User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 1,16.18-21.24

Po přečtení

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

Matouš 1,16.18-21.24
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Josef je překvapen, že ho ve snu navštívil někdo shůry, aby mu pomohl vyřešit jeho dilema. Na daný pokyn reagoval s vírou. Kéž bychom byli čestnými lidmi, kteří se snaží konat to, co je správné a spravedlivé v našich vlastních životech i ve vztazích s druhými.
  • Josef je vzorem velkorysosti a úžasné víry, když přijímá poselství o Ježíši shůry. Kéž máme odvahu snít o nečekaných věcech a víru následovat to, co nám Bůh zjevuje.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Poselství anděla přišlo k Josefovi v době hlubokého trápení a úzkosti. Pane, když se mi mé problémy zdají těžké a neproniknutelné, kéž si vzpomenu, že bdíš, abys mi pomohl i v těch nejneočekávanějších situacích. Musím být dostatečně klidný/á, abych slyšel/a andělský hlas, a dostatečně odvážný/á, abych podle něj jednal/a jako Josef.
  • Bože, ty dáváš svou pomoc a vedení těm, kdo ti důvěřují. Kde dnes potřebuji tvou pomoc a vedení?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak úžasná je Mariina a Josefova víra! Nemohl by i mě „zastínit Duch svatý“, když se modlím nad tímto úryvkem evangelia? Pohovořte si o tom s Ježíšem.
  • Zakusili jste někdy ve snu moc a moudrost? Jsme zváni k tomu, abychom „hledali a nalézali Boha ve všech věcech“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V těchto několika verších se o Ježíšovi dozvídáme dvě zásadní věci. Zaprvé, jeho původ je božský, a přesto je součástí lidského rodu. Zadruhé, jeho posláním není jenom varovat před hříchem, jako to dělali proroci Izraele. On naproti tomu skutečně zachrání svět z pout hříchu. Pomoz mi, Pane, důvěřovat tomuto příslibu.
  • Lukáš vypráví Ježíšův příběh z pohledu Marie, Matouš z pohledu Josefa. Ukazuje Josefa jako obyčejného dobrého Izraelitu věrného Zákonu. Bůh zasahuje a rozbíjí jeho životní očekávání. Zve ho k novému typu poslušnosti. Pane, jsem dostatečně otevřený/á, abych tě nechal/a vstoupit mi do života? Naslouchám tvým vizím, které by mohly pomoci změnit svět?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Maria se měla vdát za Josefa a ukázalo se, že čeká dítě. Josef byl překvapený.
  • Když se rozhodl, že se s Marií rozejde, anděl mu ve snu řekl, ať to nedělá. Bylo mu řečeno něco zcela jedinečného a mimořádného: dítě bylo počato z Ducha svatého. Josef si musel okamžitě uvědomit, že i on je povolán k něčemu zvláštnímu.
  • Byl požádán, aby se staral o Marii a její dítě. Syn, který se měl narodit měl Boží poslání – spasit svůj lid od hříchů. I v tom měl Josef hrát svou roli. Poslechl bez váhání a můžeme předpokládat, že i s radostí. Vzal si Marii, skvělou ženu, za manželku. Jaká to čest!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Bůh povolal Josefa, aby opustil své plány a dal se do služby Ježíšovi a Marii. V evangeliu nemáme jediné jeho slovo, jen zmínky o tom, že to byl muž dobrý a spravedlivý, že přijal Marii do svého domu a že Marii a Ježíše chránil. V Nazaretě ubíhala léta jeho věrné služby v denních věcech, ve kterých nikdy nepoutal pozornost na sebe.
  • Zaznělo ale důležité pověření: ... „dáš mu jméno Ježíš, protože on spasí svůj lid od hříchů“.
  • Stravte s Ježíšem nějaký čas. Chápe vaše denní námahy. Dívá se laskavě na vás i na vaši dnešní námahu. Uvolněte se v přítomnosti toho, kdo žil spolu s Ježíšem a Marií.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Matouš nás vybízí, abychom uvažovali o Ježíšově narození z pohledu Josefa, Mariina manžela. Když se dozví, že Marie otěhotněla ještě předtím, „než se sešli“, ocitá se před těžkým morálním dilematem. Je to spravedlivý muž, který chce dělat to, co je nejlepší, a to, co je v souladu s Boží vůlí. Je k němu poslán anděl, aby jej osvítil.
  • Ne všechna rozhodnutí, před kterými v životě stojíme, jsou jednoznačnou volbou mezi dobrým a špatným. Možná budeme muset fungovat v morálně šedých zónách nebo v takzvaných bezvýchodných situacích (kdy budeme špatně pochopeni bez ohledu na to, jakou volbu učiníme). Je třeba, abychom zužitkovávali zkušenosti druhých a modlili se o moudrost Božího Ducha svatého.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co víme o svatém Josefovi? Že miloval Marii natolik, že přemohl své pochybnosti o její cudnosti a nechal se považovat za otce jejího dítěte, ačkoli věděl, že jím není (když se Ježíš ujal slova v nazaretské synagoze [Lukáš 4,22], shromáždění mužové podotýkali: „Což to není syn Josefův?“); že vychoval toto dítě jako své vlastní, a to i přes velké obtíže a nebezpečí, zejména na začátku; že ho učil svému řemeslu; že ho miloval; a že mužné zdraví dospělého Ježíše (fyzická odolnost, odvaha, cílevědomost a přitažlivost pro ženy, muže i děti), je důkazem dobrého rodičovství jeho pěstouna. Josef je jasným patronem adoptivních otců.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Důležitou kvalitou svatého Josefa byla jeho otevřenost Bohu. Ve snu se stalo něco, co ho vedlo k důvěře v Boží poslání i za zvláštních okolností těhotenství jeho nastávající. V modlitbě se může prohubovat naše důvěra v Boha. Tato důvěra pak může dále růst v denním životě, podobně jako tomu bylo v životě Josefa, který jako pěstoun pečoval o Ježíše.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Josef uslyšel andělovo poselství ve chvíli velkých obav a úzkostí. Pane, ať si ve chvílích, kdy se mé problémy zdají těžké a nepřekonatelné, připomínám, že mě sleduješ, abys mi i v těch nejneočekávanějších situacích pomáhal. Musíme být dostatečně tiší, abychom slyšeli andělův hlas, a dostatečně odvážní, abychom podle něj jednali.
  • Bože, dáváš těm, kdo ti důvěřují, svou pomoc a vedeš je. Kde dnes potřebuji tvou pomoc a tvé vedení?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V těchto několika verších se o Ježíšovi dozvídáme dvě zásadní věci. Zaprvé, jeho původ je božský a přesto je součástí lidstva. Zadruhé, jeho posláním není jenom varovat před hříchem, jako to dělali proroci Izraele. On naproti tomu skutečně zachrání svět z pout hříchu. Pomoz mi, Pane, důvěřovat tomuto příslibu.
  • Lukáš vypráví Ježíšův příběh z pohledu Marie, Matouš z pohledu Josefa. Ukazuje Josefa jako obyčejného dobrého Izraelitu věrného Zákonu. Bůh zasahuje a rozbíjí jeho životní očekávání. Zve ho k novému typu poslušnosti. Pane, jsem dostatečně otevřený/á, abych tě nechal/a vstoupit mi do života? Naslouchám tvým vizím, které by mohly pomoci změnit svět?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku