User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 9,51-62

Po přečtení

Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?" On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: "Půjdu za tebou všude, kam půjdeš." Ježíš mu však odpověděl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." Jiného zase vybídl: "Pojď za mnou!" On však řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce." Odpověděl mu: "Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!" A ještě jiný řekl: "Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou." Ježíš mu však odpověděl: "Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království."

Lukáš 9,51-62
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tento úryvek obsahuje několik velmi silných výroků. Ježíš odpovídá svému prvnímu možnému následovníkovi, že než se rozhodne následovat ho, měl by si nejprve spočítat náklady. Závěrečná věta je ještě tvrdší: „Nikdo, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, se nehodí pro Boží království“. Zde Ježíš neponechává žádný prostor pro kompromis. Nejenže musíme Ježíše následovat, ať to stojí, co to stojí, ale musíme to dělat okamžitě a z celého srdce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nikoho nevylučuje. Co to pro mne znamená? Co nebo kdo mi brání dávat Boha na první místo a dovolit mu, aby vedl můj život?
  • „Budu tě následovat.“ Je to tak? Toužím po tom aspoň? Promluvte si o tom s Ježíšem.
  • Co mě stálo a stojí mé učednictví? Co jsem díky následování Ježíše získal/a?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pokušení používat násilí motivované náboženstvím se nevyhnulo ani malému kroužku apoštolů. Ježíš je okřikuje a trvá na tom, že bojovat se musí především v srdci. Jsem odhodlaný/á následovat ho v tom za jakoukoli cenu? Nadšení konvertity nestačí, jde totiž o mnoho. Musím se opravdu zapírat a každý den nést svůj kříž. Jenom podle svých skutků poznám, jak se blížím nebo vzdaluji vzoru Ježíšova učedníka.
  • Budu prosit o milost neohlížet se zpět, když už jsem jednou položil/a ruku na pluh, a věrně plnit své závazky a povinnosti.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš žádá opravdovou angažovanost. Právě nyní je ta chvíle, kdy ji mohu prokazovat a na svých denních cestách hlásat Boží království. Budu-li příliš dlouho čekat, písek času mi proplyne bez užitku mezi prsty.
  • Básník Robert Browning napsal: „Země je plná nebe a každý obyčejný keř žije Boží mocí.“ Budu-li se dívat na svět z tohoto pohledu, bude mi každodenní služba Bohu připadat docela samozřejmá.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku