User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 20,1-2.11-18

Po přečtení

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: "Ženo, proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: "Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: "Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: "Rabbuni!" - to znamená "Mistře". Ježíš jí řekl: "Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: "Viděla jsem Pána!" - a toto že jí řekl.

Jan 20,1-2.11-18
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Slavíme dnes svátek Marie Magdalény, apoštolky apoštolů. Budu uvažovat o tom, jak významnou úlohu jí Ježíš svěřil, a o úloze žen v současné církvi. Poděkuji Bohu za všechny ženy, které mi pomáhaly lépe poznávat Ježíše, a budu prosit, aby církev nacházela cesty účinnějšího zapojení žen do své služby a do svého vedení.
  • Viděla jsem Pána! To byla Mariina zpráva: apoštol/ka vzkříšení může být jen někdo, kdo se již setkal se vzkříšeným Ježíšem. Podívám se na svůj vztah k Ježíšovi a požádám ho o milost poznávat ho stále lépe, abych ho mohl/a předávat druhým opravdu z hloubi srdce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie Magdalena je dnes považována za svého druhu apoštolku. Její víra zesílila natolik, že ji vzkříšený Kristus pověřil, aby šla a oznámila zprávu o tom, že žije, učedníkům.
  • Zdá se, že Mariina víra ve vzkříšeného Pána se očistila ve dvou krocích. První stádium proběhlo, když Marie jen pomalu chápala náznaky Ježíšovy přítomnosti, které od něj dostávala, a měla jej jen za zahradníka. Druhé očištění proběhlo, když ve snaze vyrovnat se s novou skutečností se pokusila chytit Ježíše a podržet si ho. Jako by chtěla zakoušet Ježíše příliš smyslově. Ve víře se máme varovat obou chyb: nesnažit se příliš jednoduše pochopit a uchopit zázraky a být otevření náznakům a stopám, které nám Ježíš nabízí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Marie Magdaléna patří k prvním svědkům vzkříšení. Právě ona přinesla jako první Petrovi a Janovi zprávu o prázdném hrobě a pak zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ Poděkuji Pánu za její svědectví a poprosím o milost, abych i já byl/a radostným a nadšeným svědkem přítomnosti vzkříšeného Krista ve světě a také radosti a svobody, které z něj vyzařují.
  • Zmrtvýchvstalý Ježíš nedovoluje Marii, aby se ho držela, ale posílá ji ohlašovat ostatním, že vstal. Co si myslím, že mě Ježíš po mém osobním setkání s ním po jeho zmrtvýchvstání posílá dělat? Budu prosit, abych nebyl/a hluchý/á k jeho volání, ale byl/a ochotný/á na něj velkoryse odpovídat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • První osobou, která se setkává se vzkříšeným Pánem, je osamělá žena. Stává se apoštolkou apoštolů paralyzovaných zármutkem a zoufalstvím. Ve světě, jenž se měl před ženami a jejich rolí ve společnosti na pozoru, dává Ježíš ženě v úkolu šířit evangelium první místo. Navždy je tak potvrzena důstojnost ženy.
  • „A hle, příštího dne po sobotě byl na úsvitu nalezen prázdný hrob. Ježíš se pak ukazuje Marii Magdalské… Víra se obrozuje a je ještě živější a silnější než předtím; je nepřemožitelná, protože se zakládá na rozhodující zkušenosti… Ježíš je potom totiž někým, komu se můžeme svěřit absolutně. Nikoli jenom důvěřovat v Jeho poselství, ale přímo v Něho, protože Zmrtvýchvstalý nepatří minulosti, nýbrž je přítomen dnes, živý.“- papež Benedikt XVI.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Žal Maří Magdaleny se obrátil v radost, když poznala Ježíše, a okamžitě běžela říct učedníkům, že ho spatřila.
  • Prostřednictvím Ježíšova vzkříšení slavíme radost z jeho vítězství nad hříchem a smrtí. To je základní dogma křesťanské víry. Jak se milost vzkříšení dotýká mě? Modlím se, abych dokázal/a s radostí přivítat poselství vzkříšeného Ježíše vírou v moc jeho přítomnosti v mém životě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku