User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 20,11-18

Po přečtení

Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: "Ženo, proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: "Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: "Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: "Rabbuni!" - to znamená "Mistře". Ježíš jí řekl: "Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: "Viděla jsem Pána!" - a toto že jí řekl.

Jan 20,11-18
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie Magdaléna čekala u hrobu a plakala nad ztrátou Ježíše. Hledala ho, ale on ji našel a všechno se změnilo. Jsou chvíle, kdy nevíme, kde hledat. Kéž máme trpělivost čekat a dovolíme ti, Pane, abys nás překvapil.
  • Marie Magdaléna byla oslovena jménem a v tu chvíli poznala Ježíše. Ježíš už nebyl nějaký lidský zahradník, ale Božský zahradník, její Pán a Spasitel. Na rozdíl od Edenu nebo Getseman to byla zahrada, kde se všechno stalo novým. Pane, jsou chvíle, kdy lpíme na minulosti kvůli vlastnímu bezpečí. Kéž máme otevřenost, abychom umožnili vzniknout novému.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Společným tématem všech příběhů o vzkříšení jsou potíže, s nimiž se učedníci nejprve setkávají při poznávání vzkříšeného Ježíše. Považují ho za zahradníka, cizince, ducha. Proč tomu tak je? Co brání tomu, aby Ježíše viděli i ti, kteří ho znali?
  • V ranním pološeru Marie nepoznala, kdo k ní mluví, dokud ji někdo neoslovil jménem. Představte si na místo ní sebe: hledáte Ježíše v tichu úsvitu, dáváte se mu poznat, slyšíte jeho hlas, který volá vaše jméno. Dostává se jí nejen útěchy, ale i poslání, které pramení ze vztahu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marii přirozeně pohlcuje její zármutek, pocit ztráty a celkový zmatek. Ať je má modlitba časem tichého naslouchání, abych v ní zaslechl/a své jméno, které s láskou vyslovuje ten, který mě chce vést k plnému životu.
  • Ježíš nám často klade jednoduché otázky, abychom si uvědomili, jak se nám vede a co hledáme. Poslouchám, jak se mě s láskou ptá: „Jak se ti daří? Ale doopravdy. Co doopravdy chceš?“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš se na mě dívá a vyslovuje mé jméno. Slyším ho? Vnímám v jeho slovech hloubku jeho lásky ke mně?
  • Dostává se mi nějakým způsobem požehnání. Uvědomuji si, že mám zároveň předávat to požehnání druhým? „Jdi a řekni jim.“ Pouvažuji nad tím, jak se v mém životě projevuje evangelium a poděkuji za to.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie hledala Ježíše, dokonce s ním mluvila, ale nepoznala ho, dokud ji nezavolal jménem. Ježíš už dříve řekl: „Já jsem dobrý pastýř a mé ovce znají můj hlas.“ Budu prosit, aby rostla má důvěra k Ježíšovi a k tomu, k čemu mě volá. Slyšet a poznávat jeho hlas mi přináší radost.
  • Zmrtvýchvstalý Ježíš nás posílá hlásat zprávu o jeho vzkříšení druhým. Marie je první hlasatelkou této dobré zvěsti. I já mám šířit zprávu o velikém vítězství dobra nad zlem a života nad smrtí. Jak? Hlavně svým přístupem k životu a způsobem života. Chci ukazovat své přesvědčení, že život a dobro jsou mocnější než smrt a zlo.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • S papežskou encyklikou Laudato Si se můžeme začít dívat na svět novým způsobem. Slova z dnešního evangelia: „myslela si, že je to zahradník“, mohou nabýt hlubokého významu. Můžeme Ježíše chápat jako velkého zahradníka, který pečuje o své stvoření a prosí nás, abychom jej i my respektovali a těšili se z něj.
  • Každý den mohu strávit chvíli v modlitbě s Ježíšem jako zahradníkem světa. Poděkuji mu za krásu Země a zeptám se ho, jak se dívá na její znesvěcování. Mohu s ním plakat, jako on plakal nad mrtvým Lazarem a nad Jeruzalémem. Poprosím ho o nové oči a o nové srdce plné úcty ke všemu, co existuje. Když se stanu přítelem Země jako on, prohloubí se tím naše vzájemné přátelství. Spolu budeme chránit životní prostředí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie – a všichni další po ní – se musejí naučit, že vzkříšený Ježíš je jiný, než byl před ukřižováním. Musejí s ním teď komunikovat jiným způsobem.
  • Ježíš jí říká, co má dělat i každý křesťan: aby šla a řekla ostatním učedníkům, že viděla Pána. A když to Marie dělá, nepředává nauku, ale zkušenost. K tomu jsme povoláni i my.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní text nám ukazuje cestu z temnoty nevíry přes částečnou víru až nakonec k víře dokonalé. Mariin zrak je zahalen zklamáním, žalem a nevýslovnou ztrátou. Zvuk Ježíšova hlasu a vyslovení jejího jména jí však dává uvidět nově. Poznává Ježíše a je naplněna nadějí a radostí.
  • Pane, velikonoční událost mě vybízí opustit hrob své sebestřednosti a beznaděje. Mám dál kráčet životem ve světle Velikonoc. Dej, abych v našem zšeřelém a roztříštěném světě svědčil/a o tvé vzkříšené přítomnosti. Kéž moje skromné snahy o podporu druhých a o solidaritu umožní i ostatním lidem vstát z hrobů a žít.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak dobře v této scéně poznáváme Marii Magdalskou! Zdrcená žalem ze ztráty milovaného Ježíše stojí zoufalá a bezradná u prázdného hrobu. Podívejte se, jak Ježíš promění její zármutek v radost, trápení v potěšení, jednoduše tím, že ji osloví jménem. Její milovaný žije! A co víc, pověřuje ji posláním – má říci ostatním učedníkům: „Viděla jsem Pána“. To je svědectví, které jsme i my povoláni předávat světu.
  • Společným tématem všech příběhů o vzkříšení jsou obtíže učedníků vzkříšeného Ježíše při prvním setkání poznat. Považují ho za zahradníka, cizince, přízrak. Proč tomu tak je? Co brání dokonce i těm, kdo Ježíše znali, „vidět“?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie pláče kvůli tomu, co zde není, a slzy její jí ztěžují rozpoznat, kdo zde je. Velikonoce nás neosvobozují jen od našeho hříchu, ale volají nás za hranice našich v dobré vůli naučených návyků, našich smysluplných projektů, našich osobních hodnot. Ježíš se nás ptá: „Koho hledáte?“ a vyzývá nás, abychom dovolili svým nadějím najít opravdový život. Chce nás obohatit a pomoci nám pochopit, kde se v našich životech projevuje jeho Duch.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nemáme někdy dojem, jako by byl Pán vzat pryč? Modlitba a křesťanský život se mohou zdát fádní, vyprahlé a obtížné, instituční skandály určitě vysávají energii církve. Ale Ježíš je vždy nový, je součástí modlitby a křesťanského života každého z nás. Nemáme se držet „starého Ježíše“, ale kráčet s ním, jako on kráčí novou cestou života a modlitby s námi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovi učedníci kráčejí cestou ze tmy nevíry k částečné a nakonec dokonalé víře. Mariin zrak je zastřený zklamáním, smutkem a nevypověditelnou ztrátou. Zvuk Ježíšova hlasu a oslovení jménem jí však otevírá oči. Poznává ho a získává novou naději a radost.
  • Pane, Velikonoce mě vedou k tomu, abych opustil/a hrobku svého zaujetí sebou a beznaděje. Mám se dívat velikonočníma očima. Ať v současném zraněném a zatmělém světě nesu svědectví o tvém vzkříšení. Kéž dokážu aspoň trochu přispět k tomu, aby ji i jiní lidé vstali ze svých hrobek a žili.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie její slzy brání, aby viděla, kdo ten muž vlastně je. Neposlouchá, a tak nepoznává jeho hlas. Teprve když on vysloví její jméno, ona konečně slyší, vidí a věří. Co mně brání slyšet Ježíšův hlas?
  • Ježíš se chce setkat s učedníky, kteří ho opustili. Chce, aby věděli, že jsou stále jeho bratry a sestrami. Chce, aby věděli, že jeho Otec je stále i jejich Otcem. Chce, aby věděli, že je jim odpuštěno.
  • Marie v ranním polosvětle nerozeznává, kdo s ní mluví, až do okamžiku, kdy je oslovena jménem. Představte si na jejím místě sebe: hledáte Ježíše v tichu svítání, dáváte mu o sobě vědět, slyšíte, jak jeho hlas volá vaše jméno… Marii se nedostává jenom útěchy, ale i poslání, jež pramení ze vztahu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku