User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 14,22-36

Po přečtení

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: "Jsi opravdu Boží Syn." Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Matouš 14,22-36
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Zůstanu u těchto tří slov, jako by byla adresována mně, když čelím svým současným zápasům. Ježíšova přítomnost mě uklidňuje, Bůh je se mnou, s námi. S jeho pomocí mohu překonat svůj strach.
  • Petr je opět jedním z nás, naším zástupcem. Stejně jako on se začínám topit, když odvrátím oči od Ježíše a budu se dívat na hrozivé vlny. Vzpomínám si, jak často se mi to stává, a stejně jako Petr se modlím: „Pane, zachraň mě!“, což on dělá! Pane, posilni mou víru a pomoz mi zvolat: „Opravdu, ty jsi Boží Syn“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci zápolili s rozbouřeným mořem. Plní strachu nebyli schopni rozpoznat Pánovu přítomnost, a i když ho viděli, pochybovali, že je to on. Touha uvěřit nakonec přiměla Petra vykročit na hladinu, ale pak jeho víra zase ochabla. Na břehu pak Ježíše zástup (nikoliv jen několik vyvolených) poznává a touží se k němu dostat. V obou scénářích se projevuje Boží přítomnost.
  • Jaké zápasy v tuto chvíli prožíváte ve svém životě? Vidíte uprostřed nich Pánovu ruku, která se k vám natahuje prostřednictvím lidí kolem vás? Udělejte si čas a požádejte Pána o podporu, kterou od něj v tuto chvíli potřebujete.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Nebojte se, to jsem já.“ Ježíš tato slova říká i mně do mých současných zápasů. Ježíšova přítomnost mě ujišťuje, že Bůh je se mnou a s námi a že spolu s ním dokážu překonat své obavy.
  • Petr je jedním z nás. I já se začínám topit, když se nedívám na Ježíše, ale na vzdouvající se vlny. Jak často se mi to stává! Jako Petr zvolám: „Pane, zachraň mě!“ a potom „Opravdu, ty jsi Syn Boží!“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jenom v Matoušově verzi tohoto příběhu máme Petrova slova: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ Ježíš říká: „Pojď!“ Petr vychází z lodi a jde k Ježíšovi. Je to projev jeho lásky a důvěry. Ale ještě mu něco scházelo. Síla větru a vln byla silnější než jeho touha být s Ježíšem. Začíná se topit: „Pane, zachraň mě!“ Pán ho bere za ruku: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“
  • Vezměme do dnešní modlitby věci, kvůli kterým ztrácíme pohled na Ježíše a začínáme se topit. On je zde a čeká na tvé zvolání, aby ve tvém životě obnovil pokoj.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto evangelní drama nám zjevuje, jak se o nás v těžkých situacích Bůh stará. Ježíš se o samotě modlí a určitě se modlí i za vás. Ví, kde jste, co se vám děje a v čem potřebujete pomoci. Ježíš k vám přichází a říká vám: „ Vzmužte se, to jsem já, nebojte se.“ Dokážete ho v hučení větru slyšet nebo jste upřeni na vlny, které dorážejí na váš malý člun?
  • Učedníci si ve svých pozdějších zkouškách určitě připomínali, co dělo na jezeře. Jak Ježíš napřáhl ruku a zachytil topícího se Petra, jak k nim nastoupil do loďky a jak jeho přítomnost utišila vítr. Ježíš dělá totéž i pro vás, jen méně dramaticky.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vžij se do Ježíšových pocitů, když slyší o smrti Jana Křtitele. O čem v tu chvíli přemýšlí? Jak a za co se modlí? Zformuluj modlitbu, kterou myslíš, že se Ježíš modlil.
  • Představ si, že sedíš ve člunu s učedníky a poslouchej, co říkají, když se vzmáhá bouře.
  • Naslouchej jim, když sledují postavu, která se k nim blíží po vodě.
  • Pozoruj, jak Petrova důvěra mizí, když odvrací svou pozornost z Ježíše na sebe. Uvažuj o svém životě. Co z toho pro tebe vyplývá?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci jsou opravdu směšní. Copak něco dokážou bez starostlivého Ježíšova vedení? Ale on se objevuje mezi nimi a vnáší do jejich zmatku rozvahu a klid. Petr žádá o zázrak, pak selhává, prožívá chvíle strachu a nakonec vzdává Ježíšovi poctu. Nepoznáváte se v Petrovi? Nereagujeme někdy podobně i my na Boží pozvání?
  • I my jsme taková zvláštní parta učedníků. Nebo ne? Jaká je naše víra? Podobá se nějak té, ke které nás zve Ježíš?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Přestože apoštolové s Ježíšem žili a viděli zázraky, které konal, jejich víra, že by je mohl zachránit i před zuřivostí bouře, selhala. Tolik bouří bičuje naše životy – bouře hříchu a pokušení, úzkosti, strachu a zoufalství – a přesto od nás Ježíš není dál, než od učedníků v onom malém člunu.
  • Pane, když máme strach, pomoz nám uvědomit si, že jsi vždycky na naší straně. Pomoz nám, abychom ve všech těžkých chvílích života slyšeli tvá povzbudivá slova: „Nebojte se“. Ruku v ruce s tebou pro nás nic nemůže být příliš.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nepřispěchal zápolícím učedníkům na pomoc hned. Nechal je bojovat téměř celou noc. Známe to: naše víra je někdy zkoušena až na kraj našich sil.
  • I Petrovo impulzivní jednání je poučné. Bez uvažování a s důvěrou vyšel z loďky, ale jakmile pustil oči z Ježíše, začal se topit. Musíme mít oči upřené na Ježíše a ne na vlny kolem nás.
  • Ježíš poslal všechny pryč a odešel se modlit. Modlitba jej však nevzdalovala od potřeb druhých, nýbrž přiměla jej, aby přispěchal svým přátelům na pomoc. Ukaž mi, Ježíši, jak ke mně přicházíš, když jsem bičován/a vlnami. Dovol mi jako Petrovi natáhnout k tobě ve víře ruku a vyhledat ve chvílích nesnází tvou blízkost.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku