User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 13,24-30

Po přečtení

Ježíš předložil zástupům jiné podobenství: "Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní - a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'"

Matouš 13,24-30
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Moc nechápeme, proč Bůh neintervenuje a neodstraní plevel, který brání v růstu obilí. Ale Boží moudrost je nechává růst společně. Budu prosit o moudrost a odvahu, vyrovnávat se zlem ve světě, které mě i druhé lidi tolik bolí.
  • Ti udělal nepřítel. Ve světě i v mém srdci probíhá boj mezi dobrem a zlem a já budu prosit o milost bojovat na straně dobra i za cenu osobní oběti. Na konci bude mít hlavní slovo Bůh a jeho spravedlnost.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Máme zde velký příklad Boží trpělivosti a lásky. Jak já nakládám s nedokonalostmi svými a druhých? Dokážu žít s omezeními svými a druhých lidí?
  • Během postní doby prosme Boha o pomoc v těchto oblastech života a vnímejme, jak nám Bůh pomáhá ve vztazích k nám samým a k druhým lidem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tváří v tvář velkému zlu, které působí škodu Kristovu království, se mnohdy ptáme: „Má Bůh věci opravdu pod kontrolou? Ví, co dělá?“ Jako bychom vyžadovali dokonalý stav věcí, kterého ovšem nebeské království ještě nedosáhlo.
  • Ale Ježíš nám říká, že jeho věc se prosadí teprve v průběhu pomalého růstu, který bude mít své „nahoru a dolů“. Síly zla („nepřítele“) budou zbaveny moci jen postupně. Pokusy o okamžité odstranění zla dokonce mívají za následek vedlejší škody. Potřebujeme prostě trpělivost a důvěru, že Pán stvoření má věci pevně ve svých rukou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Míváme dojem, že dokonalosti dosáhneme tak, že si uvědomíme své chyby a pak je svým úsilím vykořeníme. Když si však lépe uvědomíme Ježíšův přístup k naší omezenosti a hříšnosti, naučíme se přijímat svá omezení a slabosti, jako například Ježíš přijal Zachea (Lk 19,1-10). Když nepřijmeme své slabé stránky, zůstaneme k nim připoutáni a nedokážeme docenit plnost života, kterou nám Ježíš dává.
  • Buďte s Ježíšem, ať vás naučí nechávat růst plevel spolu s pšenicí a nesnažit se ho vytrhat. Jinak byste se mohli minout se vším, co je ve vašem životě dobré a krásné.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jsme frustrováni a vyváděni z míry přítomností zla ve světě. Je to jeden z našich největších problémů. V tomto podobenství nám Ježíš říká, že zlo je dílem nepřítele: zápas mezi dobrem a zlem je zápasem na život a na smrt, ale my můžeme být klidní, poslední slovo bude mít Bůh. Není snadné tomu věřit, protože se nám zdá, že to, co vidíme, tomu nenasvědčuje. Budeme proto prosit o dar víry v to, že Bůh je spravedlivým a mocným soudcem.
  • Kde v tomto velkém zápase mezi dobrem a zlem stojím já? Jsem pasivním divákem, kritizuji z pohodlného křesla, jsem konzument, který se stará jen o své? Nebo jsem Božím spolupracovníkem a snažím se hlásat a šířit jeho království pravdy, spravedlnosti a pokoje?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • I když v červenci většina plodin ještě roste, dej, Pane, ať jsme bdělí, jako byl onen hospodář. I v mém vlastním srdci roste mezi stébly pšenice plevel. Kéž mám však také trpělivost, a to nejen s vlastním plevelem, ale i s plevelem druhých. V přijetí své vlastní nedostatečnosti mohu přijímat také nedostatečnost druhých.
  • Dokonce i církev může být „smíšenou“ organizací – s pšenicí i plevelem vypadajícími prakticky stejně, rostoucími hned vedle sebe. Můžete v ní potkat lidi, kteří se navenek zdají být věrnými učedníky, ve skutečnosti však jimi nejsou. Srdce se pozná po ovoci – mohou vypadat jako pšenice, plodí však jen plevel. Pane, kéž nejsem mezi nimi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Bůh je trpělivý a ohleduplný „hospodář“. Pečlivě se stará a pečuje o „dobré semeno“, které zasel. Neohrožuje jeho růst. Má s námi lidmi trpělivost. Podporuje náš osobní a duchovní růst a má radost, když neseme hodně ovoce.
  • V lidském životě a ve světě vedle sebe koexistují dobro a zlo. Nic a nikdo není perfektní. Potřebujeme odpuštění a vykoupení. Pane Ježíši, znáš mé silné a slabé stránky, pomáhej mi nést bohatou úrodu dobrých skutků k větší slávě tvého Otce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Neseji si náhodou sám/sama plevel do svého srdce? Nekazím někdy vědomě něco druhým lidem? Nejsem někdy sám sobě nepřítelem, když vím, co mám dělat, a nedělám to? Budu prosit o odpuštění toho, co při modlitbě v Božím světle uvidím.
  • ‘Koukol’ se někdy nazývá ‘falešné obilí’. Teprve v době žní dokáže hospodář odlišit pravé od falešného. Ježíš říká, že dobro a zlo jsou v tomto světě i v nás samých promíchané. Musíme být trpěliví s druhými i se sebou: nikdo z nás není dokonalý.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pane, i na poli mého srdce roste směsice obilí a plevele. Některý plevel má hluboké kořeny, jako například mé osobnostní vady. Nauč mě vůči nim trpělivosti. Uč mě, prosím, trpělivosti také s chybami druhých lidí. Kdybych se je snažil/a vytrhat, napáchal/a bych víc škody než užitku.
  • První křesťané se cítili malí a nepočetní oproti nesmírnému světu nevíry. Mnozí věřící se podobně cítí i dnes, ohrožení nebo nedůležití. Ježíšův obraz malého semene nás může povzbudit. Roste, protože Bůh mu dává růst. Bůh nechá své království vyrůst do plnosti a každý v něm najde své místo.
  • Hospodář odhaluje zlovolný čin, ale nereaguje unáhleně. Je připraven čekat na příhodnou chvíli, protože ví, že zatímco semenáčky jsou od sebe k nerozeznání, dospělé rostliny se budou jasně lišit jedny od druhých. Když předkládám Bohu svůj život, připomínám si, že mým úkolem není soudit se a už vůbec ne v tuto chvíli.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku