User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 6,1-15

Po přečtení

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?" To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: "Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo." Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona Petra - mu řekl: "Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co to je pro tolik lidí?" Ježíš řekl: "Postarejte se, ať se lidé posadí!" Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!" Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: "To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!" Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

Jan 6,1-15
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co se mě v tomto vyprávění dotýká? Nesmírná starost Ježíše o lidi? Obrovské množství jídla pro ně? Nepřekvapilo mě někdy také množství dobra, které vzešlo z mého nedostatku?
  • Kdo sytil mne během mého života? Mé tělo potřebuje potravu, ale má duše také. Jak tiším hlad své duše?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto je jediný zázrak, který uvádějí všechna čtyři evangelia, což znamená, že obsahuje něco mnohem hlubšího než jen mimořádné nasycení zástupu lidí. V Janově evangeliu Ježíš podrobně vysvětluje význam tohoto znamení. Evangelista spojuje zázrak s Ježíšovým posláním a s eucharistií: používá stejných slov jako později při ustanovení eucharistie – Ježíš vzal chléb, vzdal díky a rozdával chléb s pozváním, aby si lidé vzali, kolik potřebují.
  • Ježíš jednou řekl, že přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, a právě to se při nasycení zástupů děje. Všichni se najedli dosyta, a ještě zbylo dvanáct košů drobků. Připomíná to ohromné množství vína proměněného z vody v Káně. Pouvažuji o tom, jak je Bůh v Ježíšovi dárce mnohem velkodušnější, než si dovedu představit: na svatbě v Káně, při nasycení zástupů i v mém životě. Nezapomenu děkovat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tomto čtení nám evangelium podle Jana nabízí symbolické vyjádření toho, jak Ježíš sytí život, o kterém hovořil ve třetí Janově kapitole. Ježíš nás chce sytit pokrmem jako na hostině, na kterou nás zve. Tato hostina je znamením jeho touhy dávat se nám v Božím slově a ve chlebě života. Není nic, co by s námi Ježíš nechtěl sdílet.
  • Jedním z Ježíšových nejpřitažlivějších vlastností je velkorysost, s níž se s námi dělí o to, co má a kým je. V modlitbě můžete zůstávat u toho, co pro vás Ježíš udělal, kolik vám toho ze svého dal a jak se vám chce dávat v Božím slově a v eucharistii.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V dnešním evangeliu Ježíš koná zázrak rozmnožení chlebů a ryb. Z mnoha důvodů se dá soudit, že je to symbol eucharistie. Rozmnožení je událost hodná pozornosti, ale ve srovnání s eucharistií jeho důležitost bledne. Věnujte čas tomu, že se vcítíte do té události, budete hovořit s jejími účastníky a získáte z ní nějaký užitek pro sebe a pro svůj život.
  • Malý dar jednoho mladíka nasytil tolik lidí. Bůh dokáže i z našich malých darů udělat mnoho. Bez něj jsou naše snahy žít v jeho lásce a následovat ho nicotné. Nikdy nevíme, kdy a kde naše úsilí milovat lidi, pomáhat jim a podporovat je přinese své plody.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tomto zázraku Ježíš pracuje s tím málem, co mají apoštolové k dispozici, aby nasytil zástupy. Ukazuje tím, jaký je Bůh vzhledem k nám: že nás živí, štědře o nás pečuje a stará se o naše potřeby.
  • Bůh od nás také očekává, že si budeme vzájemně pomáhat a dělit se o to málo, co máme. Svatá Tereza z Kalkaty řekla o Ježíšovi: „Navzdory našim slabostem a naší křehkosti nás potřebuje, abychom byli jeho láskou a soucitem“ Budu prosit o odvahu dělit se s tím, co mám, i když je toho málo.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tato scéna odhaluje, jaký je Bůh! Naše vlastní prostředky nikdy nejsou dostačující, ale Bůh má možnosti neomezené, dostatečné natolik, abychom mohli vykonat to, co chce, abychom vykonali.
  • Ježíš zjevuje Boha hojnosti; všimněte si však, že důraz je kladen na chudé a potřebné, nikoli na to, aby se bohatí stali ještě bohatšími. Ježíš v péči o ty, kdo se nacházejí na nejnižším patře společenské pyramidy, potřebuje mou pomoc. To je tématem encykliky Laudato Si papeže Františka.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Zázrak, který Ježíš učinil s chleby a rybami, přesvědčil velké zástupy, které šly za ním, že on je tím prorokem, kterého hledaly. Jeho učení, uzdravení a nasycení na ně hluboce zapůsobily a odhalily jeho božského ducha.
  • Ježíš je přítomný v každodenních setkáních mého života. Je přítomen v lidech, které potkávám každý den; především v chudých, v lidech na okraji společnosti a v těch, kteří potřebují mou pomoc. Když otevřu své srdce a obrátím se k nim se soucitem a láskou, setkávám se tím i s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš dokázal žít ve společenství, které vycházelo z obřadů a z tradice. Přijímal to všechno, ale zároveň zval lidi, aby se dívali víc do hloubky. Ukazuje lidem na hornatém venkově, jak chápat význam blížící se paschy mnohem hlouběji a novým způsobem, který by je spojil nejen s minulostí, ale také s jejich bližními a s širším společenstvím. Někteří se domnívali, že koná účelový zázrak a žádali, aby byl provolán za krále. Ježíš se naproti tomu chtěl modlit a strávit čas s Bohem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Muži, ženy a děti sedí na louce a jedí chleba, kolik chtějí. Ježíš s několika pomocníky sytí celé množství. Tím ukazuje, jaký je vůči nám Bůh: živí nás, štědře o nás pečuje a stará se o všechny naše potřeby.
  • Pane, hlad a nouze ve světě si žádají mou pozornost. Co ale dokážu? Dej mi ochotu vyjít ze sebe, dělit se svými omezenými možnostmi a vytvářet společenství lidí, kteří se mají rádi a navzájem se o sebe starají.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tento zázrak odhaluje dobrotu Božího srdce. Bůh se stará o každou naši potřebu. Také od nás očekává, že si budeme navzájem pomáhat a dělit se o to málo, co máme.
  • Ve své představivosti vstoupím do této scény. Pocítím neklid jako Filip, budu pozorovat malého chlapce, který se vzdal oběda, který mu maminka nachystala, Ježíše, jak se modlí a jak láme chléb a rybu. Trvá dlouho, než se všichni nasytí, a on se při práci usmívá. Plní i mé prázdné ruce a já se mu zadívám do očí a poděkuji mu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kde se v té nádherné scéně nacházím já? S Filipem a Ondřejem? S chlapcem, který riskuje, že mu druzí snědí jeho oběd? Dokážu nabízet to málo, co mám? Napřáhnu své prázdné dlaně pro chléb a rybu? Pomáhám sbírat zbytky? Chápu, co se to vlastně událo? Doprovázím Ježíše, když odchází pryč na horu?
  • Ježíši, nechceš být králem. Přeješ si společenství lidí navzájem sobě rovných. Nechceš, aby jedni ovládali druhé. Chceš, aby se všichni cítili přijímaní a repektovaní. Pomoz mi uvědomit si, jakým způsobem se snažím ovládat druhé. Myslím si, že jsem lepší než druzí? Dokážu přiznat, že se mýlím? Nenech mě hrát si na krále!

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku