User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 10,1-10

Po přečtení

Ježíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: "Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti."

Jan 10,1-10
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  •  Ježíš nám zde objasňuje, proč přišel. Přišel, abychom měli hojnost života. Popřemýšlím o tom. Co by to pro mne mohlo znamenat? Co mi dává život? Ať je to cokoliv, právě to je místo, ve kterém nacházím Boha.
  • Pohlédnu však také na to, co mi život nedává. Není v mém životě něco toxického, čeho by bylo možné se vzdát? Porozmlouvám si o tom s Ježíšem. Vím, že mi bude rozumět.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Ježíš ve čtvrtém evangeliu používá výrazu „já jsem“, má to velký význam. Např. slova „já jsem … chléb života … živá voda … světlo světa“ atd., nám naznačují Ježíšovo božské postavení, protože Bůh sám, když se jej Mojžíš zeptal na jméno, prohlásil: „Já jsem, který jsem.“ Obrazy, které Ježíš používá, nám ukazují Boží tvář.
  • Když Ježíš říká, že je „dveřmi“ pro ovce, jeho posluchači si vzpomenou na obraz Boha jako pastýře, z nichž nejznámější je v Žalmu 23. Pastýři dokonce spávali schoulení v bráně do ovčince, a tak byl starostlivý pastýř téměř doslova „dveřmi“.
  • Krásné a přitažlivé je Ježíšovo vyjádření: „přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti“. Je to obraz naprosté svobody a zároveň naprostého bezpečí. Je to jakási novozákonní verze Žalmu 23.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vnímáte, co pozvedá vašeho ducha, uspokojuje vaši duši, co vám dává trvalý pokoj a naplňuje vás životem? Co se zdá, že je vám šití na míru? To jsou okamžiky a situace, které pramení z Kristovy přítomnosti ve vás.
  • A naopak – co vás vyčerpává, bere vám energii, zanechává vás bez života a prázdné, zabíjí vašeho ducha, zachází s vámi spíše jako s číslem ze statistiky než jako s jedinečnou osobností? Takové okamžiky a situace svědčí o zloději, nepříteli naší lidské přirozenosti.
  • Indiáni říkají svým dětem, že v našich srdcích jsou pevně zabydleni dva vlci, z nichž každý chce zabít toho druhého. Dítě se ptá: „A kdo vyhraje?“ Rodič pak moudře odpoví: „Ten, kterého víc krmíš.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dobrý způsob jak začínat modlitbu je zklidnit se a ztišit a pak poslouchat, jak mě Ježíš oslovuje mým jménem. Ježíš je velmi osobní. Rozjímejte o jeho setkání s Marií Magdalskou první velikonoční neděli u hrobu a o tom, jak tiše vyslovuje slovo „Marie!“
  • Miluje mě, jako miloval ji, a vyslovuje moje jméno s překypující něhou. Mé jméno je totiž vepsáno v jeho dlaních (srov. Izaiáš 49,16). Můžu si představit, jak je otevírám a zjišťuji, že je to pravda! Jsem v nich otištěn/a!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Modlitba nás učí poznávat hlas našeho dobrého pastýře. Učíme se rozlišovat Pánův hlas od jiných hlasů, které se nám líbí. Naše okolí k nám mluví autoritativními způsoby, reklama se ze všech sil snaží, aby zněla přesvědčivě, nacionalisté se podbízejí a my jsme tak snadno odlákatelní pryč k jinému stádu.
  • Celý rozdíl tkví v tónu hlasu. Pravda může být nabízena příjemně jako pozvání nebo tvrdě a nelibě. Uvažuji, jak ke mně Ježíš mluví, jak mě volá k růstu a životu. Mluvím tak i já s ostatními? K sobě?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš používá pestrých obrazů ze života, aby vyjádřil hloubku vztahu, který si s námi přeje navázat. Na jedné straně hovoří o pastýři a ovcích, o strážném a dveřích, o poznávání a o spáse. Kontrastující slova jsou: cizí, zloději a lupiči, zabíjení a krádeže, odcházení místo následování, přelézání ohrady místo vcházení dveřmi.
  • Pane, ať slyším tvůj hlas, abych ti mohl/a otevřít bránu svého srdce. Veď mě stezkami života. Ať jsem pro ostatní bezpečnou branou do života v hojnosti s tebou.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku