User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 16,12-15

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

Jan 16,12-15
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Slyším Ježíše, jak mi říká, že mi má ještě hodně co dopovězení. Co si o tom myslím? Nemám obavu, co by asi ode mne mohl žádat? Nebojím se mu naslouchat, protože by mi mohl říct něco, co nechci slyšet? Budu prosit Ducha svatého, aby mě vedl k pravdě a pomáhal mi důvěřovat, že cokoli by ode mne mohl Ježíš žádat, bude životodárné.
  •  Vzdám se veškerého odporu. Co mi chceš říct, Pane? Mluv, poslouchám. Budu tiše sedět s Ježíšem a poslouchat, co mi v srdci říká.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co by mi Ježíš chtěl právě teď říct? Co by pro mne bylo ještě příliš silné?
  • Jaké příští věci mi Duch sdělí? Jak s tou pravdou dokážu žít?
  • Vzpomeňte si na slavný citát Nelsona Mandely, že jsme stvořeni k velikosti. Jsem milovaný/á svého Otce!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Duch svatý přišel, aby nás uvedl do celé pravdy. Celá pravda se neslibuje každému z nás osobně, ale celku církve. Pro náš vnitřní pokoj je důležité, abychom důvěřovali církvi navzdory hrozným věcem, které se staly. Kristus je stále s námi, až do konce času.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš v blízkosti své smrti ukazuje svým následovníkům hloubku své lásky k nim. Říká tato slova při poslední večeři se svými učedníky a mocí Ducha je tak utěšuje a posiluje.
  • Pokud máte zkušenost blízkosti s někým v jeho umírání, víte, jak důležité je to, co vám chce říct. Možná si jejich slova, nebo způsob, jak je řekli, nebo své momentální pocity v těch vzácných chvílích pamatujete.
  • Ježíš nás miluje stejnou láskou, jakou Bůh miluje jeho! Dokážu prosit o milost zakoušet do hloubky srdce tuto úžasnou lásku?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovo učení není možné vstřebat najednou a za krátký čas. Duch svatý před námi rozvíjí Boží poselství postupně, v průběhu naší životní pouti, takže k nám může promlouvat v příhodných životních okamžicích. Naše schopnost přijímat to, co nám chce Bůh odhalit a ukázat, může růst. Jsme-li otevřenější, Duch pravdy nám odhalí více, a uvede nás do veškeré pravdy.
  • Ježíš nás chce uvést do Božího života. Ví, jak nesnadno se dokážeme odpoutávat od své minulosti a jak těžko dokážeme důvěřovat v to, co přinese budoucnost. Dokážu s ním o svých obavách mluvit?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tajemství Trojice je těžké vložit do slov. Jedním z důležitých pojmů při úvahách o Trojici je „sdílení“. Všechny osoby Trojice vášnivě sdílejí pravdu a vše, čím jsou. Modlitba nás uvádí do tajemství Boha, tajemství pravdy a tajemství daru. Všechno od Boha je darem; modlitba je pak časem, kdy umožňujeme, aby dar Otce, Syna a Ducha pronikal hluboko do našich životů.
  • Slovy známé modlitby se modlíme: „Ó Věčný a Trojjediný Bože, dnes se ti cele zasvěcuji. Kéž ti po všechny dny svého života pronáším ustavičnou chválu, mé ruce kéž se pohybují v rytmu tvých podnětů, mé nohy ať jsou pohotové ti sloužit, můj hlas ať o tobě bez ustání zpívá, mé rty ať hlásají tvé poselství, kéž moje oči vidí všude tebe a moje uši ať jsou naladěny na vlnu tvých inspirací. Kéž se můj rozum plní tvou moudrostí, má vůle je přitahována tvou krásou, mé srdce okouzleno tvou láskou a moje duše zaplavena tvou milostí. Dej, aby všechno mé jednání sloužilo ke tvé větší slávě a k přiblížení své spásy. Amen.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jádrem tohoto úryvku je tajemství Trojice. Papež František nám připomíná, že „v křesťanském životě se všechno točí kolem trojičního tajemství a ve vztahu k tomuto nekonečnému tajemství se všechno uskutečňuje. Snažme se proto stále držet „tón“ svého života vysoko a připomínejme si k jakému cíli a pro jakou slávu existujeme, pracujeme, zápasíme a trpíme; a k jaké nezměrné odměně jsme povoláni.“
  • Svatý Augustin shrnul jádro víry církve v tajemství Otce, Syna a Ducha svatého prostým výrokem: „Když vidíš lásku (charitas), vidíš Trojici.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Řekl jsi: Nyní byste to nesnesli... Pane, své zásahy plánuješ podle mé připravenosti. Izaiáš říká, že ti, kteří tě očekávají, nabývají nových sil. Kéž se naučím, jak tě očekávat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš k nám stále mluví: modlitba nám pomáhá růst v lásce, přátelství, a v porozumění Božím cestám. Duch nás podporuje, zprostředkovává nám Boží sdělení, pomáhá nám rozpoznat, jak náš způsob života odpovídá tomu, co po nás Bůh žádá, a odhaluje nám, jak ne. Pane, posiluj mou schopnost přijímat a poslouchat tvého Ducha, pamatovat, že tvůj Duch ke mně promlouvá tvým slovem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš představuje Trojici v božských vztazích jako společenství lásky, které může být modelem a vzorem lidské společnosti.
  • Svatý Ignác hovořil o Trojici jako o třech tónech tvořících jeden akord – každý z nich přispívá k celkovému vyznění. Může nám to pomoci v chápání Boží Trojice nebo také ne. Mnohem důležitější je, že tři božské Osoby chápou a milují nás!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš ví, že ho učedníci chápou jen nedokonale. Když jim říká, že jim má ještě více co říci, připravuje je ponenáhlu na další poznávání. Budu prosit o jeho moudrost, abych věděl/a, kdy je dobré mluvit a kdy je lepší čekat a mlčet.
  • Ježíš ví, s jakými obavami opouštíme minulost a jak těžko důvěřujeme tomu, co nám přinese budoucnost. Dokážu si s ním o svých obavách pohovořit?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Není možné osvojit si za krátkou dobu všechno, co nás Ježíš učí. Proto nás v průběhu naší životní cesty Duch svatý postupně vyučuje, vysvětluje a otevírá před námi Boží zvěst, jak to v tu kterou určitou chvíli potřebujeme.
  • Co se mi Duch svatý pokouší sdělit právě dnes?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku