User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 19,25-34

Po přečtení

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Tak se mělo splnit Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.

Jan 19,25-34
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Maria je Matka a učednice, která byla až do konce věrná. Její život byl prožit ve spojení s Ježíšem, jejím Synem, v sebedarování a v naprosté přítomnosti u něj. Kéž od ní čerpáme sílu zůstat s Ježíšem v životních vzestupech i pádech.
  • Ježíš nám na kříži svěřil svou Matku Marii a my jí. Její životní utrpení se v mnohém podobalo jeho utrpení. Modleme se za sílu, abychom jako členové Boží rodiny odpovídali na mnohé dary a milosti, které nám byly skrze Marii uděleny. Svěřujeme-li se Marii, svěřujeme se skrze ni ve skutečnosti Ježíši.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když se nalézám u paty kříže, jak se cítím? Vidím, jak Ježíš umírá z lásky, z naprosté solidarity s námi lidmi? Z naprosté lásky? Dokážu tuto lásku přijmout?
  • Při slavení eucharistie kněz říká: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává.“ Dokážu vidět Ježíšovu lásku, která byla hnací silou celého jeho života na této planetě? Slyším výzvu, abych byl/a jako On? Abych dal/a své „tělo“, celé své já do láskyplné služby?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak se cítím pod křížem? Dokážu chápat, že Ježíš umírá z lásky a ze solidarity s námi lidmi, a ne aby nás soudil?
  • Při eucharistii kněz říká: „toto je moje tělo, které se za vás vydává“. Dokážu vnímat Ježíšovu lásku jako motiv a hybnou sílu všeho, co na zemi vykonal? Slyším povolání být jako on a dát své tělo a sebe ve službě z lásky?
  • Vzpomenu si na chvíle, kdy jsem vnímal/a povolání „dávat“ v lásce a dokázal/a jsem to? Byly chvíle, kdy jsem se nedokázal/a dávat v lásce? Jak to tehdy bylo a jak to dopadlo?
  • Dokážu prostě být s Ježíšem a v jeho laskavé přítomnosti?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku