User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 3,13-17

Po přečtení

Ježíš řekl Nikodémovi: "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen."

Jan 3,13-17
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Bůh chce, aby každý z nás byl s ním v nebi navždy šťastný. Málokterý úryvek z Písma podává tuto útěšnou pravdu tak výstižně jako ten dnešní. Dnes si církev připomíná objevení Ježíšova kříže v Jeruzalémě svatou Helenou. Od té doby se kříž stále více stával symbolem křesťanství a objevoval se v umění i v našich gestech. Děláme „znamení kříže“ jako vyznání své víry.
  • Svatý Jan od Kříže, velký španělský karmelitánský mystik, měl kdysi vidění Pána na kříži. „Jak moc mě miluješ?“ zeptal se jej. „Takto“, zněla odpověď, když jeho hlava klesala ve smrti.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Podle tradice nalezla 14. září 320 svatá Helena, matka císaře Konstantina, v Jeruzalémě Ježíšův kříž.
  • Dnešní evangelium je příhodně vzato z Jana, jehož celé evangelium je oslavou vítězství Ježíšova kříže. V dnešním úryvku je ukřižování představeno jako první krok k Ježíšovu výstupu k Otci, k oslavení Syna. Co znamená kříž v mém současném životě? Jak ho mohu chápat jako součást mé cesty k Bohu, krok na cestě ke slávě?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Na Velký pátek jsme dojati utrpením a smrtí Ježíše a tím, kolik za nás dal, když ztratil život tak bolestným způsobem. Dnes, na svátek Povýšení svatého Kříže, slavíme jeho velkou lásku k nám, která se ukázala v jeho utrpení, a chválíme ho s vděčností za to, že na nás tímto způsobem pamatoval. Nikdo nemůže mít větší lásku – kříž je vrcholným vyjádřením lásky.
  • Naši vděčnost nejlépe projevíme úsilím žít podle Ježíšových hodnot a uznáním, že on je opravdu naší cestou a pravdou a naším životem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Věříme nějak, že nám Ježíšovo utrpení přineslo spásu a že bychom svou víru měli vyjádřit i tím, že svá utrpení spojíme s jeho. Naše utrpení tím nabývá smyslu a pomáhá zbavovat svět utrpení.
  • Pohlížím s údivem na Boží moudrost a milosrdenství. Uctím ukřižovaného Ježíše a požádám ho o hlubokou vděčnost před tajemstvím kříže.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Kristově kříži je naše svoboda a narození k novému životu. Otec nám velkoryse dal svého Syna, abychom měli opravdový život.
  • Kříž je symbolem velké víry, naděje a lásky. Budu v modlitbě nazírat na Krista na kříži a prosit jej o jeho výkupnou a uzdravující lásku, která objímá celý svět.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kdyby z evangelií nezbylo nic než tento verš: „tak Bůh miloval svět…“ (Jan 3,16), stačilo by to dát lidstvu naději! V tom spočívá jádro Dobré zvěsti: v Boží lásce bez hranic a pro všechny, prokázané sesláním Syna, aby nás dovedl domů do věčného života. Zbytek Nového zákona je komentářem k této pravdě.
  • Strávím několik chvil vnitřním prožíváním skutečnosti, že navzdory vší bolesti, zlu a hříchu je každý člověk, i já, Bohem věčně milován.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). V Ježíšově kříži spočívá naše svoboda a naše zrození do nového života. Otec nám velkoryse nabídl svého Syna, abychom mohli opravdu žít. Toužím po tom, aby tímto životem žil celý svět?
  • Ve svém konečném a odevzdaném „ano“ svému Otci na nás Ježíš vydechl svého Ducha, aby nám umožnil být jeho svědky a milovat svět jako on. Každý člověk, se kterým se dnes setkám, je bratrem nebo sestrou, pro něž Kristus zemřel (1 Korintským 8,11).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kříž je v Janově evangeliu zjevením nezměrné hloubky a šíře Boží lásky. Převrací na ruby všechny lidské hodnoty. Kdysi znamení potupy se stává symbolem oslavení. Zjevená láska se neomezuje jen na některé. Je to výkupná láska objímající celý svět. Je to osobní láska ke každému jedinci. Bůh svou láskou všechno udržuje v bytí.
  • Pane, božská láska nepočítá, velkoryse dává. Kdo opravdu milují, dávají všechno svým milovaným. Kříž je obrazem velké víry, naděje a lásky. Ať mě pohled na kříž pozvedá ke všemu pravdivému, dobrému a krásnému.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Lidé obvykle spojují s náboženstvím sebezpytování a pocit viny. Zde se však setkáváme s jádrem a ústřední pravdou křesťanské víry: Bůh nás miluje a volá nás k životu.
  • Kříž je plný protikladů. Hovoříme o něm také jako o stromu života, svobody a naděje. Budu prosit Boha, aby Kristovo evangelium plné životodárných protikladů určovalo směr a hodnoty mého života.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Bůh neposlal Ježíše, aby nás odsoudil, ale aby nás spasil. Nechám si smysl této pravdy hlouběji docházet a pokusím se představit si, že ke mně Ježíš vztahuje ruku, aby mě zachránil. Uznám, že způsobem, kterému úplně nerozumím, mě Ježíšův kříž volá k životu a vybízí mne, abych odolával/a čemukoliv, co omezuje, oslabuje, nebo ubíjí.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku