• 2. setkání: Jak se to může stát?

  Maria uslyšela Boží slovo a přemýšlela o něm ve svém srdci.

  Ztišení

  Než se začneš modlit, najdi si klidné místo a polohu, ve které se budeš cítit pohodlně. Nech svou mysl volně plynout a veškeré své starosti zkus vložit do Božích rukou. Poslouchej zvuky kolem sebe. Zkus se postupně soustředit od těch vzdálených k těm nejbližším. Přes zvuky v místnosti, kde se nacházíš až k vlastnímu dechu. Uvolni se tak, že již budeš vnímat pouze svůj dech.

  Maria uslyšela Boží slovo a ve svém srdci o něm přemýšlela. Zkus i ty otevřít své srdce a mysl Bohu a tomu, co se ti právě snaží sdělit.

 • Lk 1, 26–38

  Přečteme si úryvek z Lukášova evangelia

  Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království bude bez konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť, u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

 • K zamyšlení

  Jak se to může stát? Proč já? Nezdá se mi to? Jak to zvládnu?

  Není snadné představit si Zvěstování. Nevíme jistě, co se vlastně stalo, ani jak Maria prožívala tuto neobyčejnou komunikaci s Bohem. Středověké obrazy jsou krásné, ale často zobrazují vznešenou událost, tak vzdálenou od nepořádku a chaosu lidské reality. Pokud byla Maria doma, pak v prostředí spíš prostém a zaplněném obyčejnými každodenními věcmi. Možná viděla postavu anděla, nebo se to stalo ve snu. Možná to začalo jako vnitřní šepot, který se postupně stával se zřetelnějším a nezaměnitelným.
  Víme, že Mariinou první reakcí byly otázky: Jak se to může stát? Proč já? Jak si mohu být jistá? Jak to zvládnu? I my se často potýkáme a zápasíme s podobnými otázkami. Zvlášť když se octneme na nějaké životní křižovatce.
  Kromě vzájemného vztahu s druhými nemá Maria, jako žena, ve společnosti žádnou nebo jen malou hodnotu. Přesto je na jejím rozhodnutí postavena budoucnost celého lidstva. Maria se cítí nejistá, nehodná tohoto úkolu, zmatená. Ale má víru v Boha, velkorysé srdce a je ochotná riskovat. Jít kupředu v důvěře, že Bůh bude s ní.
  V Marii je Bůh s námi, ožívá v ní, pokud ona dovolí, aby se to stalo. Bůh zná její obavy a trpělivě čeká, jak se rozhodne. Bůh zná nejskrytější touhy i našich srdcí, zná je lépe než my sami. Bůh s námi vždy jedná prostřednictvím spolupráce, nikdy nás do ničeho nenutí. Přes naše neustálé váhání, pochybnosti a obavy trpělivě čeká, až mu řekneme své ano. Nezáleží na tom, zda jde o něco zásadního či prostého. Bůh stále čeká na naši odpověď, na naše ano.

 • Promlouvej s Bohem

  • Pocítil/a jsem letos, že by se ve mně mohlo zrodit něco nového? Prožili jsme nejistou dobu, kdy jsme se museli přizpůsobovat „novému normálu“, vyrovnávat se s neobvyklými požadavky. Možná jsem se cítil/a ztracený/á, přišel/la jsem o své bezpečí. Dovolil/a jsem si svou zranitelnost a smutek a dokázal/a jsem ji sdílet s Bohem? Nebo jsem spíše spoléhal/a na sebe, na své vlastní zdroje?

  • Možná, že jsem ve ztrátě a ohrožení našel/la novou cestu, novou příležitost. Pandemie nás také pozvala k nové solidaritě s chudými a marginalizovanými lidmi, se vším, co je v našem světě křehké. Obdržel/a jsem nějaké silné  milosti, které jsem potřeboval/a, abych dokázal/a pomáhat? Přetrvávají stále? Žádám Boha, aby rozšířil mé obzory, aby posílil mou mysl a srdce, abych viděl/a? Viděl/a nové cesty, po kterých mohu jít?

  • Slovo „anděl“ znamená posel. Jaké zprávy od Boha právě teď slyším? Jakým poslem mohu být lidem kolem sebe? Můžu být dobrou zprávou nebo špatnou zprávou. Volba je jen na mně. Zkus strávit nějaký čas s Bohem. Poslouchej z hloubi svého srdce, co ti Bůh říká.

Výchozí stránka