User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 13,1-9

Po přečtení

K Ježíšovi přišli se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: "Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete." Vypravoval pak toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: 'Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: 'Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"

Lukáš 13,1-9
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nás nenechává bez pomoci. Stejně jako fíkovníku, poskytuje i nám všechno, co potřebujeme, abychom mohli přinášet ovoce. Jeden starý příběh říká: Je po konci světa, ovce byly odděleny od kozlů a Petr se chystá zavřít nebeskou bránu. Vtom si všimne, že venku před branou stojí Ježíš. „Mistře“, říká mu, „co tam venku děláš?“ A Ježíš odpovídá: „Čekám na Jidáše.“
  • Ježíš bude čekat i na mne až za hranice času. Ale já k němu mohu jít jen v čase a on mě nemůže nutit jít k němu. Stojí u dveří a klepe. Zaslechnu dnes jeho hlas?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Konec příběhu o fíkovníku hovoří o Boží trpělivosti, o tom, jak moc potřebujeme čas, abychom se káli a rostli ve víře a modlitbě. Je to příběh o Bohu, který dává mnoho příležitostí. Ježíšův Bůh s námi nikdy neztrácí trpělivost a vždy věří v naši budoucnost. Každý z nás si nese životem své vlastní chyby a selhání, a i když se snažíme sebevíc, zjišťujeme, že nemizí. Bůh to ví a vidí naše úsilí změnit se a obnovit se. Modlitba nám pomáhá věřit v sebe tak, jak v nás věří Bůh.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš ukazuje zástupům, že se blíží chvíle velkého nebezpečí. Ani důsledky Pilátovy krutosti nejsou takové jako katastrofa, která čeká svět odmítající Božího vyvoleného.
  • Podobenství o fíkovníku nabízí záblesk naděje. Zahradník dělá všechno pro to, aby fíkovník přinesl plody. Ale přijde chvíle, když už dál nic dělat nemůže. Fíkovník a vinice jsou tradičními obrazy Božího lidu. Bůh očekává plody kajícnosti a svatosti. Ale čas letí
  • Dělám, co mám dělat? Zůstaňme s Ježíšem v jeho snaze ukázat lidem naléhavost a závažnost chvíle. Zůstaňme s Ježíšem, osamělým prorokem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zahradník je přesvědčen, že pokud vynaloží ještě další úsilí, fíkovník přese všechno zdání ponese ovoce. I já mohu být součástí něčeho, co se jeví jako beznadějné, např. ve vztahu s někým, kdo je v mé blízkosti – v mé rodině nebo na pracovišti. Modlím se za to, abych byl/a milosrdný/á jako Otec.
  • Svatý Jan Pavel II. byl více než čtvrt století intenzivně činný v církvi i ve světě. Děkuji Bohu za to, o čem vím, že jsem prostřednictvím tohoto velkého papeže dostal/a. Modlím se za papeže Františka, a prosím Boha, aby nám sesílal svaté a moudré vůdce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova slova se musejí chápat v kontextu. Ježíš hovoří o svém národě a užívá obraz proroků: Izrael je jako Pánova vinice. Prosí svůj národ, aby využil příležitosti a nesl ovoce.
  • Mluvíš i ke mně, Pane. Hledáš u mne ovoce, znamení mé lásky. Nechci promarňovat příležitosti, ale spoléhám na tebe, že mi budeš dávat trpělivost a že mi budeš pomáhat. Okopej mne a pohnoj mne, i když to bude nepříjemné. Jedině ty víš, jak z mého života vytěžit něco dobrého.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přišel, aby nám pomohl upravit náš vztah k Bohu. Posloucháme-li, co říká, a snažíme-li se napravovat své chyby, kráčíme po cestě vnitřní spokojenosti. Lhůta daná fíkovníku svědčí o tom, jakou trpělivost s námi Bůh má.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Židé věřili, že životní neštěstí je trestem za hřích. Čím víc kdo trpěl, tím větší musely být jeho hříchy! Ježíš tento zjednodušující přístup odmítá. Zdůrazňuje pokání, to znamená obrat k Bohu a k bližnímu.
  • Péče o fíkovník je znamením aktivního Božího milosrdenství. Znáš mé slabosti a křehkosti líp než já, Pane. Jsi Bůh trpělivý a milující a do mého srdce jsi zasadil semeno změny. Přišla chvíle, aby neslo plody.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sadař sází strom, zalévá ho, hnojí a prořezává. Dělá všechno pro to, aby mu vyrostl strom silný, zdravý a plodný. Dokážu ve všem, co mě potkává, vidět milující ruku božského sadaře?
  • Bůh mě zasadil do života. Dal mi všechno, co potřebuji, abych nesl/a ovoce k jeho potěše. Jednou přijde poslední den na této zemi a potom už nebudu mít další příležitost ani zvýšit množství, ani zlepšit kvalitu svého ovoce. Co kdyby ten den přišel dnes?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš využívá vzpomínky na dvě tragédie a vyzývá k pokání a obrácení. Nedokážeme předvídat, co nám přinese budoucnost, ale do jisté míry můžeme ovlivnit, co prožíváme dnes. Svatý Pavel říká: „Nyní je ten čas příhodný, nyní je ten den spásy“ (2 Kor 6,2).
  • Máme před očima dva protikladné přístupy. Majitel vidí jen to, že neplodný fíkovník zabírá užitečné místo. Zahradník, který se ve věci lépe vyzná, má strom rád a vidí jeho možnosti, bude-li se o něj dobře pečovat. Chce mu dát ještě jednu šanci. Zahradník představuje Boží soucit a Boží péči o to, abych ve svém životě i já kvetl/a.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Můžu se cítit podobně jako ten fíkovník, mohu vnímat svůj život jako sterilní a neplodný. V každém případě však budu prosit Pána o trochu víc času, abych přece jen přinesl/a plody. Jaká výživa, jaké hnojivo by mi prospělo a pomohlo mi stát se plodným stromem, který dává plody, člověkem, který umí dávat sebe?
  • Ježíš často hovoří o potřebě pokání, to znamená o odvrácení se od všeho, co není od Boha. Budu prosit, aby mě Pán více vtahoval do svého světa dobra a lásky, světla a pravdy. Chci se stát opravdovým učedníkem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš komentuje mediální zprávy své doby. Stejně jako dnes přitahují pozornost především katastrofy a neštěstí. Ježíš nás jako vždycky pobízí, abychom se nedívali jen na věci, ale do nich. Nezajímá ho jen to, co probíhá naší hlavou, ale chce, abychom sledovali, co se děje v našem srdci, a ptali se, jak nás Bůh učí většímu soucitu a vede nás k pokání a k životu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku