User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 12,39-48

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete." Petr se ho zeptal: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?" Pán řekl: "Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: 'Můj pán hned tak nepřijde', a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat."

Lukáš 12,39-48
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přijde znovu na konci času. Ale Ježíš nás vlastně nikdy neopustil! „Vždyť já jsem s vámi až do konce věků.“
  • Pane, pomoz mi, ať žiji takovým způsobem, aby pro mne tvůj příchod na konci mého pozemského života neděsil, ale abych se na tebe mohl/a s velkou radostí těšit.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní evangelium nám znovu připomíná, že máme být bdělí a připravení na Kristův návrat. Služebník, který hrubě porušuje své povinnosti, může očekávat tvrdý trest.
  • Ústředním motivem je zde bdělost a pozornost. Je to výzva k zodpovědnosti. Víme-li, co se od nás očekává, budeme voláni k zúčtování, pokud to nebudeme dělat. Je to zneklidňující čtení.
  • Možná musíme tomuto čtení věnovat více pozornosti než útěšnějším textům. Modleme se, aby v nás toto čtení přinášelo své plody, abychom se stávali jemnějšími, moudřejšími a soucitnějšími. zvlášť ve stresových situacích.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci stále nerozumějí, když jim Ježíš říká, že mají být připraveni. Drama Ježíšova podobenství je možná trochu nadsazené. Má to zdůraznit jeho důležitost. Petr zjišťuje, zda se příběh týká přímo jeho a ostatních apoštolů nebo všeobecně vztahu mezi Bohem a Izraelem. Jde o obojí.
  • Podobenství poukazuje na to, že ti, kdo nesou odpovědnost za společenství věřících, se budou zodpovídat za způsob užívání svěřené moci.
  • Za co nesu zodpovědnost já? Naplňuji ji věrně a s láskou? Budu o to prosit.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nám nikdy neříká, abychom se jeho příchodu báli, protože přichází, aby nás spasil. Trvá však na tom, abychom bděli a nebyli zastiženi nepřipravení. Proto chci žít přítomný okamžik tak naplno, jak jen dovedu, a snažím se, seč mohu, vnímat v každé chvíli svého života Boží přítomnost.
  • Prosím o milost uvědomovat si všechny své dary, a o odpovědnost s nimi spojenou. Prosím, aby pro mne byly vždy zdrojem radosti a vděčnosti a nikdy břemenem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nepříjemné události, jako například vloupání, nás překvapují a zanechávají v nás hlubokou stopu. Kdybych býval/a dával/a větší pozor a postaral/a se o lepší zabezpečení, říkáme si. Obvykle se obviňujeme, že jsme nebyli dostatečně bdělí a pozorní.
  • Dnešní evangelium nám připomíná, že náš život má velkou cenu a že mu máme věnovat bedlivou pozornost, abychom se neprobudili příliš pozdě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš ví, že autorita a moc mohou být zneužity. Bůh slyší křik chudých a násilím ovládaných. Mocní musejí otevřít svá srdce a žádat o smíření.
  • Požehnej mé práci, Pane. Ať dokážu být ve všem spravedlivý/á a jednat se všemi lidmi s úctou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní evangelium dále hovoří o bdělosti a připravenosti. Každý den je mikrokosmem života a my jsme povoláni prožívat ho co nejplněji a nejsmysluplněji. „Slávou Boží je živý člověk“, říká svatý Irenej.
  • Ježíš často říká, že člověk, který je věrný a důvěryhodný v maličkostech, je nejvhodnější k tomu, aby se mu svěřily větší věci. Prokazuji i v malých věcech ve svém životě zodpovědnost?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Být bdělý, být připravený znamená reagovat vstřícně na to, jak Bůh působí v mém životě a kolem mne. Budu prosit o to, abych nezpomaloval/a postup Božího království.
  • Boží království znamená pěstování dobrých vztahů a nápravu vztahů narušených. Cokoliv vytváří společenství s Bohem, bude odměněno. Budu prosit, aby mé vztahy byly plné Božího Ducha.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vnímavá bdělost neznamená nervózní úzkostlivost. Spíš je to něco jako naladěné radio nebo správně nakonfigurovaný e-mailový účet připravený k přijímání zpráv. Nemám v životě oblasti nebo aspekty, které bych měl/a jemněji seřídit nebo vyladit? Jak filtruji spamy, které odvádějí mou pozornost od důležitých zpráv?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku