User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 9,14-17

Po přečtení

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: "Proč se my a farizeové postíme - ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová obojí."

Matouš 9,14-17
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš často mluví o Božím království jako o svatební hostině, kde je Bůh ženichem a věřící svatebními hosty. Za Ježíšova života byl v něm Bůh přítomen mezi svým lidem. Proto to nebyl čas půstu ani smutku.
  • Pán říká: „Hle, všechno tvořím nové“ (Zj 21,5). Pane, obnov ve mně svého Ducha, abych v sobě vždy měl/a nové víno tvé radostné zvěsti a štědře se o něj dělil/a s ostatními.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Nové víno do nových měchů.“ Skutečná změna není nikdy snadná a my se jí často snažíme vyhnout tím, že se měníme jen navenek. Ježíš nás však varuje, že to může být ještě škodlivější než nezměnit se vůbec. Podívám se na svůj život, abych zjistil/a, kde se musím změnit, a poprosím o milost, abych k tomu měl/a odvahu. Modlím se za svět, který tolik potřebuje změnu.
  • Ježíš nás vyzývá, abychom žili přítomností: on, ženich, je nyní se svými učedníky, je to čas radosti. Přijde čas, kdy jim bude vzat, a pak budou smutní. Tolik času a energie promarníme tím, že litujeme promarněných příležitostí z minulosti nebo se znepokojujeme budoucností. Přítomnost je však to jediné, co máme, a tak buďme vděční za to, co máme teď, a žijme to co nejplněji.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nové víno do nových měchů: žijeme v době radikálních proměn a já si nejsem jistý/á jak rozeznat, co trvá a co je k odhození. Poprosím o moudrost a schopnost rozlišování a neustálé vnitřní obnovy.
  • Nové víno do nových měchů: co nového nám Ježíš přinesl svými slovy a činy? Říká mi, že to mohu pochopit a přijmout, jen když budu mít nové srdce podobné srdci jeho: tiché, soucitné, důvěryplné a otevřené vůči Bohu a druhým.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci Jana Křtitele kladli velký důraz na půst jako na výraz pokoření se před Bohem a lítosti nad svým životem a jako na prostředek k prohloubení modlitby a dobročinnosti.
  • Příchod Ježíše však přinesl něco nového, nabídku odpuštění hříchů a sjednocení lidí s Bohem novým způsobem: začala doba slavnosti podobná svatební hostině. V takové situaci starý důraz na půst ztratil své postavení – všude kolem se šířila nová radost a staré zvyky už nestačily k jejímu uchopení a prožití.
  • Ale Ježíš upozorňuje, že nebude chodit po zemi navěky. A až budou křesťané vystaveni tlaku a odporu, znovu přijde doba, kdy půst najde své místo v jejich životě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nám zde nabízí radikálně nový pohled na něj, který překračuje všechny naše naděje a sny. Říká, že nás vtahuje do důvěrného vztahu k sobě, který přirovnává ke vztahu mezi ženichem a nevěstou. Můžeme kolem sebe pěstovat atmosféru svatby a slavnosti. Jsme stvořeni k radosti.
  • Buďte v modlitbě s Ježíšem a uvažte, že Ježíšovi velice záleží na vašem štěstí, pokoji a radosti. Vždyť přece říká i vám: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne takový, jaký dává svět. Ať se vaše srdce nechvějí a nebojí.“ (Jan 14,27). „Řekl jsem vám všechny tyto věci, aby má radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná.“ (Jan 15,11).
  • Neříká Ježíš, že celý smysl jeho zjevení je naše radost?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Nové víno do nových měchů.“ Jaká to výzva naší svobodě a naší moudrosti! Ježíš nás vyzývá, abychom přijali radikální novost Božího království, které přišel nastolit, a abychom byli připraveni vzdát se toho, co je již příliš staré na to, aby přijalo jeho plnost. Tolik příležitostí ztrácíme proto, že nejsme – jako jednotlivci i jako společenství – připraveni vzdát se toho, co už neplatí a není k užitku, a hledáme bezbolestnou změnu. Ztrácíme tím jak víno, tak měchy.
  • Ještě však potřebujeme moudrost, abychom rozlišili mezi tím, co je skutečně nové, a tím, co je již staré a nepotřebné. Některé věci jsou nové neustále, nikdy nezestárnou, především láska a nové přikázání milovat tak, jak Ježíš miloval nás. Ty se podobně jako dobré víno s věkem ještě zlepšují.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Být Ježíšovým následovníkem nemá nikdy jen jeden rozměr. Chodit s Ježíšem znamená mít stále na paměti, že je čas se postit i čas oslavovat. Chci růst v chápání Božího slova a jeho záměru s mým životem?
  • Ježíš chce, aby naše mysli i srdce byly jako nové měchy na víno – otevřené a připravené přijímat nové víno Ducha svatého. Nechce, abychom se zatvrzele drželi minulosti a vzdorovali vždy čerstvému působení Ducha svatého v našich životech.
  • Pane, prosím, naplň mě svým Duchem svatým, abych rostl/a ve tvé velké lásce a pravdě. Pomoz mi, abych tě hledal/a v modlitbě a půstu, abych se odvracel/a od hříchu a svůj život proměňoval/a v souhlasu s tvou vůlí. Kéž si vždycky dovedu najít čas k radostné oslavě toho, že tě znám, miluji a sloužím ti.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Janovi učedníci měli starost o dodržování postních zvyků a zdá se, jako by opomíjeli možnost plněji se otevřít Ježíšovu učení. Na příkladu měchů na víno Ježíš naznačuje, jak by bylo možné ve světle jeho kázání o Božím království nově naplnit stávající židovské tradice.
  • Ježíši, modlím se, abych ochotněji vnímal/a, jakými způsoby mi tvoje učení nabízí nový život. Pomoz mi být pozorný/á, abych přijímal/a novost tvého poselství a požehnání, které mi chceš dát.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš často hovoří o Božím království jako o svatební hostině, na níž je Bůh ženichem a věřící jsou hosty. V Ježíšovi byl Bůh přítomen uprostřed svého lidu, proto tehdy nebyl čas na půst a na smutek.
  • Pán říká: „Hle, všechno tvořím nové“ (Zj 21,5). Obnovuj ve mně, Pane, svého Ducha, abych dokázal/a přijímat a udržet nové víno evangelia a velkoryse se o ně dělit s ostatními lidmi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš používá obrazu svatby, aby ukázal, jak blízký vztah k nám má. Můžeme se radovat. Ženich nakrátko odejde – Ježíš zemře – ale vrátí se, aby byl s námi navždycky, pramen lásky, radosti a pokoje. Pane, ať dokážu s radostí odpovídat na tvou blízkost. Život s tebou je nesen láskou!
  • Ježíšovi nestačí staré šaty ani měchy. Jeho příchod znamená svěží a nový začátek, novou éru našeho vztahu k Bohu. Nelze ho vystihnout žádnou formulí. Neruší staré způsoby, ale naplňuje je nad meze lidské představivosti.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku