User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 17,1-11

Po přečtení

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě."

Jan 17,1-11
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Poznání Boha není jen rozumové, hlavou. Znamená to intimitu s Bohem, takovou intimitu, jakou mají mezi sebou manželé. Být obklopen touto intimitou znamená zakoušet něco z toho, jaký bude věčný život.
  • Bože, ochraňuj mě i ty, které miluji. Drž mě ve své dlani a vtahuj mě stále hlouběji do svého přátelství.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak je to krásné a tajemné: jsme součástí vztahů mezi Otcem a Synem v lůně Nejsvětější Trojice. Byli tvoji a mně jsi je dal. Otec nás svěřil Synovi. Jistě jsme v dobrých rukou!
  • Ježíš prosí za mne a za nás, aby nás Otec chránil. Na jiném místě Ježíš říká, že ani vlas nespadne z naší hlavy, aby o tom Otec nevěděl, že i vlasy na naší hlavě jsou spočítány. Poděkuji Trojici božských Osob za jejich lásku a péči o mne a o mé drahé.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co Ježíše motivovalo? Jeho vztah k Bohu Otci. Uvědomuji si, že Ježíš je oslaven i ve mně? I mne odevzdal Ježíš svému Otci.
  • Co pro mě znamená, že Ježíš byl poslán Otcem? Co se míní tím, že „věčný život“ je věřit v Ježíše, který byl poslán Otcem?
  • Je mi jasné, jaké dílo mi Bůh dává za úkol? Jaký je smysl mého života?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovo poslání je téměř završeno. Svatý Jan nahlíží Ježíšovo utrpení a smrt v tom nejvelkolepějším okamžiku – neboť Ježíšovým posláním bylo odhalovat v lidské podobě nekonečnou Boží lásku a milost, a to za všech okolností a všem lidem.
  • Tato láska a milost jsou nejzjevnější, když Ježíš na zradu, zapření, zesměšňování, bičování a ukřižování odpovídá láskou a soucitem. Poselství je toto: nic nás nemůže oddělit od lásky a slitování. Ježíš nám tu ozřejmuje vnitřní přirozenost Boha. Veškeré zlo celého lidstva je v srdci ukřižovaného Ježíše přetvořeno.
  • Upřete pohled na Ježíšův kříž a uvažujte, co všechno snášel, aby vyjádřil Boží lásku a milost. „Jeho ranami jste uzdraveni“ (1 Petr 1,24).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dokud dýcháme, máme na zemi za úkol oslavovat Boha. Nikdy není příliš brzy nebo příliš pozdě s tím začít. K čemu mě Pán vybízí dnes?
  • I když se to může zdát troufalé, slova tohoto úryvku mne vybízejí k modlitbě za to, aby ve mně byl oslaven Pán veškerenstva.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Rovněž islám zná Alláha jako jediného pravého Boha, a uznává Ježíše jako Bohem poslaného. Celý svůj život usilujeme poznat Boha prostřednictvím slov a podobenství a skrze svět, který nám svěřil. V žádné fázi však nemůžeme říci, že jsme jej pochopili. Svatý Augustin napsal: Co můžeš plně dokázat, pochopit a popsat, o tom si buď jist, že to není Bůh. Mým lidským posláním je hledat jej všemi prostředky a zůstat hledačem Boha až do dne, kdy mi sám sebe odhalí tváří v tvář.
  • Pane, uvolňuji své tělo, uklidňuji mysl a soustředím se na své dýchání. Pak se vydávám tě hledat, v tichu, teď a tady.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Znát Boha neznamená mít pouze hlavu plnou vědomostí. Znamená to být Bohu blízko jako jsou si blízko třeba manželé. Kdo zažívá takovou blízkost, jako by už zažíval něco z věčného života.
  • Bože, ochraňuj mě a ty, které mám rád/a. Chraň mne ve své dlani a stále více mě vtahuj do přátelského vztahu k tobě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  •  Dostávám privilegium být při tom, když Ježíš mluví se svým Otcem. Stojím na posvátné půdě a naslouchám Ježíšově modlitbě. Pomalu a s úctou si čtu jeho slova. Nesnažím se jim porozumět, ale nechávám je vstoupit do svého srdce.
  •  Všimnu si, že se Ježíš modlí za ty, kdo patří k němu. Modlí se i za mě! Prosí svého Otce, aby mě chránil. Mohu důvěřovat tomu, že Ježíšova modlitba bude vyslyšena. V každé chvíli svého života se na tuto Ježíšovu modlitbu mohu spolehnout. V ní je má ochrana, která mě obklopuje. Sedím tiše s vědomím této skutečnosti.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku