „čiň druhým“, spíše než „nečiň druhým“. Ježíš žádá aktivní a angažovanou lásku. Třetí výrok poukazuje na obtížnost křesťanské cesty k věčnému životu – výrok, který je třeba vyvážit jinými jemnějšími Ježíšovými slovy. Dokážete si vybavit některá z nich?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nedbat na svou osobní zodpovědnost a jít s davem je svůdné. Volba mezi dobrem a zlem nebývá snadná a často ji musíme konat sami. Ukazuj mi, Pane, cestu, která vede k tobě. Ať po ní jdu s radostí, i když bude někdy těžká.
  • Dary, které všichni od Boha dostáváme, nesmíme promarnit nebo nechat nepovšimnuté. Máme je užívat ke službě druhým lidem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Blahobyt a úspěch mohou vést k touze mít stále víc. Vyhrávají pak falešní bůžkové a ztrácíme směr. Daří-li se mi dobře, neznamená to, že jsem dobrý/á v tom podstatném. Bez správně nastavených hodnot a bez dostatku času k zamyšlení můžeme minout Boží cestu.
  • Široká a pohodlná cesta bývá snadná, ale nevede k životu. Cestou a branou k životu je Ježíš. ‘Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím …Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet a vycházet a najde pastvu’ (Jan 10,7-9). Pane, pomoz mi být tvým dobrým učedníkem.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku