User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 13,36-43

Po přečtení

Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: "Vylož nám to podobenství o pleveli na poli." Odpověděl: "Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!"

Matouš 13,36-43
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Podobenství líčí skutečnost prolínání dobra a zla ve světě. Jak často propadáme malomyslnosti a smutku. Budu prosit, abych si dokázal/a všímat situací, kdy jedná Bůh a přináší růst a život.
  • Podobenství Ježíš říká veřejně a vysvětlení podává v soukromí. Jenom v srdcích jednotlivých lidí mohou ožívat Ježíšova slova. Spolu s ním se zamyslím nad svým životem a nad smyslem a významem jeho slov.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ve světě, který se zdá lhostejný vůči evangeliu a jakoby zarostlý plevelem, nám přináší Ježíšovo vysvětlení útěchu. Můžeme se spolehnout na moc a moudrost Syna člověka a snažit se být dobrými nástroji a spolupracovníky na jeho díle. Prosme o důvěru v aktivní přítomnost Ježíšovu a Ducha svatého ve světě a pro sebe o odvahu a trpělivost v našem snažení.
  • Ježíš jednou řekl, že žeň je hojná. Budu prosit za svět, který hledá způsob, jak se vyrovnat se situací vytvořenou koronavirem. Ať mi Boží milost dává schopnost přispívat společně s ostatními lidmi a tam, kde se právě nacházím, k šíření jeho království.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš vysvětluje své podobenství o pšenici a pleveli, které rostou spolu, a to jako drama s postavami, ve kterých se posluchači mohou poznat.
  • Ježíš („Syn člověka“) přichází na svět šířit v lidských srdcích své království života a světla. Kdo přijímají Boží království, ocitají se v boji proti silám temnoty, jejichž vůdcem je Zlý, který využívá každé příležitosti k vytváření chaosu. Věřící musí čekat na „konec časů“, kdy teprve nebeské mocnosti zničí síly zla a zlí dostanou, co si zaslouží. Toto podobenství nám má připomenout, že naše konkrétní rozhodnutí pro dobro nebo zlo mají váhu a že naše úsilí a životní zápasy bere Pán opravdu vážně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Plevel a obilí rostou spolu a oddělují se až při žních. V každém z nás přebývají naše silné i slabé stránky a naše dobrota i naše pochybení vedle sebe. Bůh nás vidí celé a vidí všechno v nás.
  • Ježíš nám ve svém evageliu nabízí obraz Boha, který přijímá naši hříšnost i dobrotu. Vidíme to například v podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32).
  • Nabídněme v modlitbě Bohu to dobré, aby to posíliI, a to slabé k uzdravení a k odpuštění.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ve světě i jednotlivých lidech se mísí dobro se zlem. Máme v sobě protikladné duchy. Uvědomuji si je v sobě?
  • Pomodlete se dnes o to, abyste získali poznání pravého života v Kristu a abyste lépe poznávali nástrahy zlého ducha.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Syn člověka pošle své anděly“. Ježíš říká, že Bůh všechny roztřídí až na konci světa. Nemáme tedy mezitím přebírat roli soudců, protože nerozeznáme plevel od pšenice. Uvažuji nad tím, že Ježíš nazývá blahoslavenými nikoli ty, kdo vypadají jako blahoslavení v očích lidí, kteří vytvářejí světské hodnoty – mohli bychom říci vítěze –, nýbrž spíše ty, které svět považuje za nuly. Konečné rozhodnutí může být velkým překvapením jak pro „vítěze“, tak pro „poražené“.
  • Drahý Bože, otevři nám srdce, abychom dokázali být udivováni tvou milostí a slitováním a abychom ve tvářích všech, které potkáváme, dovedli vidět tvé děti.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš používá obraz pole, aby vysvětlil přítomnost nejen dobra, ale i zla ve světě a aby ilustroval, jak se tyto síly projeví na konci času. Dobré semeno je rozséváno Ježíšem, který mi svým světlem a láskou pomáhá růst a kvést, abych mohl/a přinášet dobrou úrodu a zářit jako slunce v nebeském království.
  • Vzdávám díky za plody své víry a za dobrotu, které Ježíš působí v mém životě. Předkládám mu veškeré slabosti, které mi mohou bránit, abych jako Boží dítě vzkvétal/a, a ve světle jeho velké lásky ke mně jej žádám o odpuštění.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kde je život, tam je vždycky také naděje na spásu a na vítězství dobra nad zlem. Konečné vítězství dobra, pravdy a spravedlnosti přijde se Synem člověka při „sklizni na konci věků“.
  • Pane, ujmi se mého „pole“ – mého srdce a mého života – aby nade mnou „zlý“ neměl žádnou moc. Ať i mé osobní a jedinečné světlo svítí ve světě jako světlo „spravedlivých, kteří budou zářit jako slunce v království svého Otce“.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku