User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 7,36-50

Po přečtení

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: "Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká - že je to hříšnice!" Ježíš mu na to řekl: "Šimone, rád bych ti něco pověděl." On na to: "Jen mluv, Mistře!" "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?" Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, komu odpustil více." Řekl mu: "Správně jsi usoudil." Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: "Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje." Jí pak řekl: "Jsou ti odpuštěny hříchy." Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: "Kdo je to, že i hříchy odpouští?" On však řekl ženě: "Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!"

Lukáš 7,36-50
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tento úryvek nám jistě dává mnoho podnětů k přemýšlení, stejně jako tehdy hostům u farizeova stolu. Když slyšeli, jak prohlásil, že ženě jsou odpuštěny hříchy, vedlo je to k zamyšlení nad tím, kdo Ježíš vlastně je. A důvod odpuštění? Její velká láska.
  • Neřekla ani slovo. Její činy a tiché slzy mluvily hlasitěji než slova. Jeden francouzský mystik řekl výstižně: „Některé věci lze vidět jen očima plnýma slz“. Svatému Ignáci z Loyoly ke konci života lékaři zakázali sloužit mši svatou, protože když ji sloužil, proléval při ní mnoho slz útěchy a ty mu kazily zrak!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Farizeus zve Ježíše k sobě domů na hostinu, ale zachovává vůči němu chladný odstup. Není srdečný a přátelský, podezíravě ho sleduje. Žena, údajná hříšnice, se nechá vést svou obrovskou vděčností Ježíšovi za jeho odpuštění a uzdravení.
  • Podle tohoto úryvku platí v Ježíšových očích víc velkorysá láska a otevřené srdce než legalismus, přílišné lpění na předpisech a přísné posuzování. Pane, ať mi racionální chlad nezmrazí srdce. Ať je mé srdce jako srdce tvé.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zdvořilost farizeje Šimona zakrývala a maskovala odmítavý soud vůči té ženě. Ale ta se nenechala odradit. Ježíš do farizeje viděl: „Šimone, musím ti něco říct.“ Mohu Ježíšovi důvěřovat a dovolit mu, aby řekl, co mi chce říct. Vím, že bude hovořit s láskou a že mě v mém hledání života bude pomáhat.
  • Ježíš vnímá, co se děje ve farizeovi i v oné ženě. Ve „špatné“ ženě vidí projevy milosti a v „dobrém muži“ zase zatuhlý odpor. Prosme Ježíše, abychom byli schopní vnímat, kde v našem životě působí Bůh, a měli dost milosti dělat, co si Bůh přeje.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Poněkud výstřednímu gestu té ženy moc nerozumíme, ale prostě jím chtěla vyjádřit své poděkování za všechno, co asi od Ježíše dostala. Naproti tomu Šimon neznal vnitřní hnutí jejího srdce a soudil ji podle vnějšího povědomí, které o ní měl. Ježíš se namáhá ukázat Šimonovi hlubší smysl jejího jednání, a jak moc si ho váží.
  • Nesoudil vás někdy někdo neoprávněně za nějaké vaše jednání? Bývá to zraňující. Vždycky můžeme prosit Pána, aby nám pomáhal nesoudit druhé překotně. Laskavé smýšlení o druhých je projevem ducha vnitřní svobody.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vidíme, jak se Boží milosrdenství přibližuje až na samou hranici skandálního: musíme je vážně zkoumat, abychom dokázali proniknout do jeho hlubin. Právě to slavíme v tomto Roce milosrdenství: totiž že v Ježíši vidíme skutečnou povahu Otcova milosrdenství.
  • Jaká by byla moje reakce, kdybych byl/a oním farizeem nebo některým z ostatních hostů? Byl/a bych také pohoršen/a ženiným chováním a Ježíšovou reakcí? Nebo si mohu zkusit představit si sebe jako tu ženu neschopnou kontrolovat svou vděčnost. Anebo jako Ježíše, který se rozhodne přijmout toto šokující chování, aby nám pomohl pochopit Boží milosrdenství a postoj k hříšníkům.
  • Prosím, abych byl/a milosrdný/á jako Otec.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vidíme, jak se Boží milosrdenství přibližuje až na samou hranici skandálního: musíme je vážně zkoumat, abychom dokázali proniknout do jeho hlubin. Právě to slavíme v tomto Roce milosrdenství: totiž že v Ježíši vidíme skutečnou povahu Otcova milosrdenství.
  • Jaká by byla moje reakce, kdybych byl/a oním farizeem nebo některým z ostatních hostů? Byl/a bych také pohoršen/a ženiným chováním a Ježíšovou reakcí? Nebo si mohu zkusit představit si sebe jako tu ženu neschopnou kontrolovat svou vděčnost. Anebo jako Ježíše, který se rozhodne přijmout toto šokující chování, aby nám pomohl pochopit Boží milosrdenství a postoj k hříšníkům.
  • Prosím, abych byl/a milosrdný/á jako Otec.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Všimněte si, jak často se v evangeliích mluví o jídle. Někdo dokonce řekl, že se Novým zákonem můžeme “projíst“!
  • Jako ta neznámá žena i já hledám Ježíše a nesu si při tom s sebou svou hříšnost. Svou hříšnost mohu Ježíšovi nabídnout jako svůj dar. Jaký má Ježíš k té ženě respekt: mohl se při jejím dotyku urazit a mohl ji nechat vyhodit. Místo toho jí věnuje všechen svůj čas. I pro mě má spoustu času, kolik jen potřebuji. Všímá si drobných gest – malých doteků lásky prostřednictvím vody, oleje, slz a polibků.
  • Jaké drobné projevy lásky mu dokážu prokázat? Ta žena je prostá, extravagantní, pokorná a má důvěru. Zkusím se od ní něco naučit a přiblížit se Ježíšovi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Farizea překvapuje a šokuje, že Ježíš dovoluje hříšníkovi, aby se ho dotknul. Ještě se musí naučit, že Ježíš přijímá a uzdravuje hříšníky. Zatím ještě nevnímá, že sám potřebuje uzdravení, ale snad se později nad touto událostí hlouběji zamyslí a dojde mu, co teď ještě nechápe…
  • Každý hříšník má budoucnost. Pane, ať nad sebou nikdy nezoufám, když ty nezoufáš nade mnou. Všem je dostupné odpuštění, a čím větší je nějaká potřeba, tím štědřeji na ni Bůh reaguje.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Farizeus Šimon pozoruje Ježíše kritickým okem, uzavřenou myslí a posuzujícím srdcem. Podle něj se Bůh nestýká s hříšníky. Pohrdá ženou, která pro něj nemá jiné jméno než „hříšnice“. Ona však vnímá, co Ježíš potřebuje, a setkává se s jeho soucitným pohledem a nachází úplné odpuštění a pokoj. Naopak Šimon, který si neuvědomuje potřebu odpuštění, zůstává stát mimo.
  • Pane, v omezenosti mé mysli mi připomínej, že na temnotu mého srdce odpovídáš vždycky odpuštěním. Ať tvůj odpouštějící pohled prosvětluje uzavřená místa ve mně, jež potřebují tvou bezpodmínečnou a odpouštějící lásku.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Šimon měl život dobře rozvržený: věděl, kdo si zasluhuje pozornost a jak by měl být poctěn. Pozval Ježíše jako hosta, ale upřel mu zdvořilost; byl ochoten poslouchat Ježíšova slova, ale nebyl hotov přijmout je srdcem. Prosím Boha o pomoc, abych při zkoumání svého života rozpoznal/a a odstranil/a všechny způsoby jednání, v nichž se vzpírám Božímu slovu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku