User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 21,1-13

Po přečtení

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: "Půjdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: "Dítky, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli mu: "Nemáme." On jim řekl: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete." Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "Pán je to!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty - byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb, které jste právě chytili." Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: "Pojďte snídat!" Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi!" Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.

Jan 21,1-13
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci se snažili uvěřit, a tak se vrátili na známé místo a ke své práci. Po noci bezvýsledné námahy pak rada cizince na břehu vedla k bohatému úlovku ryb. Kéž se necháme vést Pánovou moudrostí a hledáme na správných místech, abychom byli plodní v jeho jménu.
  • Petr nikdy nechtěl dělat polovičaté věci, ale vrhal se do všeho, i když někdy bez důkladného rozmyslu. ntuitivní a milovaný učedník poznal, že to byl Pán, kdo jim řekl, co mají dělat. Pak se vše vyjasnilo. Kéž bychom v našich životech rozpoznali milované učedníky, kteří nás na překvapivých místech seznamují s Ježíšem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Po noci marného rybolovu zůstávají prázdné sítě a prázdná srdce. Ježíš se ujímá iniciativy a setkává se s učedníky za ranního světla. Zve je k jídlu: „Snídaně je připravena!“ Je připraven bohatý stůl - ryb, jídla, lásky, tepla a velké radosti. Zde se uzdravují narušené vztahy.
  • Ježíši, setkáváš se se mnou na břehu mého obyčejného života. Přijímáš mě s láskou, povzbuzuješ mě, zveš mě k hojnosti. Živen/a pokrmem tvého slova, zahříván/a ohněm tvé neutuchající lásky, kéž já na oplátku živím, uzdravuji a miluji ty, které dnes potkám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš se zajímá o naši práci a život a ví, co potřebujeme. Vidíme to, když povzbuzuje Petra, aby s jeho pomocí znovu zkusil lovit. Ježíš nejenže pomáhá zajistit Petrovi živobytí, ale ještě ho zve k jídlu.
  • Ujišťuje nás, že Bůh je s námi a podílí se na našich námahách. Záměrně se snažte nechávat si ve svém pracovním rozvrhu chvíle, abyste mohli na čas přerušit práci. Můžete tak zažít důležitá životní překvapení. Důvěřujte, že Ježíš ví, co potřebujete, dovolte mu, aby proměnil a odlehčil vaše starosti, a přijměte jeho péči a pozornost.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Události, které předcházely velikonoční neděli, Petrovi odhalily, jak málo si věří. Vzkříšení mu naopak ukázalo, jak moc mu Ježíš důvěřuje a jak moc ho miluje. I když vím, že je toho mnoho, o co chci prosit, budu se modlit tak, abych mi zbylo dost času i na naslouchání.
  • Šimon Petr nepoznal Ježíše jako první, ale jako první zareagoval. Jaká je má role ve společenstvích, ke kterým patřím? Poznávám Boží přítomnost nebo odpovídám na Boží volání? Modlím se za odpuštění slepoty nebo váhavosti, ke které jsem snad někdy přispěl/a.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak často jsme i my lovili celou noc a nic jsme nechytili! Jak jsme se cítili? Co jsme tehdy dělali? Pohovořte si o tom s Ježíšem. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste naopak dobře věděli, že Ježíš je s vámi.
  • Když se díváme na svůj život a na chvíle, kdy jsme Ježíše vnímali jako blízkého, zkusíme si uvědomit, zda se tehdy neopakovaly jisté vzory našeho jednání a vztahu k Bohu. Zase si o tom s Ježíšem pohovoříme.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vzkříšený Ježíš se setkává se svými přáteli, když se na jeho výzvu vrátili ke svému rybářskému řemeslu. Je s nimi při jejich práci a ve chvíli zklamání, že se celou noc namáhali marně, jim dává velký úlovek. Můžeme prosit, abychom se i my setkali se vzkříšeným Pánem, a aby naše práce skrze něj nesla bohaté ovoce.
  • Zastavím se u obrazu Ježíše připravujícího svým přátelům snídani. Jako by v tu chvíli neměl na práci nic důležitějšího. Nemohl jít třeba do chrámu, aby oslovil zástupy, nebo na Kalvárii, aby ukázal, že žije, aby v něj uvěřili? Místo toho tráví čas v důvěrných chvílích se svými přáteli, připravuje je na jejich poslání, až odejde, a dává jim zakoušet svou blízkost. Mám dost času, abych prohluboval/a svůj vztah k Ježíšovi, nebo jsem příliš zaměstnán/a tím, že pro něj dělám „dobré věci“?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Pojďte se nasnídat.“ Jak prostě a citlivě s námi Ježíš jedná! Zná naše potřeby a náš hlad. Ví také, že dokážeme vstřebávat Boží zjevení jen po malých dávkách. Mohli bychom si ráno před snídaní představit, že nás Ježíš oslovuje jménem a říká nám: „Pojď se nasnídat.“ Představte si, jak vás obsluhuje, třeba kávou a chlebem nebo koláčem. Začnu si také všímat toho, že mi vlastně celý den slouží v tom, co potřebuji.
  • Jak se v této scéně cítí Petr? Asi si někde vzadu v mysli uvědomuje, odkud se ten úlovek vzal. Asi mu srdce překypuje kající láskou, když s ním Ježíš, kterého zradil, jedná tak laskavě. Otevírám se Boží laskavé péči, která mě citlivě pozvedá z mých pádů?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Noc marného rybaření po sobě zanechává prázdné sítě a prázdná srdce. Ježíš přebírá iniciativu a za časného rána se setkává s učedníky a zve je k jídlu: „Pojďte snídat.“ Mají před sebou stůl s rybami a pokrmem a také s láskou a velkou radostí. Uzdravují se při něm zraněné vztahy.
  • Ježíši, setkáváš se se mnou na březích mého všedního života. Laskavě mě přijímáš, povzbuzuješ mě a zveš mě k dostatku. Sytíš mě pokrmem svého slova a zahříváš ohněm své lásky, ať i já sytím, uzdravuji a miluji lidi, se kterými se dnes potkám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Petr je celý nesvůj a neví jak dál. Cítí, že selhal v tom, co obvykle dělá dobře. Necítím se někdy jako on? Petr je ale otevřený ještě jinému, ne zcela jasně slyšitelnému, hlasu. Udělá to, co mu Ježíš navrhuje, a skvělé výsledky na sebe nenechají čekat.
  • Totéž může potkat i mne, jsem-li otevřený/á vůči překvapení. Pane, dej, abych tě dnes přijímal/a jako Boha příjemných překvapení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Způsob, jakým zde Ježíš zasahuje do situace, Petrovi jako rybáři dokonale sedí. Ježíš ví, co upoutá Petrovu pozornost a co mu udělá radost. Snaží se upoutat také moji pozornost. Nechám se dnes Bohem radostně překvapit?
  • Když se právě teď a tady modlím: zní mi to jen mdle nebo vnímám, že mi Ježíš říká: „Pojď se nasnídat!“?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Petr je celý nesvůj, tápe. Cítí, že selhal v něčem, co obvykle bez problémů zvládá. Dokážu v něm někdy zahlédnout sebe sama/samu? Petr je ovšem ochotný naslouchat ještě jinému hlasu, který matně, i když ne zcela rozpoznává. Dělá to, co je mu navrženo, a dostavují se ohromné výsledky.
  • Totéž může potkat i mě, budu-li otevřen/a překvapení. Pane, dej, abych tě dnes přijímal/a jako Boha příjemných překvapení.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Po noci marného rybolovu zůstávají učedníkům prázdné ruce a prázdná srdce. Ježíš se chápe iniciativy a setkává se s nimi. Je časně ráno. Zve je ke snídani. K dostatku jídla se přidává láska, přátelská blízkost a velká radost. Uzdravují se srdce.
  • Pane Ježíši, setkáváš se se mnou na březích mého obyčejného života. S láskou mě přijímáš, povzbuzuješ a dáváš mi dostatek toho, co potřebuji. Nasycený/á pokrmem tvého slova a zahřátý/á ohněm tvé nikdy nehasnoucí lásky, ať dokážu také sytit, uzdravovat a milovat lidi, které dnes potkám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Petr nechtěl zůstat jen tak sklíčeně sedět. Věděl, kde ho Ježíš kdysi vyhledal a byl přesvědčen, že práce mu Pána nezakryje. Vidíme jej, jak řídí práci ostatních, a přesto zůstává otevřený vůči řízení cizího člověka. Co mi to říká o mém vlastním životě? Kde musím převzít kontrolu? Co znamená, že mám být otevřen/a vůči jinému hlasu, který mě volá?
  • Petr nebyl první, kdo poznal Ježíše, ale byl první, kdo odpověděl. Modlím se, abych dokázal/a slyšet dobré zprávy, které mi říkají lidé kolem mě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku