User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 11,42-46

Po přečtení

Pán řekl: "Běda vám, farizeové! Odvádíte desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Běda vám, farizeové! Máte rádi přední sedadla v synagogách, a když vás lidé pozdravují na ulicích. Běda vám! Jste jako neznatelné hroby, a lidé, kteří přes ně chodí, to nevědí." Jeden ze znalců Zákona mu na to řekl: "Mistře, když takhle mluvíš, urážíš i nás!" On odpověděl: "Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem."

Lukáš 11,42-46
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš učil pravdu. Uznával zákony a pravidla, ale nenechal se jimi omezovat. Chtěl se dostat k tomu, co se skrývá za nimi, čemu opravdu slouží. Bylo mu cizí sebeprosazování a upozorňování na sebe. Šel cestou sebedarování. Pane, přiveď nás k hlubší pravdě o tom, kdo jsi, abychom tě mohli ctít a sloužit ti ve všem, co děláme.
  • Společenské role mohou nabývat nepatřičné důležitosti. Velikost naší mzdy, naše pracovní pozice, to vše může odvádět naši pozornost od hlubší pravdy, kterou učil Ježíš. Kéž máme srdce a štědrost vdovy u pokladnice (Lk 21), abychom dávali jako Ježíš a pomáhali druhým nést jejich břemena. Modleme se k Ježíši, který se vydal na cestu, aby břemena ulehčoval, ne aby je ukládal (Mt 11, 28-30).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Je přirozené, že potřebujeme nějaké uznání od lidí kolem nás. Ježíš však zdůrazňuje, že máme žít tak, abychom ctili Boha a druhé lidi. I dobré skutky máme konat k Boží chvále. Jak říká Ježíš na začátku svého horského kázání: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a chválili vašeho Otce v nebesích.“
  • Jak bych dnes mohl/a svými dobrými skutky přispět k Boží chvále?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak snadno se dá do detailu zachovávat zákon a zapomínat na jeho ducha! Ježíš zdůrazňuje, že naší hlavní povinností je láska, a my víme, že zachovávat zákon v duchu lásky dává smysl. Pomoz mi, Pane, k otevřenosti vůči celému zákonu, jeho liteře i duc
  • Rozčiluje nás, když nám zákonodárci, civilní i církevní, nakládají břemena, která pak sami nenesou. Nedělám to někdy ve svém malém světě mé rodiny a práce také?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Srdcem Ježíšovy zvěsti je soucit, ale zde je Ježíš velmi nahněvaný na náboženské představitele zneužívající své duchovní moci. Obíleným hrobem je ten, kdo je mrtvý zaživa a není si toho vědom. Zákoníci nakládají druhým břemena, která sami nenesou. Ježíš také nakládá břemeno, ale to je lehké a Ježíš je bere jako kříž i na sebe.
  • Dokážu rozlišovat mezi břemeny, která na mne nakládají druzí a kterých se potřebuji zbavit, a mezi životním křížem, který proměňuje můj život?
  • Dnešní mučedník svatý Ignác z Antiochie se modlil, aby se ve své smrti proměnil. Chtěl se stát pravým slovem, které by jeho prostřednictvím vyslovil Duch svatý.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ještě jednou na sebe nechám zapůsobit tvrdá Ježíšova slova k farizeům. Muselo pro něj být velmi obtížné snášet náboženské pokrytectví, zvláště když přicházelo od vůdčích představitelů.
  • Obviňuje zákoníky z toho, že na lid kladou těžká břemena, ale už mu je nepomáhají nést. Modlím se za církev, za své náboženské představitele a za své náboženské společenství, aby se neproviňovali takovýmto chováním. Kéž jsme ve světě, kde tolik lidí nese velmi těžká břemena, znamením soucitu a solidarity.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Mocní často vyžadují od druhých souhlas i v malých věcech a uznání a respekt. Bývá to ovšem na úkor spravedlnosti a starosti o druhé, což jsou podstatné prvky výkonu veřejné moci. Všichni máme usilovat o spravedlivé jednání, vroucně milovat a pokorně kráčet se svým Bohem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Lidé vnímali nařízení zákona jako břemeno. Ježíš s nimi má soucit a vystupuje na jejich obranu. Napadne mě někdy, co se asi děje v srdcích chudých, bezmocných lidí? Nezanedbávám právo a lásku k Bohu?
  • Pane Ježíši, pomáhej mi uvědomovat si mé zbytečné starosti a naplň mi srdce duchem lásky a spravedlnosti. Vezmi si mé ubohé srdce a proměň je, aby se podobalo tvému.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš opět ostře kritizuje ty, kdo se upínají na vnější předpisy a obřady a zanedbávají mnohem důležitější rozměry života, jako jsou spravedlnost a láska k Bohu a k bližnímu. Projevuji svými postoji a hodnotami mentalitu farizejskou nebo křesťanskou?
  • Ježíš je také kritický vůči přísnému postoji právníků, kteří ztěžují život těm, kterým by měli pomáhat. Litera zákona nesmí mít přednost před jeho duchem. Zákon má sloužit lidem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Možná potřebuji tuto Ježíšovu šokovou terapii, abych se naučil/a žít z nitra a ne jen podle vnějšího zdání.
  • Boží spravedlnost a láska jsou opravdu důležité. Prosím, abych uměl/a pomáhat druhým a mít soucit s lidmi na dně společenského žebříčku.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš viděl sebeuspokojení farizeů a zákoníků, ale zároveň viděl, že sami hladovějí. Zabývali se vnějšími věcmi a zanedbávali přitom duchovní život. Nežijeme kvůli kosmetice a reklamě, ani neměříme kvalitu života konformitou s druhými a jejich souhlasem.
  • V dnešní době se podnikatelé a politici snaží svými kampaněmi získat mou pozornost, vytáhnout něco z mé kapsy a dát mi “lepší” identitu. Dokážu zaslechnout Ježíše, jak mě volá zpět k životu?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku