User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 6,27-38

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám."

Lukáš 6,27-38
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Při čtení této náročné části evangelia musíme mít na paměti i to, co říká Ježíš jinde: „Beze mě nemůžete dělat nic“ a co říká Pavel: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ Ježíš je stále po mém boku a pomáhá mi dělat to, co je k Boží chvále k mému dobru. Při svém Nanebevstoupení slíbil, že bude s námi až do konce věků. Dělejme tedy všechno s důvěrou, odvahou a radostí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnešní evangelium rozvíjí téma včerejšího kázání na rovině. Používá nadsázek, ale jde v něm o následování Ježíšova příkladu. Toto učení se může zdát divné a nerealizovatelné, ale když pochopíme podstatu silných metafor, porozumíme i náročným, ale realistickým požadavkům evangelia.
  • Zkuste si tento úryvek přeložit do vlastního jazyka, aniž byste přitom Ježíšovo učení změkčovali.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto je jeden z nejpozoruhodnějších textů, jaké kdy byly napsány! Naprosto převrací lidské představy o nepřátelích a odpuštění. Vyjadřuje způsob, jakým se na věci dívá Bůh, který nám navzdory našim chybám nic nevyčítá. Tak žil Ježíš, tak zemřel za své popravčí. Tento postoj jeho srdce byl posvěcen jeho Otcem a přivedl ho do věčného života.
  • Budu-li brát Ježíše vážně, může se můj svět proměnit. Mám za úkol s ním spolupracovat a žít na vyšší úrovni lásky, než jsem si kdy představoval/a, že je možné. Jsme zváni jít za lásku k bližnímu jako k sobě, za lásku k těm, kdo milují nás, za lásku pouze k příjemným lidem. Máme milovat své nepřátele, činit jim dobro, modlit se za ně, přát jim dobré! Za co se teď budu modlit?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš používá extrémního jazyka, aby zdůraznil důležitost našich vzájemných vztahů. Při jednání s druhými si máme být vědomi toho, že jsme sami od Boha dostali dar odpuštění. Připomíná nám to slova z Otčenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Máme-li potíže s druhými lidmi, je dobré prosit za sebe, abychom poznali vlastní chyby, pokud v tom hrají roli, a modlit se za druhé, aby se mohlo projevit jejich lepší já. Jednejte s druhými, jak Bůh jedná s vámi.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíši, znovu obracíš naše myšlení vzhůru nohama! Láska k nepřátelům je v rozporu s lidskou povahou, ale žádáš ji od nás. Jenže, Pane, já jsem tím, koho nazýváš „hříšníkem“, protože když mě ostatní urážejí, uzavřu jim své srdce a trestám je, jak nejlépe umím.
  • Nyní mě vybízíš, abych své nepřátele pozval/a do svého srdce a projevil/a jim milosrdenství. Pane, změň mé srdce, nebo se nikdy nestanu „synem Nejvyššího“. Dej mi čas k uvažování nad tím, jak milosrdný ke mně jsi, i když jsem „nevděčný/á a zlý/á“. To mě uchrání toho, abych soudil/a a odsuzoval/a své „nepřátele“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíši, láska, o které hovoříš, není jen emoce: je to závazek vůle. Je výstřední a bezmezná, objímá všechny, dobré i zlé. Taková pravá láska nás osvobozuje ze sevření nenávisti, posuzování, obviňování, výčitek a násilí. Je to aktivní láska, která je ochotna jít míli navíc. „Mírou lásky je láska bez míry.“
  • Pane, miluješ mě láskou, která nikoho nevyjímá. Ať si toho hluboce vážím. Ať mě tvá láska promění, abych dokázal/a projevovat podobnou lásku vůči druhým lidem, zvláště vůči mým nepřátelům.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Budu se modlit za ty, kdo by mohli padnout do kategorie nepřátel nebo zavrženíhodných lidí. Připomenu si všechny beznadějné a opomíjené případy lidí, nad nimiž druzí lámou hůl. Budu prosit, aby zakusili vlídnost a lásku a aby ti, kdo se na ně dívají negativně, byli obdarováni schopností vidět jako Ježíš.
  • Modlím se přirozeně i za ty, které mám rád/a. Když na ně myslím, uvědomím si všechnu svou vděčnost a uznání. Tak budu znovu obdarován/a milostí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nás vyzývá, abychom odpovídali světu jako on – láskou, žehnáním, modlitbou a obětí. Jsme žádáni, abychom to činili nejen v situacích, se kterými souhlasíme, nýbrž za všech okolností. Poprosím Boha, aby odstranil, co způsobuje, že nedůvěřuji, hodnotím, odsuzuji nebo se držím zpátky. Modlím se o trpělivost snášet obtížné podmínky a o odvahu, abych byl/a schopen/na čelit jim nejlépe, jak jen dokážu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku