User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 14,7-14

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho." Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí." Ježíš mu odpověděl: "Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám."

Jan 14,7-14
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš je lidskou tváří Boha. Dnešní evangelium mě zve k zamyšlení nad touto skutečností víry. Co pro mne znamená, že Ježíš je Bůh, který je člověkem? Mění to můj způsob čtení evangelia? Co cítím, když čtu o Ježíšovi na svatbě nebo na hostině u přátel nebo spolu s odmítanými lidmi své doby, a řeknu si: „To je Bůh! Tak se chová Bůh!“
  • Co cítím, když čtu o Ježíšovi osamělém a v úzkosti v Getsemanské zahradě, a uvědomím si, že toto je Bůh? Nemění to nějak můj dosavadní obraz Boha? Promluvím si s Ježíšem o svých pocitech.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova slova Filipovi jsou udivující. Jsou vrcholem Janova evangelia a snad dokonce celého Nového zákona. „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Ježíš není jen svatý muž nebo prorok nebo Boží anděl, je obrazem neviditelného Boha, portrét (selfíčko) samotného Boha.
  • Otec je „v“ Ježíšovi, jako je Ježíš „v“ Otci. Je to posilující přítomnost; umožňuje Ježíšovi konat velké činy a nás uschopňuje k ještě větším činům. A přece … když to Ježíš říká, ví, že bude vydán k mučení, výsměchu a popravě. Jeho „síla“ se projevuje v naprosté slabosti a zranitelnosti.
  • I my jsme pozváni k podílu na Božím životě a díle, ke konání toho, co koná Bůh. Ježíšova řeč při poslední večeři v Janově evangeliu je o tom, že můžeme být Božími dětmi, přáteli a spolupracovníky.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tím, že přijímáme Ježíše a dovolujeme jemu i jeho poselství zabydlet se v našich srdcích (což je celoživotní cesta), stáváme se víc a více jeho přítomností ve světě – natolik, že přijmout nás znamená přijmout Ježíše, a přijímat Ježíše znamená přijímat Otce.
  • Ke ztělesňování Ježíšovy přítomnosti ve světě je nám však zapotřebí velké pokory a trpělivosti, protože máme tolik nesprávných návyků, kterých se musíme zbavovat, že potřebujeme být neustále očišťováni, neustále se rozvíjet. Každý den musíme zvát Ježíšova Ducha, aby nás vedl. Mohli bychom každý den začínat s následujícími ranními nabídkami a ve večerních hodinách si pak zpětně projít celý den, abychom zjistili, nakolik jsme své nabídky naplnili a nakolik do nich ještě musíme dorůst.
  • „Pane Ježíši, dávám ti svoje ruce, aby konaly tvé dílo. Dávám ti svoje nohy, aby šly tvou cestou. Dávám ti svá ústa, aby říkala tvoje slova. Dávám ti svou mysl, abys ve mně mohl myslet. Dávám ti svého ducha, aby ses ve mně mohl modlit. Především ti však dávám své srdce, abys ve mně mohl milovat svého Otce a celé lidstvo. Dávám ti celé své já, abys ve mně mohl růst, protože jsi to ty, Pane Ježíši, kdo ve mně žije, pracuje a modlí se.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Před několika desítkami let napsal teolog Hans Urs von Balthasar knížku s názvem „Zná nás Ježíš? Známe my jeho?“ Ježíši, znáš mě tak, jako se navzájem znají životní partneři, jen ještě mnohem hlouběji. Tvé poznání se totiž rodí z nekonečné lásky. Ale znám já tebe? Jsem tebou plně zaujatý/á? Znamenáš pro mne opravdu velmi mnoho?
  • Modlím se slovy modlitby ze 13. století, znovuoživené roku 1971 v muzikálu Godspell: „Můj Pane, modlím se za tři věci: abych tě den co den viděl/a jasněji, miloval/a vroucněji a následoval/a věrněji.“ Potom tě budu znát v biblickém smyslu tohoto slova.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak můžeme konat větší činy než Ježíš? Vedeni touhou uzdravovat nemoci a učinit svět lepším místem jsme v průběhu staletí ovládli mnohé nemoci, potřeli hladomor, zkrotili záplavy a na podporu světového míru jsme vytvořili Organizaci spojených národů. Pane, dej, ať naplňován/a tvým Duchem pokračuji ve tvé práci.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku