User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 17,20-26

Po přečtení

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

Jan 17,20-26
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova modlitba, aby „všichni byli jedno“, může být špatně interpretována. Tato jednota je něco mnohem většího a hlubšího než uniformita, než lidé vyznávající stejnou víru a dodržující stejné náboženské zvyky. Je to jednota, v níž se dává a přijímá láska, láska, která zahrnuje odlišnost. Ježíš a Otec, ačkoli jsou jedno, zůstávají navzájem odlišní. Učedníci, ačkoli jsou jedno s Ježíšem, si zachovávají svou vlastní identitu a individualitu.
  • Pane, pomoz mi pochopit, že v lásce jsou rozdíly, ale ne rozdělení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Budu se modlit slovy této Ježíšovy modlitby s vědomím veliké výzvy. Totiž že svět uvěří teprve tehdy, když my věřící budeme jednotní.
  • Kdo by si představil, že jsme tak těsně sjednoceni s Nejsvětější Trojicí? Pouvažuji nad tím, že ve mně, i když jsem hříšný/á a nemám dost lásky, přebývá tatáž láska jako v Trojici. Před několik dny mluvil Ježíš o tomtéž a užíval při tom obrazu vinného kmene a ratolestí
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Možná jsem v minulých dnech pochybovala o tom, zda na mě Ježíš při modlitbě ke svému Otci opravdu myslel. Nemodlil jen za své učedníky, kteří tehdy byli s tím? Dnes, v závěru jeho modlitby, je jasné, že se Ježíš modlí i za mne, protože v něj věřím skrze slova jeho prvních učedníků. Poslouchám, co pro mne Ježíš svého Otce žádá. Abych byl/a jedno s ním a s Otcem. Abych žil/a v jednotě s ostatními křesťany. Abych s ním byl/a i v nebi a viděl/a jeho slávu.
  • Jaké myšlenky a pocity vnímám, když naslouchám Ježíšově modlitbě, která je i za mne? Promluvím si o tom s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Byl/a jsem povolán/a k víře skrze něčí slova nebo skutky? Jsem povolán/a k účasti na nesmírném Božím projektu kosmických rozměrů. Vnímám povolání vydávat svědectví o své víře? I skrze má slova a mé činy mohou druzí uvěřit v Krista. Jak se na tom podílím?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když přemítám o těchto slovech, dokážu vnímat něco z hloubky Ježíšovy lásky k Otci? Ježíš touží, abychom byli jedno, abychom ho znali a svědčili o jeho lásce k nám tím, jak žijeme a jak se k sobě chováme.
  • „Nejmilosrdnější Vykupiteli, příteli a bratře, ať tě jasněji poznávám, ať tě více miluji a těsněji následuji“ (svatý Richard z Chichesteru).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Skrze dokonalou lásku ke svým křehkým učedníkům nám Ježíš dává poznat Boha. Podle vzájemné lásky učedníků pak i ostatní lidé poznají, že je poslal Ježíš.
  • V Novém zákoně najdeme přes tři sta zmínek o lásce; láska je totiž největším Božím darem vůbec. Tím, že se milujeme navzájem, zjevujeme Boží lásku světu. V dobách raného křesťanství si pohané mezi sebou říkali: „Podívejte se, jak řesťané milují jeden druhého.“ Byli tím tajemstvím ohromeni a alespoň někteří tak uvěřili v Ježíše.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Takový pokoj a radost, které vycházejí z přímého poznání a milování Boha, nám nedokáže dát nic jiného. Jakmile poznáme Boha jako zdroj veškerého bytí, milujeme celé stvoření jako výraz jeho lásky a dobroty. Stvoření, včetně všech našich milovaných, není soupeřem Boží lásky, nýbrž jejím vyjádřením.
  • Když někoho milujete, chcete pro něj to největší dobro, aby zakoušel pokoj, který je nade všechno chápání – pokoj, který samotný svět nedokáže poskytnout – pokoj, který vychází pouze z poznání Boha a lásky k Bohu a Boží přítomnosti ve stvoření.
  • Děkuji ti, Pane, za tvoje bytí a za zázrak tvé přítomnosti v mém životě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova modlitba, aby „všichni byli jedno“, může být vykládána nesprávně. Tato „jednost“ je něčím mnohem větším a hlubším než stejnost, než lid vyznávající stejnou víru a dodržující stejnou náboženskou praxi. Je to jednota, v níž je láska dávána a přijímána, láska objímající bez rozdílu. Ačkoli jsou Ježíš a Otec jedno, zůstávají navzájem odlišní. Ačkoli jsou učedníci jedno s Ježíšem, zachovávají si svou vlastní identitu a individualitu.
  • Pane, pomoz mi pochopit, že v lásce jsou rozdíly, avšak ne rozdělení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pane, cením si všech možností přátelství s těmi, kteří v tebe nevěří. Když s nimi pracuji nebo mluvím nebo je miluji nebo s nimi sloužím nebo se modlím, působí v nás tvoje milost. Tyto příležitosti nemusejí být nutně chápány jako příspěvek k ekuméně, ale nesou tvé požehnání. Ježíšova druhá modlitba při poslední večeři je určena budoucím generacím věřících, včetně nás samých. Ježíš prosí o to, aby se každý z nás spojil s Bohem, naším Otcem, a s ním. Aby s námi všemi sdílel to, co je nejhlouběji v jeho srdci – slávu, kterou měl od počátku věků. Láska chce s milovaným sdílet vše z toho nejlepšího, co má

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku