User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 15,1-8

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci."

Jan 15,1-8
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nás uvádí do velkého Božího tajemství, že nám totiž Bůh dává podíl na svém životě: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti…. můj Otec je vinař.“ Život, který dává Duch svatý, koluje i mými žilami. U vinné révy není velký rozdíl mezi větvemi a kmenem. Bůh se mnou sdílí svůj život. Budu se divit a děkovat a prosit, abych byl/a hodný/á takové milosti.
  • „Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás…. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ To je Ježíšův odkaz v předvečer jeho smrti, odkaz jeho nejbližším. Nechám to pozvání znít ve svém srdci a budu prosit o milost růst v důvěrném spojení s Ježíšem, abych nesl/a mnoho ovoce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sv. Brigita Švédská je jednou ze svatých ochránců a ochránkyň Evropy. Prosme za tento kontinent, který hledá svou identitu, otevřenost vůči migrantům a hodnotu svého křesťanského dědictví. Ať zde nechybějí dobří politici a svatí jako Brigita, kteří by nám v každé době ukazovali cestu k Bohu.
  • Zůstaňte ve mně, jako já zůstávám ve vás. Jenom Ježíš může říci tato slova, která znějí tak neuvěřitelně. Budu prosit o touhu po hlubším vztahu s Ježíšem a o to, aby můj život nesl dobré plody.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes si mohu připomenout, že i já mám s Ježíšem vztah tak těsný, jako má vinná réva se svými větvičkami. Co pro mne znamená skutečnost, že ve mně koluje Ježíšův život? Co pro mne znamená skutečnost, že jsem napojený/á na Ježíše jako větev na kmen? Co by se změnilo, kdybych to vzal/a vědomě v úvahu? Pouvažuji nad tím, promluvím si o tom s Ježíšem a poprosím Ducha svatého, aby mě vedl a svítil mi na cestu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Bůh střeží svůj národ Izrael jako pastýř své stádo. Bůh je jako vinař, který pečuje o svou pravou vinici Izrael. Dohlíží na všechno a pomáhá v krizích a v pronásledování. Jako křesťané jsme částmi Kristova těla. Jsme s ním v mystické jednotě jako část celého Krista. V autentické jednotě s Kristem jej zároveň reprezentujeme ve světě a zároveň vzdáváme chválu Otci. Není divu, že se nám dostává ujištění: „O cokoli budete žádat v mém jménu, dostanete.“
  • Život dnešní svaté, Brigity Švédské, patronky Evropy, je příkladem hlubokého spojení s Kristem, které přechází do činnosti ve světě – v manželském životě, ve státních záležitostech a v praktické dobročinnosti. Z mystické modlitby vychází praktická angažovanost.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Beze mě nemůžete dělat nic.“ V otázkách života a lásky jsme naprosto závislí na Kristu. Připomeňte si jeho mnohé dary za poslední léta a proste jej o další.
  • Otec nás prořezává jako révu a snaží se nás v Kristu přitáhnout blíže k sobě. Nekladu jeho úsilí odpor? Prosme o otevřenost vůči Božímu prořezávání.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš mi říká, že jádrem lidské existence je spojení s ním. Žádá nás, abychom zůstávali s ním. Vím, cítím, co asi znamená zůstávat s ním?
  • Když zůstávám na vinném kmeni, proudí mnou božská energie a božský život. Zažil/a jsem to někdy? Znám vědomí a pocit naplněnosti božskou silou?
  • Věděl/a jsem někdy, že nepřebývám v Bohu, že jsem odříznutý/á od Boha? Vnímám svou plodnost?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Svým obrazem kmene a ratolestí vinné révy nás Ježíš vybízí ke sjednocení s ním. My jsme ratolesti, a dovolíme-li, aby námi volně proudila životní síla kmene, poneseme mnoho plodů trpělivosti, laskavosti, soucitu a odpuštění.
  • „My křesťané se stále musíme ptát: Zůstávám v Ježíšovi, nebo jsem od Ježíše daleko? Jsem srostlý/á s kmenem, který mi dává život, nebo jsem uschlou ratolestí neschopnou nést ovoce, tj. vydávat svědectví?“ (papež František).
  • Nauč mě, Pane, co to znamená žít v tobě a co znamená, že ty žiješ ve mně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Svým obrazem kmene a ratolestí vinné révy nás Ježíš vybízí ke sjednocení s ním. Jsme ratolesti, a dovolíme-li, aby námi volně proudila životní síla kmene, poneseme mnoho plodů trpělivosti, laskavosti, soucitu a odpuštění.
  • „My křesťané se stále musíme ptát: Zůstávám v Ježíšovi, nebo jsem od Ježíše daleko? Jsem srostlý/á s kmenem, který mi dává život, nebo jsem uschlou ratolestí neschopnou nést ovoce, tj. vydávat svědectví?“ (papež František).
  • Nauč mě, Pane, co to znamená žít v tobě a co znamená, že ty žiješ ve mně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V překrásném hymnu se zpívá: Zůstaň se mnou, již den se halí tmou, když noc se snáší, Pane, buď se mnou. Když druzí zklamou, hřej mě láskou svou, útěchou pro mne jsi, zůstaň se mnou.
  • Uč mě, Pane Ježíši, co to znamená žít v tobě a co znamená pro tebe žít ve mně. Znamená to mít tě rád, cítit se s tebou dobře, nacházet v tobě sílu a být připraven/a vysvětlit druhým, když se mě budou ptát, kým pro mne jsi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Slovo ‘zůstávat’ muselo znít izraelským kočovníkům a vyhnancům jako rajská hudba. Toužili po místě, kde by mohli natrvalo spočinout. Ježíš k tomu nenabízí zemi, ale sám sebe. Rozhodující jsou vztahy, ne místo. Přestože v mém životě se stále něco mění, poděkuji Bohu, protože Ježíš je mým domovem a místem odpočinku.
  • Mám-li pocit, že je můj život pustý a neplodný, může to být tím, že jsem vzdálený/á Ježíšovi, a proto ‘nemohu dělat nic’. Proč se nerozhodnout a nevyužít modlitbu k obnově svého života s Bohem? Pak objevím, co znamená ‘nést mnoho ovoce’.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co se děje, když se modlím v Posvátném prostoru? Ježíšovo slovo mě očišťuje. Mohu si o sobě například myslet, že nejsem pro Boha nebo pro svět důležitá/á, ale vynasnažím-li se věřit, že jsem důvěrným Ježíšovým přítelem, můj obraz sebe samé/ho se očišťuje. Mám-li zatvrzelé srdce, pak mě jeho přikázání lásky k druhým očišťuje. Modlitba v Posvátném prostoru je tedy denním očišťováním mého srdce.
  • „Žádejte, co chcete.” Jestliže jsem v Ježíšově blízkosti, srdce u srdce, budu chtít jen to, co chce on. A on chce, aby světem proudila řeka božské lásky: to je kontext pravé modlitby. „Buď vůle tvá.”
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jakou vinnou ratolestí jsem? Zdravou nebo trochu zaschlou a povadlou? Dokážu přijmout pozornost vinaře, který ratolest ořezává? Dokážu důvěřovat tomu, že má ratolest potom při sklizni ponese plno ovoce?
  • Bůh mě staví do života, ale potom neodchází a nenechá mě o samotě. Bůh vě mně stále přebývá. Jsme zahalení v Božím přátelství. Pane, ať i já dokážu být tvým dobrým a věrným přítelem.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku